Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ivo,
ztra Zbyek.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

KNIHA KNIH – 11

KNIHA KAZATEL

Citace z Bible:  Kniha Kazatel patí v hebrejském kánonu do tetí, nejmladší ásti, které se íká Spisy. V nich pak je zaazena mezi pt tzv. ´sváteních svitk´. etla se o svátcích stánk. Byl to radostný závr sklizn (zejména vína) a díkvzdání za ni. Vedle toho té radostn vdná pipomínka Boí pée o lid bydlící ve stanech na cest pouští z Egypta do zem zaslíbené. Poselství knihy mocn pipomíná putování Boího lidu a pomíjivost lovka na zemi. V kesanských  biblích stojí Kazatel mezi knihami vyuujícími.

O poslání knihy se mínní rzní. Nezídka se v ní spatuje jen ´velepíse´ skepse. Hieronymus v ní hledá radu k útku z porušeného svta. Luther uí vidt v ní návod k pravému uívání svta a dobré zrcadlo podané zvlášt kníatm. Dleité je její uení o lovku: Ped svým Stvoitelem a Pánem  všeho je lovk jen prchavý ranní opar. Kniha však nehájí a nehlásá fatalismus, osudovost, nevyjaduje beznadjný pesimismus, ale stízlivý realismus víry, zápasící o pravou jistotu ivota. Ohlašuje pomíjivost a z hlediska vnosti nicotnost všeho, co lovk má i co je, aby nebylo povýšeno to, co je sluebné, na hodnoty vné. Uí nalézat jediný pevný základ ivota v Bohu, oslavuje a chválí naprostou Boí svrchovanost a slouí tak lovku v nalezení poátku moudrosti. Plným právem ji tedy synagóga zaadila jako bohosluebnou etbu  na pedlu idovského roku, kdy pi pohledu nazpt si lovk uvdomuje pomíjitelnost svého snaení a chápe, e trvalou hodnotu má jen to, k emu se pizná sám vný Bh.

Kniha byla jako ´mudroslovná´ pipsána králi Šalomounovi, pravzoru moudrosti. Vznikla však asi ve 3. stol. p. Kr. Asi o sto let mladší je zlomek rukopisu ze 4. jeskyn kumránské pi Mrtvém moi.
 
Slovo Bible:   VNÝ KOLOBH

                        Jaký uitek má lovk ze všeho svého pachtní,
                             z toho, jak se pod sluncem pachtí?
                        Pokolení odchází, pokolení pichází,
                             ale zem stále trvá.
                        Slunce vychází, slunce zapadá
                              a dychtiv tíhne k místu,
                              odkud opt vzejde.
                         Vítr spje k jihu, stáí se k severu,
                               toí se, toí, spje dál,
                               a se zas oklikou vrátí.
                          Všechny eky spjí do moe,
                               a moe se nepeplní;
                           do místa, z nho vytékají,
                                se zase vracejí k novému kolobhu.
                            Všechny vci jsou tak únavné,
                                 e se to ani nedá vypovdt;
                             nenasytí se oko vidním,
                                  nenaplní se ucho slyšením.
                             Co se dálo, bude se dít zase,
                                  a co se dlalo, bude se znovu dlat;
                                  pod sluncem není nic nového.
                              Je nco, o em lze íci:
                                   Hle, to je cosi nového?
                               I to bylo v dávných dobách,
                                    které byly ped námi.
                               Nelze podret v pamti vci minulé;
                                     a ani budoucí, které nastanou,
                                     nezstanou v pamti tch, kteí budou potom.
 
                             EPILOG
                             Pomíjivost, samá pomíjivost, ekl Kazatel,
                                    všechno pomíjí.
                              Zbývá jen dodat, e Kazatel byl moudrý,
                                     lid stále poznání vyuoval;
                               pemýšlel a bádal
                                     a sloil písloví mnohá.
                               Kazatel se snail najít výstiná slova;
                                     tak bylo zapsáno, co je pravé, slova pravdy.
                               Slova moudrých jsou jako bodce,
                                     jako vbité heby jsou slova sbratel,
                                     pastýem jediným proslovená.
                               Nadto pak zbývá, synu mj, íci:
                                      Pijmi pouení!
                               Spisování mnoha knih nebere konce
                                      a mnohé hloubání unaví tlo.
                                Závr všeho, co jsi slyšel:
                                       Boha se boj a jeho pikázání zachovávej;
                                      Na tom u lovka všechno závisí.
                                  Veškeré dílo Bh postaví ped soud,
                                        i vše, co je utajeno,
                                        a dobré i zlé.
 
 
Píští knihou je PÍSE PÍSNÍ.
Ilustrace z internetu.
Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 11.01.2022  10:44
 Datum
Jmno
Tma
 11.01.  10:44 Jaroslava
 11.01.  03:29 olga jankov
 10.01.  10:58 Von