Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Draní peí
 
Zaátkem února polevily tuhé mrazy, pibylo dne a napadlo hodn snhu. Sníh zasypal i krmítko pro ptáky, které musel Jeník istit. Z okna pak s Anekou pozorovali nálety sýkorek, stehlík a dalších opeenc, jak se hladov tahají o kadé semínko. Tatínek se na n ale zlobil: „V zim vás krmíme a v lét si odletíte do lesa, nevdnice jedny!“ Aneka vdla, e jen ertuje, denn krmítko doploval semínky slunenic, a tím se staral, aby ptáci netrpli hlady. erstv napadaný sníh dlal starost jen dosplým, dti z nj mly radost. Byl dobe tvárný, drel pohromad a hodil se ke stavb snhulák. Udlat z malých kuliek veliké, aby snhulák ml tu správnou velikost, dalo dtem poádn zabrat. Od snhu byly promoené a kolikrát jim z toho stavní bylo tak horko, e si postupn odkládaly obleení. To se pak maminka zlobila: „Lepší je být v zim strašákem, ne pak v lét mrzákem!“ moude podotkla a donutila je vzít si suché obleení. Jednoho velikého snhuláka si postavily pímo ped okny. Místo nosu ml dlouhou mrkev, místo oí uhlíky a na hlav starý dravý hrnec. Nechyblo mu ani košt, knoflíky a okolo krku ervená šála. Šálu dostal od maminky, prý ji prorali moli a byla k niemu. Snhulákovi moc slušela a vbec mu nevadilo, e je samá dírka. „Škoda pešla v uitek!“ smála se a mla radost, e nepotebná vc se ješt dala vyuít. Snhový panák stál bez hnutí jako voják na strái, ale psovi se nelíbil. Bhal okolo nj, zuiv štkal a doráel. Nejspíš mu ale vadilo zapíchnuté košt. Dobe si pamatoval, e kdy drel v tlam slepici, táta po nm hodil košttem a strefil se. Slepici sice pustil, ale košt se stalo od té doby jeho nepítelem. Nepomohlo ani domlouvání, ani okikování, a tak pro klid v dom bylo snhulákovi košt odebráno a místo nj dostal dv staré rukavice.
 
Dny plné zimních her utíkaly rychle a z února zbyla u jen plka. V tu dobu trávily dti veery jen s tátou, protoe maminka chodila drát peí. etl jim pohádky, ale vtšinou u toho usnul a nedoetl. Kdy chtla Aneka vdt, jak to dopadlo, tak musela poádat bratra: „Hanýsku, doti mi ji.“ Nkdy doetl, nkdy ne. Záleelo na tom, o em pohádka byla. Maminka odcházela odpoledne a vracela se a za tmy. Dti vdly, e za týden draky pijdou zase k nim a bude to týden plný novinek a vyprávní. Kdy pak oznámila: „Máme hotovo, v pondlí zaínáme u nás,“ zaaly pípravy. Tatínek pinesl navíc ješt jeden stl, podle potu draek, idle a najednou byla velká kuchy malá. Maminka rozestavila na stoly hrnce s neodraným peím
a jeden pipravila do rohu kuchyn. Byl o mnoho vtší, ml pokliku a byl uren k pechodnému skladování ji odraného peí. Vše bylo pipraveno a mohlo se odpoledne zaít. Maminka se jen dívala po hodinách a nedokav vyhlíela draky, jako by mla strach, e nepijdou. Byl zbytený, k pozdnímu odpoledni se zaaly trousit jedna po druhé. Vrzly dvee, ozvalo se štbetání a ona si oddychla. eny si oklepaly z bot sníh, odloily teplé kabáty, vešly do kuchyn a pozdravily: „Pochválen bu“ a dodaly, e je venku zima. Vybraly si u stolu místo, oblékly zástry, uvázaly šátky, nkteré si nasadily brýle a nabraly hrst peí. Draní zaalo.
 
