Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Svt lidí bez lidí
 
Bloudíme svtem…
… kde toho hodn ztrácíme a málo získáváme.
… kde ešíme tak moc ivoty druhých, a zapomínáme ít ten vlastní.
… kde upednostujeme snadná ešení ped tmi správnými.
… kde trávíme spoustu asu na cestách, ani bychom znali cíl.
… kde nám docházejí zdroje, a pesto zvyšujeme spotebu.
… kde chce kadý mít moc, ale nikdo nechce nést odpovdnost.
 
Bloudíme svtem…
… kde se neustále za ním honíme, ale kdy se nás nkdo zeptá za ím, mlíme.
… kde upednostujeme kvantitu ped kvalitou.
… kde sice víme, co je správn, ale nedláme to.
… kde máme technologie pro zisk isté energie, ale pesto ji vyrábíme špinavou cestou.
… kde pro udrení míru musíme zbrojit.
… kde všechno kloue po povrchu a máloco jde do hloubky.
 
 
Jsme tuláci ve svt…
… kde lidé, kteí zachraují ivoty nebo riskují ty vlastní pro druhé, jsou ocenni zlomkem toho, co ti, kteí kopou do míe nebo se prochází ped kamerami.
… kde neustále odkládáme vci, které skuten chceme dlat, a na chvíli, kdy na n budeme mít as, tak dlouho, a zememe.
… kde trávíme hodiny v práci, která nás nenapluje, jen abychom vydlali peníze na ivot, který nechceme ít.
… kde víme, e štstí se nalézá nkde tam venku a musíme ho jít hledat, místo abychom zstali doma a nahlédli do svého nitra.
 
Plahoíme se svtem…
… kde kráíme po ulici plné lidí a pitom jsme beznadjn osamoceni.
… kde sdílíme svj ivot online s celým svtem, ale nedokáeme mluvit se svými blízkými.
… kde víme, e máme vci pod kontrolou, pitom jsme jen pírkem unášeným vtrem.
… kde známe sice ím dál tím více odpovdí, ale máme také ím dál tím více otázek.
… kde si stujeme, e nemáme as, a kdy máme volno, nevíme co s asem.
… kde se uíme o hrzách a omylech djin, abychom je vrn zopakovali a ješt znásobili.

 
 

Plahoíme se svtem…
… kde není nic svaté a neexistují v lidském jednání hranice, které by byly nepekroitelné.
… kde všichni mluví, ale nikdo nenaslouchá.
… kde disponujeme bezpotem komunikaních technologií, ale mluvíme spolu stále mén a mén.
… kde se ve škole nauíme tisíce teoretických vcí, ale v praxi nezvládneme ani jedinou.
… kde vlastníme ím dál tím více materiálních statk, ale ztrácíme duchovní hodnoty.
… kde nevládnou ti nejschopnjší, ale ti všehoschopní.
 
Touláme se svtem…
… kde máme spoustu odborník, vysokoškolských titul a bezpoet vd, ale málo moudrosti a málo skutených ešení.
… kde veer usínáme, ani bychom za den udlali nco, z eho bychom cítili upímnou radost, a pak se divíme, e trpíme depresemi.
… kde máme tisíce virtuálních pátel, ale ádného pítele, kterému se meme opít o rameno a vypovídat se mu, kdy je nám zle od srdce.
… kde kadý umí spoustu cizích jazyk, ale souasn mu iní problém íct „prosím“ i „dkuji“ ve své mateštin.
 
 
Jsme pipoutání ke svtu…
… kde jsme zahlceni informacemi, ale pitom je stále obtínjší nalézt pravdu.
… kde existuje tolik moností, jak se hýbat, a pesto jsme tlustí a líní.
… kde plánujeme cesty na jiné planety, ale pitom máme problém promluvit si se sousedem.
… kde všichni odsuzují totalitní a nesnášenlivé ideologie, pesto jich je po celém svt plno.
… kde si nasazujeme tolik masek a hrajeme tolik rolí, a zapomínáme, kým jsme ve skutenosti.
… kde jeden lovk disponuje mocí vyvradit miliony druhých.
 
Jsme pipoutání ke svtu…
… kde ped námi leí tolik moností, a my si stujeme, e nevidíme cestu.
… kde umírá etiketa a nikdo nevolá doktora.
… kde po nás kadý nco chce, ale málokdo je ochotný pomoci.
… kde originalitu válcuje prmrnost a kde host vyhazuje vrchního.
… kde se slušnost povauje za slabost.
… kde není dleité, kdo má pravdu, ale kdo pesvdí ostatní, e ji má.
 
Bloumáme svtem…
… kde se honíme za výsledky, a všechny, kdo nám nestaí, necháváme za sebou, ani bychom si uvdomovali, e stejný osud pipravujeme i sob.
… kde máme ohromné mnoství doktor, lék a medicínských postup, ale také mnohem více nemocí a zdravotních problém ne kdy dív.
… kde pemýšlíme nad tím, jak udlat automobilovou dopravu ekologitjší, místo toho, abychom mén jezdili a více chodili.
… kde se trápíme minulostí a strachujeme z budoucnosti jen proto, abychom zapomnli ít v pítomnosti.
 
 
Naše bytí odtikává ve svt…
… kde místo toho, abychom se omezili, tak pidáváme.
… kde ije nejvíce lidí v djinách, pesto se velká ást z nich cítí sama.
… kde umní degraduje na továrnu na peníze a nerozhoduje kvalita, nýbr  potenciál prodeje.
… kde dobro vn ustupuje zlu a to chce nenasytn všechno.
… kde ti, kteí toho mají nejmén co íct, nejvíce mluví a jsou nejvíce slyšet.
… kde se ve škole pedává vzdlání, ale nepstuje se moudrost.
 
