Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ivo,
ztra Zbyek.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Docela pozitivní

Jeden dobrý pítel nám poslal na DVD nahrané nkteré z program eské televize nazvané „Útky eleznou oponou“. Myslíte, e na tento námt nemohu napsat nic pozitivního? Mýlíte se!

Ti, kteí neprošli a zstali nkde tam v lese i ti, kteí skonili v komunistických lágrech byli tou tragickou ástí útk a je to jist více ne smutné.
Díky Bohu, vtšina prošla a mla monost zaít ivot bez bolševické diktatury. Mj bratranec ml štstí a na druhý pokus, ale jeho rodina ije v Brazilii a nikdy nezapomnli odkud jejich dda pišel. Jiný strýc na poslední chvíli naloil rodinu do nákladního auta, perazil závoru a úspšn ujeli. Také jeho rodina ví, e koeny mají v eské republice.

Chci ale psát o dvou pípadech z Austrálie. Bohuel, ti kteí v roce 1949 odcházeli dnes ji vtšinou neijí, ale já jsem pece ješt mla to štstí potkat mnohé z nich a poítat se mezi jejich pátele. Tak jak jejich ivot pokraoval v Austrálii a to co udlali pro eskou krajanskou komunitu je v kadém pípad velmi pozitivní.
Zanu s rodinou Vlaných.

Pan Vlaný po komunistickém pevratu ukrýval ve sklep spoitelny v Kašperských horách uprchlíky a pomáhal jim k útku. Jednoho dne dostal varování jak se íká v hodin dvanácté. Stail dojít dom, paní Vlasta Vlaná uloila dvouletou dcerku do ruksaku, pobrali jen to nejnutnjší a mli štstí, pešli.
Celá léta v Austrálii pracovali pro eskou komunitu, zejména paní Vlaná, která zaloila eské ochotnické divadlo, pracovala pro Sokol a s Páterem Ondráškem zaloila v Sydney rozhlasové vysílání v eské ei a vedla ho celých dvanáct let. Její práce byla nakonec ocenna medailí Jana Masaryka za zásluhy od MZV R. Kdy zaátkem devadesátých let pan Vlaný pijel do eské republiky, podailo se mu najít mue, který je tehdy vas varoval a pomohl jim k útku. Mohl mu tedy konen svobodn podkovat. Celá rodina Vlaných je velice hrdá na své rodie a rozhodn nezapomínají na své eské koeny. Dnes v Austrálii ijí ji i jejich pravnouata.

Druhá eská rodina odcházela v noci pes zasnené lesy nedaleko Chebu dokonce s temi malými dtmi. Dokázali to i kdy pišli prakticky o všechna zavazadla podvodnými pevadi. Zaínali tce, ale dokázali všechno pekonat. Byli to manelé Šamánkovi. Jejich dti jsou ji babikami a ddeky a stále mluví esky. Paní Boena Šamánková napsala o jejich útku knihu. Další její knihou je ivotopisný román z jihoeské vesnice, kde vyrstala. Pokraováním je kniha tetí, která popisuje zaátky ivota v nové zemi. Ješt následuje kniha povídek a útlá kníka básní. Je asi nemnoho eských krajan v Austrálii, kteí knihy Boeny Šamánkové nevlastní nebo je alespo neetli. Jsou také v knihovn její rodné Lásenice, práv tak jako v knihovn Jindichova Hradce a v knihovnách v Praze. Snad jediné „nepozitivní“ je, e nikdo v eské republice neml zájem ani jednu z jejích knih vydat.

Pan a paní Vlaných, práv tak jako manelé Šamánkovi ji neijí. Ale jsem naprosto pesvdená, e jejich píbhy jsou velice pozitivní, i kdy zaínaly útky eleznou oponou. Jsem také pesvdená, e takové ivotní píbhy by mly najít místo k publikování.

 
Jana Reichová
* * *
Ilustrace © František FrK Kratochvíl

Zobrazit všechny lánky autorky
 
 

Komente
Posledn koment: 23.01.2022  15:27
 Datum
Jmno
Tma
 23.01.  15:27 Pemek
 23.01.  13:37 Vclav Pan Jan dky poslm!
 22.01.  19:42 Evussa
 22.01.  10:00 Von
 22.01.  08:29 Ivan