Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jak nám Jeíšek petváku prominul

Bylo to ke konci roku 1959, kdy se nezadriteln blíily vytouené vánoní prázdniny. Tomu taky odpovídala  atmosféra a nálada ve tíd veerního studia stavební prmyslovky, ve které si pracující doplovali své vzdlání. Zaala pestávka, na chodbách se rozprostel obvyklý ruch. Také ve tíd zaal ten známý halas, ve kterém pevaovaly hlasy enské, prolínány basovým bruením nkolika mu.

Znenadání vyskoila na stupínek u tabule štíhlounká Jarka, kterou jsme pro její štíhlou postaviku a zárove ponkud dutou hlavu a tanení kreace u tabule nazývali Hurdiskou. Toto podobenství s dutou, tenkou a pevnou stropní tvárnicí a indickou tanenicí bylo fascinující. Hurdiska se umla velmi dobe vcítit do kadé situace, kterou tída proívala, a tak se nikdo nedivil, kdy vytáhla svazek prskavek, rychle je rozdala, zhasla svtla a zaala zpívat tu táhlou, vznešenou koledu – Narodil se Kristus Pán.

Tída zareagovala spontánn, jako hejno holub pi zmn smru letu. Ve ztemnlé místnosti tídy, osvtlené jen jiskícími prskavkami, zaznl  starý chorál o narození Krista a o tom, e se máme veselit, kdy nám vykvetl z re kvítek. Bylo moné pochybovat o tom, kolik je ve tíd vících. Ve skutenosti, jak se pozdji ukázalo, tam nebyl nikdo, ale ta po mnoho generací peívající tradice, kterou nezlomila ani tupá materialistická výchova a ddomrázovství, propukla v té intimit šera takovou silou a vášní, kterou by závidl leckterý knz pi bohoslub.

Nad hlavami zpvák se zaal vznášet modravý dým z prskavek a dokresloval tu zvláštní, absurdní situaci. Zpv se rozléhal a sílil, jak se pidávali další a další áci, z nich nkteí zkoušeli pispívat do chóru druhými  i tetími hlasy. Na stupínku, s roztaenýma rukama, v kadé ruce prskavku, stála ve své vznešené póze Hurdiska a svým sopránem tahala výšky, které vystupovaly a ke stropu zahaleném ji hustým oblakem.

Pi druhé sloce, kterou ovšem ji nkteí doprovázeli jen popvkem – la, la, la, se náhle rozlétly dvee jak pi divadelním výstupu. Do tídy se vítil obtloustlý politický zástupce editele školy Kuk. Tesoucí se rukou v té tm zašátral u dveí po vypínai a rozsvítil svtla. Pohled na tídu, které ji zboná slova – radujme se, zamrzla v ústech, byl ohromující. Sedící áci, z nich se nkteí pokoušeli povstat, stále ješt tímali v ruce hoící prskavky.

Na zavání zástupce editele Kuka: "Zhasnte to!", zareagovali zcela logicky, ale nevhodn – smíchem. Zkuste zhasnout hoící prskavku v takové situaci. Teprve po tetím hrozivém zavání zaaly nkteré prskavky dohoívat. Jen ten modrý dým nad hlavami zstával jako ozvna pedchozího zboného zpvu. Kdy ješt nkolik prskavek na jeho ev nereagovalo, zvolal výhrun: "Komunisti vystoupit!".

 

Tento rozkaz ovšem ji tídu ponkud v té rozvernosti zarazil. Všichni se zaali rozhlíet, kdo je vlastn ve tíd komunista. Po chvíli trapného ticha se ozval znovu naléhavý kik soudruha zástupce Kuka.
"Sou tu áký komunisti?"  

Tu se v zadní lavici zvedla osamocená ruka Pavla Henka, který byl zamstnán u jakési stavební sloky ministerstva vnitra. 
"Udlejte si tady poádek!", zaval Kuk, vybhl ze tídy na chodbu a významn práskl dvemi.

Chvíli bylo ticho, prskavky ji dohoely, jen modravý dým se rozplýval. Rozpaité oblieje zíraly na Hurdisku, která na stupínku jako by zkamenla.
"Blbec!", ekla samozejmým hlasem, „slaví jen íjnovou revoluci." Svým tanením krokem si šla sednout do lavice. Z oí jí však tryskalo nepokryté šibalství. Pro podobné situace mla vtipné rení - s blbcem se nikdy nepi, nkteí lidé by si nemuseli všimnout, e je mezi vámi rozdíl.

Tída letargicky mlela, vdoma si jaké následky mohou za tuto seanci nastat. Ticho narušil a zvonek ohlašující konec pestávky. V pokraující hodin hospodáského plánování áci ani vyuujícího poádn nevnímali a netrpliv ekali na konec vyuování. Tída se rychle vyprázdnila a provinile se rozprchla ze školy do veerní malostranské ulice.

