Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

Statistika



Podporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nesnášenlivost
 
Impulzem k sepsání této úvahy je souasné, a nenávistné rozdlení spolenosti. Toto je mj amatérský pohled do minulosti, naprosto bez cíle prosazování njakého politického pohledu, politické orientace a naprosto netrvám na tom, e bych ml pravdu. Mohu se mýlit. Podntem pro napsání níe uvedeného byly  vynikající úvahy pana Záeckého - ijeme s respektem.
 
* * *
 
Pohled do slovníku s výkladem významu slov pod tímto pojmem uvádí na píklad nesnášenlivost lovka na nkteré potraviny, a po popis nesnášenlivosti jako druhu psychické nemoci. Já si pod tímto pojmem pedstavuji monou formu vztahu mezi lidmi a za opak nesnášenlivosti pokládám vzájemné pochopení a lásku. Zstanu proto u mého výkladu vztahu mezi lidmi, slupinami lidí, a po ty skupiny nejvtší-národy.
 
Z tohoto pohledu se podívám na chování eského národa od poátku minulého století. V té dob byl eský a slovenský národ zalenný spolu s dalšími v uskupení Rakousko-Uherské monarchie.
Mým pohledem laika vycházejícího ze všeobecn známých skuteností, a pedevším vyprávní ddy, který v té dob il, ili vedle sebe eši a Nmci a nkteí nkdy dokonce tak blízko, e se museli jeden druhého dotýkat, a to vetn specifických dotyk, ze kterých se rodili dti. Jen si lámu hlavu s tím, zda ten nový lovíek byl Nmec, nebo ech, i eška, nebo Nmka, kdy otec byl ech a matka Nmka i obrácen.
 
A tím vyvstává moje první dilema:
Oficiáln, prohlášením eských politik, tito lidé ili v alái národ. Zdá se, e si ti lidé toho njak nebyli vdomí a starali se o zcela jiné vci, zejména ty související s jejich obivou. Mohli se voln pohybovat po celém území monarchie, co asi ivot v alái zrovna nepipomíná. Jsou pece známé pobyty u ve Vídni a dodnes názvy nkterých obchod tam jsou s eskými jmény a nikdy jsem nenarazil na to, e se tam dostali útkem ze aláe.
Pi tom ten alá neml uzákonný oficiální jazyk, všechny ty národy tam hovoily svým na rozdíl od toho budoucího státu, eskoslovenska který jej tedy úední jazyk ustanovil a tím mimo jiné tem milionm Nmc, kteí se ze dne na den ani se pohnuli z místa tam octli zkomplikoval ivot. Ocitli se v zemi, kde se jejich jazyk neuznával, ale zato se uznávala rzná opatení vyluující je z nkterých zamstnání, naizující jim nové povinnosti atd.
 
Chtl bych zdraznit, e v ádném pípad nejsem a nikdy jsem nebyl, ani neml dvod obhajovat hrzy 2. svtové války, roli v ní Nmecka a Nmc. Práv naopak m v souasnosti vadí urité sniování významu obtí a všech, kteí se podíleli na ukonení tchto hrz a poráce fašismu, vetn role SSSR, jeho armáda sehrála rozhodující roli a jeho obyvatelé byli nejvíce válkou postieni.
 
Toto pojednání je osobní reagencí na skutenost, e jak minulý reim tak souasný, bu naprosto ignoruje i pímo zámrn se vyhýbá popisu toho co pedcházelo hrzám 2. svtové války, co do jisté míry vedlo k tomu jaká byla reagence Nmc ijících v pohranií a jinde na území eskoslovenska na okupaci Hitlerem. Jinými slovy co pedcházelo dalšímu vývoji, tj. vyhnání ech z pohranií Nmci a poté vyhnání Nmc echy
 
Stejn tak mn není jasné, co se zmnilo lidem pracujícím na poli i v továrn, i jinak se ivících prací tím, e se rozpadlo Rakousko-Uhersko. Chápu, co se zmnilo a jak se zmnil ivot nkolika vybraných lidí, poínaje TGM a  suity vybraných kolem nho. To ostatn platí i pro to naše rozdlení se Slovenskem v nedávné minulosti, pro pár vyvolených se zmnilo mnoho, pro naprostou vtšinu lidí nic, jaká pozitiva to té vtšin pineslo.
 
