Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

SOS MaS, z.s. radí – Energošmejdi se snaí zneuít situace zoufalých lidí
 
Statisíce lidí si po ukonení innosti spoleností ze skupiny Bohemia Energy nyní musí ešit nového dodavatele elektiny nebo plynu. A práv tito spotebitelé by mli být v souasné dob velmi obezetní a dát si pozor na nepoctivé obchodníky. Tvz. „energošmejdi“ se toti snaí zneuít jejich zoufalé situace. Ceny energií stále rostou a nepoctiví obchodníci v tom vidí další skvlou píleitost, jak oslovit potenciální odbratele a nabídnout jim na první pohled „výhodné nabídky“. Telefonicky oslovují spotebitele a nabízejí jim pomoc s výbrem nového dodavatele. Bezradný spotebitel se i stébla chytá a lehce uví klamavému tvrzení, e nic není závazné a své rozhodnutí si bude moci kdykoli rozmyslet. Ve skutenosti tomu tak zpravidla nebývá. „Energošmejdi“ jdou však dál, vydávají se za pracovníky energetického regulaního úadu, zástupce dodavatele poslední instance nebo spotebitelské organizace a spotebitelm doporuují konkrétní dodavatele.
 
Nekalé jednání zprostedkovatel energií pokrauje dál.
V našich poradnách jsme zaznamenali adu pípad, kdy se prodejci pomocí telefonických hovor snaili spotebitele manipulovat k uzavení smlouvy sérií vhodn formulovaných dotaz. Tvrdili jim, e chtjí pouze nezávazn pomoci s výbrem a pípadn pechodem od tzv. dodavatele poslední instance k novému dodavateli. Následn dojde k uzavení pro spotebitele nevýhodné smlouvy, kterou spotebitel asto nechce být vázán. Bohuel závanost celé situace si vtšina z nich uvdomí zpravidla a mnohem pozdji a to v moment, kdy jsou po nich vymáhány sankce za nedodrení takové smlouvy v ádech tisíc korun. Proto bychom spotebitele chtli varovat ji te. Vyuití jejich nabídky, me spotebitelm následn zpsobit ješt vtší problémy.

Podobné telefonické údajn „nezávazné“ nabídky bývají samozejm závazné. Spotebitel me smlouvu uzavít také po telefonu. Pestoe uzavení takové smlouvy je velmi jednoduché, dostat se z ní bývá o mnohem sloitjší, a kdy od smlouvy nestihne vas odstoupit, a to do 14 dn od jejího uzavení, koní taková nabídka zpravidla sankcí. Pokuty se v prmru pohybují okolo 5 tisíc korun za kadé odbrné místo, co pro domácnost, která odebírá elektinu i plyn a vlastní teba i chatu a gará, znamená opravdu citelný zásah do rodinného rozpotu. Situace je o to horší, e cílem „energošmejd“ bývají zpravidla senioi, tedy zranitelná skupina s omezenými píjmy.
 
Na co si dát pozor
Spotebitelm doporuujeme maximální ostraitost. V prvé ad je dleité pipomenout, e Energetický regulaní ani jiný úad spotebitele nekontaktuje telefonicky a v ádném pípad nesmí doporuovat konkrétní dodavatele energií! Dodavatelé poslední instance sice mohou oslovit spotebitele napímo, ale iní tak zpravidla písemn. Také si uvdomme, e pece ádný z korektních dodavatel nás nebude nutit k odsouhlasení smlouvy pouze po telefonu, ani by nám byl ochoten poskytnout text smlouvy. Tento krok je pece poteba si dobe promyslet, smlouvu si dkladn proíst a potom teprve odsouhlasit. Vdy je bezpenjší, kdy si spotebitel nového dodavatele vyhledá sám. Me vyuít nezávislé srovnávae cen, tzv. kalkulaky. Doporuujeme ten, který na svých stránkách nabízí Energetický regulaní úad, kde spotebitel zjistí, jaké ceny jim dodavatelé aktuáln nabízejí. Spotebitelé by sice nemli píliš dlouho setrvávat v reimu dodávek od dodavatel poslední instance, kteí ze zákona zajišují po krachu dosavadního dodavatele dodávky po dobu a 6 msíc, a to z dvodu vysokých cen za energie v tomto reimu, na druhou stranu, ukvapené podepsání první nabídky, která se namane, me spotebitele do budoucna vyjít také pkn draho. Nyní platí víc ne kdy jindy, dvakrát m a jednou e.
 
Marcela Reichlová, Sdruení obrany spotebitel Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

Sdruení obrany spotebitel Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotebitel. Poskytuje základní informace o reklamaním ízení, o délce záruní doby, lht k vyízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v mstech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického, Libereckého, Ústeckého kraje. Krom poradenství realizuje adu dalších aktivit, zamených na zlepšení postavení spotebitel a spolupracuje s adou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy oban.


Komente
Posledn koment: 22.11.2021  17:26
 Datum
Jmno
Tma
 22.11.  17:26 Vesuviana dky
 22.11.  17:13 Jaroslava
 22.11.  13:14 Vclav mejdi s toalekem
 22.11.  10:55 Evussa