Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darina,
ztra Berta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Co obnášelo psaní Uliníku

Ped asem se mi dostala do rukou kniha Praský uliník. Mimoádn mne zaujala. A tak jsem zaal pátrat, zda i další msta disponují publikací osvtlující historii a pvod jmen ulic. Postupn jsem si povypjoval Uliníky Plzn, Prahy – Dolních Poernic, Mladé Boleslavi, Kladna, Vlašimi. Internet mi prozradil, e je mají i v Jindichov Hradci, Hostivici, Vlašimi, Opav.

A kdy mi moje milé knihovnice v naší mstské knihovn ukázaly elákovický uliník, seznal jsem, e není na co ekat, e kdy ho má i nedaleké spátelené msto, musí ho mít staroslavný Nymburk rovn. A pustil jsem se do psaní.

To jsem ovšem ješt netušil, jak velký objem práce mne eká.

Naštstí mám pomrn rozsáhlý, dlouhá léta budovaný archiv a napsal jsem u nkolik knih Nymburku vnovaných – základ byl zpracován bhem tí msíc. Pak ale nastala ona dlouhodobá mravení práce, bádání v pramenech, proítání chytrých knih, rozhovory s pamtníky. A také chození po mst a nacházení nových podnt, informací, souvislostí. Je to vlastn napínavá detektivní práce plná pekvapení. Napíklad zjišování všech názv té které ulice, které byly z vle a mnohdy i zlovle lidí mnny, aby se teba po letech zase navrátily k té pvodní verzi.

Tak teba nynjší Boleslavská ulice, která vede z námstí ven z msta ve smru na Mladou Boleslav, se pvodn jmenovala Velelibská. To podle vesnice leící nedaleko. Jene z dnešního pohledu to je nelogické, nebo souasná výpadovka vede nikoliv k Velelibm, nýbr na Všechlapy. Cesty ve tináctém století byly vedeny jinak. Teprve pozdji si ulice vyslouila název Boleslavská. Zejm v dob, kdy byla odklonna od Velelib. Tak to bylo po nkolik století, a, nevíme kdy, si vyslouila jméno po císai Ferdinandovi II. Po vzniku eskoslovenské republiky dostala název Masarykova tída. Píkazem okupaní správy musela být za druhé svtové války pejmenována znovu na Boleslavskou, po válce se vrátil do názvu prezident Masaryk. Ne na dlouho, po únoru 1948 byl Masaryk vymazán, na adu pišel Stalin, ale protoe bylo teba uctít i obti osvobozování republiky, stala se Stalingradskou tídou jen ást dlouhé ulice, druhý kousek dostal cedule Dukelských hrdin, a na tetí ást, za dráhou, zbyla opt Boleslavská. Ovšem v jednašedesátém roce byl „z dvodu, aby orientaní ísla tvoila v této ulici jednu adu ísel po sob jdoucích“ vrácen název Boleslavská celé ulici od námstí a ke Všechlapskému vrchu, co je samý okraj msta. A tak to naštstí u vydrelo do dnešních dn.

Podobn dramatické to bylo i s námstím – Velký rynek, Hlavní námstí, Riegrovo námstí, Dr. Edvarda Beneše, eskoslovenské lidové armády, námstí Pemyslovc.

 

Naštstí vtšin z 211 nymburských ulic zstal název daný jim hned pi „poktní“.  I kdy u nkterých bylo zjišování, po které významné osobnosti jméno v minulosti dostaly dosti sloité. