Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ivo,
ztra Zbyek.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Tak si to peberte

Kadé zamstnání, kterým lovk projde, ho nco nauí bez ohledu na to, zda jde o práci zajímavou a pestrou, nebo zda je ona práce jen zpsobem, jak si vydlat na ivobytí. Kdysi jsem pracovala v jisté sportovní redakci. Odtud jsem si odnesla do dalšího profesního i osobního ivota, krom jiného, i jedno zásadní pouení. Nepouívat, pokud to jen trochu jde, zájmena a jiná pomocná slovíka.

Redaktoi (obzvlášt ti mladší) pímo íhali na nadbytená zájmena, aby je obrátili ve dvojsmysl. Pak se radostn pásli nad zpsobenými rozpaky a historka o tom, jak se ta i ona kolegyn ervenala, kolovala nejen redakcí, ale i sazárnou a korektornou.
 
Zájmena, píslovce a píslovená urení jsou opravdu zrádná a mnohdy se stávají prubíským kamenem trplivosti, pozornosti, bystrosti, pohotovosti a taktu ve vzájemné komunikaci. Zane to tím, e nkdo vypráví o setkání se svými páteli. Vbec nejlepší je, kdy kamarád bylo nejmén pt a poslucha je osobn nezná. Vlastn ani poádn neví, jak se jmenují.


Ale setkání bylo tak zajímavé, e vyprav má neodolatelné puzení okamit a komukoliv sdlit, co všechno se dozvdl. Petr se rozvedl, take ona nepišla (kdy se poslucha soustedí, tak pochopí, e ona je Petrova bývalá manelka, ili dív s ním na setkání chodila). On ekl, a si on z toho nic nedlá, ivot jde dál (tady je jasné, e první on je další z kamarád, druhý samozejm Petr).

Ve vyprávní se, k posluchaov nelibosti, promítají další „oni“ i „ony“. A kdy je dsledný a hlavn zvdavý, klade doplující otázky typu: kdo, kde, kam, kdy a pro? Tím se ovšem vystavuje riziku, e ho vyprav bude pokládat za nevychovance i tupce (to je ten lepší pípad). V horším pípad se dotyný urazí a chudák zvídavý poslucha se u nikdy nic nedozví, protoe jemu pece nemá cenu nco vyprávt…
 
Pokud jste v roli posluchae, máte uritou monost, jak mít tuto prekérní situaci pod kontrolou. Je to pikyvování, proloené vhodnými citoslovci. Lze doporuit reakce typu: fakt?, opravdu? to snad není moné…! Ovšem pozor, abyste to nepehnali. Napíklad slvka jejda, vskutku a jemináku se moc asto v bném hovoru nevyskytují a mohla by psobit nevrohodn.


Pokud jste schopni vysledovat rytmus vyprávní, tak vám zaazení tchto drobných pipomínek vaší neutuchající pozornosti nebude init vtší obtíe. Zbytkem svého vdomí se mete vnovat mezinárodní situaci, vlivm lidské innosti na zmnu klimatu, blíící se uzávrce, neutšenému stavu svého konta nebo plánu nastávajícího víkendu. Sice se také nic nedozvíte, ale budete povaováni za pozorného posluchae. Musíte se ale smíit s tím, e se povídání tohoto typu u nezbavíte. Za bonus mete povaovat, e vlastn neztrácíte as, protoe si v duchu vyešíte mnoho svých vlastních problém.

Nkdy se zájmenm, píslovcím i písloveným urením nevyhneme, ale opravdu se vele pimlouvám za to, aby bylo jejich pouívání peliv zvaováno v úedním styku. Úedníci, a u mají jakékoliv vady, jsou také jenom lidé. Se svými páteli se mete do krve pohádat o tom, kdo je „von“ nebo „voni“. Ale úedník se s klientem takto dohadovat neme. Musí klást výše zmínné doplující otázky a snait se, aby byl tento proces nejen taktní, ale i dostaten rychlý. Jako názorný píklad na závr mohu uvést dv vty. Upozoruji, e byly skuten vysloveny, a domnívám se, e by zaslouily vytesat do kamene, i namalovat na hedvábí. To aby bylo jejich poselství zachováno pro píští generace.
 
Voni mi ekli, e m tam nepustí, protoe není úední den, tak tam máte zavolat a vyídit to.“
Voni íkali, e to posílali v pondlí, ale tam nic není, tak kdy to pošlete...?“
 
Eva Vlachová
* * *
Ilustrace © Iva Pospíšilová

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 18.01.2022  21:29
 Datum
Jmno
Tma
 18.01.  21:29 Pemek
 17.01.  09:16 Von