Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darina,
ztra Berta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Quo vadis, homo sapiens? (4/5)

Krok 3 – Zbavme se rozdlujících, nerespektujících ideologií

Po celé djiny vzí lidský rod v zajetí nejrznjších ideologií, myšlenkových smr, konstrukcí, svtonázor. Tyto ideologie, a u politické, náboenské, kulturní i mnohé další jsou více i mén tolerantní, nebo nesnášenlivé, demokratické, i totalitní a v dsledku vedou k vytváení vyhranných skupin, asto v nevraivém vztahu vi skupinám jiným (s dvody mnohdy zcela irelevantními a nerozumovými). Je teba zahodit toto umlé rozdlování lidí, protoe uvdomíme-li si, e neexistuje ádné „já“ na individuální úrovni, neme existovat ani na úrovni politických, náboenských i národnostních skupin. Jsme prost „my“, lidstvo a planeta jako celek, potebujeme vzájemný respekt, ne nepátelství, spolupráci, ne soupeení, tým, ne konkurenci. Protoe jsme jedno, musíme také jako jedno vystupovat a spolen táhnout za jeden provaz. Podívejme se do minulosti, co pozitivního ideologické soupeení kdy pineslo? Kolik válek, neštstí a milion zmaených ivot pinesla víra v tu i onu ideologii? Pouijme hlubší vhled a podrobme jednotlivé myšlenkové koncepty neutrálnímu studiu – doopravdy je potebujeme? Odkud se vzaly a co nám pináší? Pedstavme si, jak by vypadal svt neovládaný ideologiemi.
 
Do toho si piznejme, e nkteré (mnohé?) z tchto myšlenkových koncept jsou samotnou svou podstatou hlásnou troubou zla, nenávisti a eroze všeho slušného a ádného, co lidská spolenost postupnými krky za pt tisíciletí vytvoila. K tomu pidejme ješt ty ideologie, které v poátcích své existence (snad) mly ušlechtilé myšlenky, ale psobením lovka a asu se z nich vyklubaly jen další systémy násilí a zla. Ten konený výet bude poádn dlouhý… Všechny nedemokratické a nenávistné myšlenky musí lidstvo dsledn a rozhodn zavrhnout a rázn se vypoádat s jejich pedstaviteli namísto toho, aby jim poskytovalo ješt veejný prostor plivat svá otrávená slova a šíit své jedy napí spoleností a získávat tak další a další stoupence, a u z jejich hlouposti, prospcháství i strachu. Je teba se s tímto nebezpeím vypoádat dív, ne se promní v masu, ve vlnu tsunami, která smete vše, co se jí postaví do cesty, a a opadne, zanechá za sebou nedozírné škody. Kolikrát ji jsme to v djinách zaili? Jen 20. století platí za dokonalou laborato zla. A pijmeme-li myšlenku „ne-já“, pak si uvdomíme, e všechny tyto projevy špatných myšlenek a úmysl jsou v našem svt tím, ím ve fyzickém tle nemoc. A stejn jako nemoc, kdy se vas nepodchytí a neléí, me vést k trvalému poškození i dokonce smrti tla, stejn tak tato spoleenská onemocnní povedou ke kolapsu celé planety, nepostavíme-li se jim konen rázn elem. Kolik historické zkušenosti se ješt musí nahromadit, aby nastala tato dleitá zmna?

 

I na poli stát lze pozorovat zamení na individuálnost, konkurenci a výkon stejn jako u jednotlivc. Tyto rozpory a rozdíly je nutné pekonávat, uvdomovat si spolenou podstatu všech národ a spolený zájem všech stát na peití planety, tedy nás. A spolená prohlášení skupin politik i stát jsou sice líbivá, ale rozhodují iny, ne slova, a skuten efektivních in jsme zatím vidli pramálo. Krom toho staí i jediný stát, který bude mait spolené úsilí, a výsledek se nedostaví. Zní to jako utopie? Ano, zní. Je to ovšem nevyhnutelné? Ano, je. Pokud tedy nemá nastat nevyhnutelný konec, e ano…
 
K posunu tímto smrem me ovšem docházet pouze ve svt, který bude svobodný a respektující, co v souasné chvíli platí pouze pro jeho ást. Ta ást lidstva, která se narodila do svobodných region, by jednak mla pocítit vdk a radost u jen z tohoto prostého faktu, souasn ale neignorovat tu druhou ást populace ijící ve stínu totalitních, resp. autokratických ideologií. Protoe fatální chybou by bylo domnívat se, e to je jejich vc, jejich problém, v jakém zízení ijí, i e se mají postarat sami, aby nastolili zmny k lepšímu. Zase toti vzíme uvznni v pedstav „my“ a „oni“ a zapomínáme, e „jejich“ problémy jsou (budou) i „naše“ problémy.
 
A v co tedy vit? Nepotebujeme ádné staré ani nové náboenství, ideologii i svtonázor. Jediné, v co je teba vit a dle eho jednat, je laskavost, soucit, empatie, upímnost a vzdlanost vedoucí k moudrosti. Co víc je nutné k pozitivní zmn a uvdomlému bytí? A pro práv tyto hodnoty v mnoha „zavedených“ ideologiích chybí? Pro asi?
 
Závr pozítí...

 
Quo vadis, homo sapiens? (1/5)
Quo vadis, homo sapiens? (2/5)
Quo vadis, homo sapiens? (3/5)
Quo vadis, homo sapiens? (4/5)
Quo vadis, homo sapiens? (5/5)
 
Tomáš Záecký
* * *
Zdroj ilustrací:  https://demotywatory.pl/2669406/Quo-vadis-Homo, Aktualn.cz

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 05.08.2021  08:36
 Datum
Jmno
Tma
 05.08.  08:36 Vclav Pokorn
 04.08.  21:15 RYFUK
 04.08.  18:58 Von
 04.08.  11:04 Jaroslav Kovaek Poznmka