Naše bytí odtikává ve svt…
… kde úspch patí všem, ale neúspch je jenom náš.
… kde nás média zahlcují katastrofami z celého svta, ale netušíme, co trápí    naše nejbliší.
… kde jsou nkteí okradeni o své dtství a jiní nedospjí nikdy.
… kde máme pluralitu názor, ale není vhodné mít jiný názor ne vtšina.
… kde lidé vyvinuli technologie, aby jim slouily, nae se stali jejich otroky.
… kde se trápíme nenaplnnou touhou, i kdy ve skutenosti nic nepotebujeme.
 
 
Kráíme svtem…
… kde se nerozlišuje mezi vojáky a civilisty, kde se stílí do en a dtí, a kde se bombardují nemocnice a školky.
…kde ást lidí umírá, protoe se nedostane k pitné vod, zatímco jiná ást si pitnou vodou napouští bazény, zalévá trávníky a splachuje toalety.
… kde pepravujeme jednu vc pes polovinu planety a souasn pepravujeme stejnou opaným smrem.
… kde z jednoduchých vcí dláme sloité a ze sloitých neešitelné, a pitom by se stailo jen zastavit a pemýšlet.
 
Kadý den se probouzíme do svta…
… kde nasloucháme více neznámým lidem ne vlastnímu nitru.
… kde umíme vyprodukovat více jídla ne kdy dív, pesto lidé umírají hlady.
… kdy sice ijeme déle, ale ne lépe.
… kde ešíme malichernosti a skutené problémy pehlííme.
… kde kadý touí po co nejvtších právech a po co nejmenších povinnostech.
… kde se nezabíjí z nevyhnutelné nutnosti, ale pro zábavu a z rozmailosti.
 
Kadý den se probouzíme do svta…
… kde se nkdo rodí s velikým srdcem i jiný s kusem erného kamene.
… kde ten, kdo nic nemá, dá spíš ne ten, který má všechno.
… kde se rozmazávají hranice mezi dobrým a zlým, spravedlivým a nespravedlivým.
… kde ten, kdo by ml mluvit, mlí, a ten, kdo by ml mlet, mluví.
… kde všichni mluví o svtových problémech, ale nikdo je neeší.
… kde jsme na vrcholu blahobytu a na morálním dn.
 
Jsme uvznni ve svt…
… kde neustále touíme po nem novém, abychom to povaovali za staré v okamiku, kdy to dostaneme.
… kde máme zástupy terapeut, psycholog a ivotních kou a povzbuzujících lék, pesto si nevíme rady se ivotem a bojujeme s psychickými problémy.
… kde toho chceme tolik stihnout a dokázat a ijeme tolik rzných ivot souasn, e neijeme naplno ani jediný z nich.
… kde se my lidé povaujeme za pány tvorstva, ale pitom nás dokáe zabít nco tak titrného jako virus.
 
Jsme figurky na šachovnici svta…
… kde mít nahradilo být.
… kde jedna zem má potenciál zniit planetu pro všechny ostatní.
… kde v jedné ásti svta umírají lidé hladem, zatímco ve druhé jsou popelnice plné jídla.
… kde média tvoí realitu, která není reálná.
… kde zaínáme stovky projekt, ale málokterý dotáhneme do konce.
… kde i kdy máme vše, co meme mít, necítíme se šastní.
 
Jsme figurky na šachovnici svta…
… kde ijeme vedle sebe, ale ne spolu.
… kde chorobn touíme po pozornosti druhých, ani bychom o nkoho projevili zájem.
… kde vám kadý vynadá za chybu, ale málokdo vás pochválí za dobe odvedenou práci.
… kde jsme navenek okázalí a bohatí, ale uvnit zstáváme strašideln prázdní.
… kde máme obrovské domy, ale veeíme sami.
… kde jedny drogy zakazujeme a spotebu druhých podporujeme.
 
ijeme ve svt…
… kde nerozhoduje kvalita výrobku, ale jeho cena.
… kde jsme se nauili skvle peívat, ale ztratili jsme schopnost ít.
… kde lovk ztratil kontakt s pírodou, a tedy sám se sebou.
… kde se z lidského jednání vytratila slušnost a dstojnost.
 
 
ijeme ve svt…
… který by se zhroutil, kdyby nkdo vypnul elektrický proud.
… který je globalizovaný, pesto v nm neexistuje nic spoleného.
… který je zahlcený plastem, ale místo jeho redukce sílí jeho produkce.
… který je ím dál tím rychlejší, zatímco my jsme ím dál tím unavenjší.
 
ijeme v pelidnném svt…
… kterému ale zoufale chybí lidskost.
 
ijeme ve svt plném lidí…
… ale bez lidí.
 
Jak tké je být lovkem!
 
Tomáš Záecký

***
Fotokoláe Marie Zieglerová 
Ilustrace https://www.piqsels.com/cs

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 24.04.2022  22:33
 Datum
Jmno
Tma
 24.04.  22:33 Tom Zeck
 20.04.  13:46 Blanka K,
 20.04.  11:25 Ivan
 20.04.  11:09 olga jankov
 20.04.  09:30 Pemek
 20.04.  09:29 RYFUK
 20.04.  09:03 Von
 20.04.  06:44 Stanislav Vank
 20.04.  05:40 Ivan