Teplo kuchyn se mísilo s pachem peí, ale vtrat se moc nesmlo. Hanýsek jednou nezavel dvee, piletl vítr a rozfoukal kopeky odraného peí po stole. To bylo kiku! Péový prach zalezl a do nosu, ale kdo chtl kýchnout, musel od stolu pry. Te u dti vdly, e musejí zavírat dvee a také e se nesmí do peí kýchat. Tatínek se staral o teplo a dti poslouchaly píbhy, které si kadá vypravka pibarvovala podle svého tak, aby byly co nejzajímavjší. Mly rády zvlášt ty o nadpirozených bytostech, nebo jak chodíval vodník do hospody nebo o Moe. Píbhy vdy konily vtou: „To se opravdu stalo.“ Kdy na adu pišly pohádky, nejvíce se líbila o zlé snhové královn a jejím království. Aneka proívala píbh od píbhu. Sama se stala jejich souástí a veer, kdy usínala, slyšela, jak v komín sténá a pláe Meluzína, a bála se podívat i do okna, aby tam nezahlédla tvá snhové královny.
 
Pravideln, ji okolo osmé hodiny, byly hrnce s neodraným peím prázdné a draky odcházely. Rychle si sundávaly z hlav šátky, ze zástr stepaly na podlahu špinky, oblékaly zimní kabáty a spchaly dom. Na stole po nich zstaly jen hromádky jemného odraného peí a pod stolem kopy špinek. Draky odešly a maminka narychlo uklidila kuchy. Draním byl chod domácnosti trochu narušen, ale co naplat, muselo se pokraovat i další den. Kdy byl krátký masopust, to se draní pehouplo i pes Popelení stedu a do doby pstu. V postní dob bylo na píbhy málo asu, draky se nejdíve pomodlily renec a a pak se mohlo vykládat. Nkterý rok, kdy se chovalo více hus, to se dralo déle ne týden a ke konci u byl tatínek celý nesvj. On ml také svj úkol. Veer, kdy se draky rozcházely, naléval jim na cestu nco pro rychlejší krok. Ale to byl úkol malý a byl s ním hned hotov. Proto celé odpoledne trávil ve stodole a sekal díví. Musel také odklízet sníh a zametat pšinku k brance. Ta byla poád zavátá novým pídlem snhu.
 
Blíil se poslední den draní a v kuchyni to od rána vonlo. Maminka pekla koláe a chystala pro draky „federbal“. Peí bylo dodráno a za odmnu poctivé práce se alespo pichystalo pohoštní. Uklidila se poslední hromádka odraného peí, z vtších husích per se nadlaly „mazaky“ na koláe, trochu se zametlo a zavonla káva. Pro svátení píleitosti maminka nahrazovala meltu zrnkovou kávou a ta krásn vonla. Upeené koláe byly plnny mákem, tvarohem a nkdy i švestkovými povidly. To tenkrát, kdy bylo hodn švestek a tatínek nco nechal na povidla a „nepehnal to pes trubky,“ jak íkala maminka. Chleba na talíi byl namazán paštikou domácí výroby a k tomu se pikusovaly kyselé okurky. I dti byly pizvány ke stolu, ale píbhy se u nevyprávly. eny plánovaly, co dív udlat, a na dvee zaklepe jaro. „Pán Bh vám to zapla,“ dkovala drakám maminka, kdy se rozcházely dom. „To je jen pjka na oplátku,“ odpovdly, protoe dobe vdly, jak to na vesnici chodí. Maminka si oddychla: „Chválabohu, e je hotovo. Aneko, a ty máš na jednu peinu do výbavy.“ Papírový pytel s peím zváila na mincíi, zabezpeila proti molm a odnesla povsit na pdu. Všechno se uklidilo a zase nastal obyejný zimní den.
 
Upravená ukázka z knihy „Zapadlé dny“.
 
Malchárková Anna
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 05.02.2022  11:12
 Datum
Jmno
Tma
 05.02.  11:12 olga jankov
 05.02.  10:33 Vesuviana dky
 05.02.  07:21 Evussa