Skutenost, která zapoala nepátelství mezi echy a Nmci, kteí ped tím, jak naznaeno v úvodu úvahy vedle sebe ili, starali se o svá pole, starali se o svoji obivu a podle svých schopností a moností o v té dob pozoruhodný rozvoj zemdlství a prmyslové výroby, celkový rozvoj regionu s pesahy na celé území Rakousko-Uherska.
 
Podivn na m psobí dkování a ocenní pístupu Ameriky a  V. Británie a Francie  ke vzniku eskoslovenska. Šlo pedevším o podporu rozpadu R-U, a k tomu staí známé pravidlo - Rozdl a panuj. Zbavili se rovnocenného partnera, konkurenta a nahradili ho pidizemikami, bez ekonomického, finanního, vojenského a politického vlivu. Jaká velkorysost.
 
V dalším vývoji, z hlediska úvahy lze peskoit období, kdy oficiáln jsme byli páteli SSSR a dokonce jsme na to mli organizaci SSP, páteli s dalšími zemmi k tomu organizací RVHP, pro úplnost lze doplnit, e brati Slováci se poátkem 2. svtové války s námi rozešli, abychom  se po válce  zase spojili a v nedávné minulosti zase rozpojili. O Podkarpatské Rusy nemluv, to byl jen asov velmi limitovaný pechodný doplnk.
 
Ale co za tu dobu dlala ta nesnášenlivost?
Z dnešního pohledu se ukazuje, e ta se ani uvedeným, relativn dlouhým vývojem neztratila, nevypaila, nikdo ji nevyhnal, as ji neodvál, pesto, e s mnohým to ten as dokázal. Sotva se objevila monost oficiáln eeno svobodného chování a projevu, tak se vynoila. Ve vztahu ech a Slovák se nejen pihlásila, ale rozhodla, e se rozejdeme.
 
Zcela v rozporu s racionálními pohledy ekonomickými, spolenými záitky, od spolených úspch na píklad na poli sportu ale prakticky ve všech lidských poínáních a po smíšená manelství. V naprostém opaku s poínáním Nmc, kteí se naopak spojili, my se Slováky, ji ped tím zemika maliká jsme se rozešli, pardon navzájem osvobodili, aby se vytvoili ješt menší dv zemiky. A nkdo tvrdí, e za tím není ta pošetilá nesnášenlivost, e je to naopak projev vzájemného porozumní, skuteného pátelství, lásky a v neposlední ad racionálního myšlení. 
 
Není mým páním dalšími argumenty dokazovat roli nesnášenlivosti v eské povaze, proto pouze uvedu nepopiratelné skutenosti z poslední doby a a si kadý udlá svj úsudek, zda za nimi nestojí nesnášenlivost a jsou pouze výdobytek demokracie, svobody a mimoádných, pro m osobn nepochopitelných schopností a pedvídavosti souasné politiky a politik. Rozdlení svta, zemí na pátelské a nepátelské s tím, e ty pátelské dlají vše dobe, zatím co ty nepátelské dlají vše špatn - místo snahy ešit to nepátelství jej naopak prohlubovat, a to a do pivedení svta na pokraj nebezpeí váleného konfliktu. Všechny ty naše politické strany, jejich pedstavitelé si vystaí s tou vzájemnou nesnášenlivostí a vzájemným napadáním.
 
A jako by pedchozí nestailo, objevila se pandemie, ve které nesnášenlivosti rozhodn úbyt nehrozí, a naopak se prohlubuje dalším rozdlením spolenosti na dv navzájem nesnášenlivé skupiny naokovaných a nenaokovaných.
 
Jaroslav Petík
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 15.04.2022  20:33
 Datum
Jmno
Tma
 15.04.  20:33 Pemek