Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Výstava flaška

Po dlouhé dob mlo ústecké muzeum monost ukázat ást svého bohatého depozitáe veejnosti. Plakát zval na výstavu lahví pod názvem FLAŠKA. V pohranií se bn prolínala eština s nminou a nmecký název die Flasche se hovorov zmnil na flašku a rozumli tomu všichni. Flaška provází lovka od kojeneckého vku a do stáí, jak ve svém úvodu podotkl editel muzea. Ped otevením výstavy byl uveden film o záchran, vylovení a pelivém opatrování nalezené ústecké flašky a v Hamburku, doprovázený komentá byl perušován salvami smíchu. Muzejníci se v dokumentu pedstavili nejen jako zachránci, ale hlavn jako „šoumeni".

Zahájená výstava je vnována ústecké sklárn, dnes u neexistující. Její historie sahá do roku 1872, tedy ped 150 lety. Z pvodního zámru výroby demion na export kyselin pro ústeckou Chemiku se stala nejvtší lahvárnou v Rakousku-Uhersku. Pvodní runí výroba foukáním byla novým majitelem v roce 1913 nahrazena automatizovanou výrobou stroj znaky Owans/USA, co produkci nkolikráte znásobilo. Lahve putovaly do celého svta od íny, pes Egypt na Kubu i Jávu. V Evrop nejvtší zahraniní odbratelé byly Norsko a Dánsko. Sortiment byl široký od lahví na nápoje, na chemikálie, léiva, kosmetiku, rzné flakony, laboratorní sklo, zavaovací sklenice s víkem a po demiony rzných velikostí. Firma se rozrstala a pro nové skláe (vtšinou to byli eši) se vybudovala dlnická kolonie. V roce 1906 to bylo u 150 byt, byla otevena školka a lázn. K dispozici mla firma i vlastní elezniní vleku. Pes problémy v dobách krize, sociálních nepokoj a obou svtových válkách firma existovala i kdy s rzným omezením. V roce 1895 mla cca 900 zamstnanc, v roce 1945 jen 410 a polovina z nich byli francouzští a sovtští zajatci.

 
  
 
Po osvobození pišli nový lidé, nové technologie i trhy. Výroba byla ukonena v roce 1997 a chátrala a do roku 2019, kdy byla srovnána se zemí. Souástí fabriky byla i vzorkovnice, technologická databanka zahrnovala nejen výrobky z vlastní produkce, ale i cizokrajné lahve. Slouila hlavn k ovování technologických parametr z dívjších zakázek, ty cizí ke zjištní jaký je trend ve svt. Po ase se nepotebné vzorky prbn likvidovaly. V dob znárodnní zde byly peván lahve ze ticátých a tyicátých let a vzorkovna byla ponechána svému osudu. ásten byla rozebrána k soukromým úelm, cizokrajné lahve lákaly.

 
     
  
V roce 1968 pracovníci muzea vzorkovnu pevedli do muzejních sbírek a ty tvoí základ dnešní výstavy. Tsn ped demolicí objekt muzejníci vytahovali ze sut ješt poslední pozstatky.

Co na výstav uvidíte? Pokud se domníváte e jen lahve, tak máte jen ástenou pravdu. Jsou tam stovky rzných lahví, v rzných velikostech, tvarech a barev. Velkorozmrné fotografie vám piblíí dávnou dobu, tehdejší pracovní prostedí i lidi co tam tehdy pracovali. Vše s popisem je  sestaveno tak, e to ladí i oku. Zejména vzorky vypadají jako nové a to díky runí práci desítkám myek,za jejich práci nezapomnl kurátor výstavy podkovat. Na jednu stranu pipravit foukanou pivní láhev dosahující výšky metr šedesát, na druhé stran miniaturní ozdobný flakónek dá stejnou práci. A tch rzných vcí jsou tam stovky. A k velké radosti pana editele muzea se našel i dkaz, e i trpaslíci se také podíleli na výrob flašky. 
                                          
     

Tuto velmi zajímavou výstavu uspoádanou ve vysoké kvalit si rozhodn návštvníci nemli nechat ujít, as tam strávený nebude promarnn.
 
Text a foto: Jaroslava Krejová
***
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 11.04.2022  12:52
 Datum
Jmno
Tma
 11.04.  12:52 Vesuviana dky
 11.04.  09:22 Von