Tídní profesor této podaené tídy byl inenýr Mareš. Postarší pán, píjemného, elegantního vzhledu, klidný, mírný ve svém projevu. Významný specialista na tenkostnné konstrukce, ped nkolika lety dokonce korespondent akademie vd, odkud však byl pro svj pvod a postoje vyhoštn. Tento vysoce vzdlaný a erudovaný odborník a publicista v oboru stavebních a tenkostnných konstrukcí byl nakonec rád, e mohl alespo uit matematiku a mechaniku na úrovni této stední stavební školy.  

áci ho mli rádi pro jeho zpsob, jakým uml tuto suchou  a nezáivnou vdu pednášet a svými zajímavými prpovídkami okoenit tko pochopitelné abstrakce. Jeho oblíbený citát Goetha: "Šedá je teorie, ale zelený je strom ivota," dokresloval jeho ivotní styl. Miloval vánou hudbu a asto pozval své áky na koncerty Mozartových, Haydnových a dalších dl klasik, o nich uml také zasvcen vyprávt.

Událost se zpvem koledy se ho pochopiteln bytostn dotýkala. Pedevším ho mohl soudruh Kuk, jako politický zástupce editele školy lacin obvinit z neschopnosti uplatování tídního pístupu k výchov budoucí socialistické stední inteligence, s dsledky jednoznanými – vyhazov. Naštstí to rychle pochopilo nkolik ák, vetn organizátorky zpvu Hurdisky, pedsedkyn tídy Majerové a dvma výteníky Petrem a Karlem. Dali hlavy dohromady a jak bylo v té budovatelské dob zvykem, sepsali kolektivní socialistický závazek, v nm se zavázali k obligátnímu sbru starého papíru, úprav nástnných novin, zlepšení prospchu a školní docházky, odpracování brigádnických hodin na úprav a úklidu školního dvora a vyrobení výukových pomcek pro kabinet stavitelství.

S tímto závazkem navštívili jako zkroušená a pokorná delegace tídy soudruha zástupce editele Kuka. Soudruh Kuk nejprve pekvapen zíral na loudavé, nesmlým krokem vstupující áky. Patrn se obával, e mu pišli zazpívat tíkrálovou koledu. Kdy zjistil, e jsou tyi, brzy získal jistotu a z výšky uvdomlého stráce dodrování zásad proletáského internacionalismu a budovatele socialismu, s uspokojením a fanatickým vyslechl omluvu nesmlé delegace.  Hurdiska, ve zlomené pozici, jakou umla sehrát u tabule, kdy jí chybly vdomosti, oznaila tyto zpvy za neuváený projev peitk v hlavách nkterých ák a slíbila, e se nco podobného ji opakovat nebude. Majerová chvjící se rukou pedala spokojenému zástupci písemný závazek, který spolen sestavili.

Soudruh Kuk se špatn pedstíranou lhostejností, ale dojat a s velkým potšením, pijal písemný projev závazku jako zadostiuinní za pedvánoní poklesek. Nasadil si brýle a zaetl se do podané listiny. Obas perušil etbu a zahledl se jakýmsi otcovským pohledem na delegaci, piem pokyvoval hlavou. Kdy doetl, bylo vidt, e se zmocnil pocit vítzství. Celý se napímil a se zvednutou hlavou zaal pateticky pítomné áky chválit.

"Soudruzi, ani nevíte, jaký krok jste ve své uvdomlosti uinili. Strana si takových mladých stedn technických kádr váí a budoucnost socialistického stavebnictví je ve vašich rukou. Budování nového myšlení je jako budování stavby, musí se zaít od základ. To si pamatujte!"

Se silným stiskem podával pak všem svou dlnickou ruku a dkoval za projevenou sebekritiku a za tento, podle nho statený budovatelský poin.

Po píchodu delegace zpt do tídy prohlásila Hurdiska: "Náš Mareš je zachránn, ten Kuk ho snad bude jmenovat zase zpátky akademikem!" Tím se sice nestal, ale na obou stranách bylo znát plné uspokojení. Zelený strom ivota tak rozkvetl a tídu dále bavila šedá teorie matematiky a mechaniky.
Pemysl asar
* * *
Koláe Marie Zieglerová
Ilustrace: Eva Rydrychová
Poznámka redakce: tenám, kterým se texty Pemysla asara líbí, doporuujeme shlédnout jeho videa, která jsou dkazem jeho mnohostranných kreativn tvrích schopností.
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 24.12.2021  14:16
 Datum
Jmno
Tma
 24.12.  14:16 Edita B.
 24.12.  13:33 Dagmar Dky, pane Pemku!
 23.12.  15:56 Pemek
 23.12.  12:59 Von
 23.12.  12:12 Vesuviana dky
 23.12.  11:16 Vclav Podkovn
 23.12.  10:07 Ivan