Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mít dobrou náladu je snadné

Stalo se mi nedávno pi vaení, e se mi smekl n a já se ízl do prstu. Ranku jsem ošetil, nebylo to nic váného, ale pesto mi ta drobná nehoda pivodila blbou náladu. Ale vezme to nkolik dn a mj prst se zahojí. Tak u to v ivot chodí, e se nám stávají rzné nehody, s tím nutno poítat. A tak mne napadlo, jak je to podivné trápit se neblahými situacemi úrazovými ale nedbat stavu, kdy je lovk v naprostém poádku. Nebylo by lepší radovat se kadý den z toho, e jsem se v kuchyni neíznul? Tedy udrovat si vdom dobrou náladu. Radovat se z toho, e zdraví slouí, e jsem neztratil klíe i penenku a ani jsem se neízl do prstu.

Radovat se ze ivota je umní, které se meme uit a nauit. Svt je takový jaký je, pesimista ho ovšem vidí jinak ne optimista. Jak se v tom svt cítíme je tedy do znané míry vcí našeho náhledu, tedy naší volby. U Buddha íkal, e lovk je vlastn to, co myslí. A také to co cítí. Kdy si tuto prostou pravdu pln uvdomíme, zjistíme, e naše mysl má neobyejnou moc nad svtem. Lidé, kteí se dovedou radovat z drobných vcí a za kadých okolností, pekonávají ivotní útrapy snadno a s úsmvem. Jsou ale i lidé, které rozladí kdejaký malý nezdar a ádný úspch není pro n dostaten uspokojující a povzbuzující. Ty zdánlivé svízele ivota mají koeny v naší mysli.

 

Jeví se, e moderní spolenost se vyvíjí smrem k profesionální nespokojenosti, z které ty pocity blbé nálady pramení. Kdy si ráno pustíme rozhlasové zprávy i peteme noviny jaký pohled na svt se nám nabízí? Zamysleme se nad tím, kolik zpráv positivních a kolik negativních je nám servírováno ke snídani Potebujeme opravdu vdt, e nkde v tramtárii spadlo letadlo a 200 lidí pišlo o ivot? K emu je nám dobré slyšet, e kdosi kohosi kdesi zavradil? Jak u ekl Karel apek – potí s novinami je v tom, e nás informují o smrti dvou dlník, kteí spadli z lešení ale neeknou nám kolik zedník z lešení nespadlo. Pro mne novinái krmí tmi špatnými zprávami, které mi jen kazí náladu? Majitelé sdlovacích prostedk mají vyzkoušeno, e špatné zprávy prodávají noviny nebo zvyšují sledovanost televize. Zstává mi pesto záhadou pro si tolik lidí svobodn chce kazit náladu hned po ránu. Kdy tedy chtjí, dopejme jim to, ale a si potom nestují na svoji blbou náladu. Pro si pivolávají zbytené problémy?
 
 
Mj vlivný uitel, buddhistický mnich Ajahn Brahmavamso, íká: „Problémy nastávají, kdy nco chceme, pokud nic nechci, nemám problém.“ Mnohý lovk touí po tom, aby si koupil nové pkné auto, vtší a lepší ne má soused. Pracuje proto usilovn, maí as pesasy, šetí kde jen me a nastane kýený okamik a usedne do nového nablýskaného vozu. Jak dlouho ale ten pocit štstí trvá? Zpravidla jen do momentu, kdy si udlá by jen malý škrábaneek na karoserii, pocit radosti je rychle vystídán mrzutostí. Moudrý lovk se proto neptá co chce, ale uvauje jen o tom, co vskutku potebuje. Potom zjistíme, e k tomu abychom ili radostn a spokojen potebujeme vskutku jen velmi málo. Klíem k našemu pocitu a proitku ivota je tedy hodnotový systém, který pijmeme jako svoji osobní filozofii. Dlouho jsem uvaoval o tom co by mn mlo stait ku štstí a shledal jsem, e moje poteby jsou skromné. Co tedy potebuji? Dobré zdraví, stechu nad hlavou, denn výivné
jídlo a chutnou pitnou vodu. Zdá se vám to píliš málo? Tak se nad tím na chvíli zamysleme. Kolik je v tomto okamiku na svt lidí, kteí umírají hladem a nemají dostatek kvalitní pitné vody. A co politití vzni v mnoha zemích svta, mueni a týráni hladem, ti by si páli mít moji svobodu a pitnou vodu s erstv upeeným bochníkem chleba. Pro takové lidi je mj skromný poadavek nedostupným snem. Ale i pro nás, ijící v bohatém moderním svt, stává se výivný chléb darem. Pitnou vodu, kterou jsme díve povaovali za bezplatnou samozejmost, dnes kupujeme v supermarketech, nebo z našich kohoutk ve velkomstech nám tee mrtvá voda. erstvé peivo a voda z lesní studánky stávají se ádoucím darem.
 
Já ovšem o vod a chlebu zatím neiji. Nejen e si sám vaím zdravá jídla, mám dost i na to abych si asto zašel do dobré restaurace. A tak kadý den je pro mne svátením, protoe mám vlastn více ne ku štstí vskutku potebuji. Jiné by bylo, kdybych si usmyslil, e chci jíst jen ta nejvybranjší jídla. I kdybych na to ml a kadý den snídal, obdval i veeel jen v tch nejdraších restauracích, jak dlouho by mi to psobilo vzrušení a potšení? A kdyby se jednoho dne stalo, e ml bych k veei jen pramenitou vodu a krajíc erstvého chleba, pocítil bych zklamání, pepadla by mne blbá nálada.

 

Pro se tedy tolik lidí stále pachtí za ním, co touebn chtjí ale vlastn nepotebují? Pejí si mít hodn penz, ale nikdy jich nemají dost. Myslí si, e vlivné postavení jim pinese pocit štstí,  jene íze po moci jeví se být neuhasitelná. A tak tm, kteí se honí za štstím po širém svt, to štstí neustále uniká. Zdroj radosti je v nás, v naší mysli, v našem srdci. Návod na dobrou náladu je tedy snadný, staí jen nauit se správn myslet a cítit. Jene práv to je zpropaden tké.
 
Jaroslav Kovaíek
* * *
Anotaní foto: https://www.piqsels.com/cs
Ilustrace: https//www.samita.be/de/monks-nuns/ajahn-brahm/
Koláe: Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 13.04.2022  11:23
 Datum
Jmno
Tma
 13.04.  11:23 olga jankov
 13.04.  08:45 Von
 13.04.  08:33 Vclav idek Odpov na neastn autorv ohlas
 13.04.  08:21 Ji F.
 13.04.  08:01 Pemek
 13.04.  05:44 Stanislav Vank
 13.04.  05:43 Jaroslav K Allahu Akhbar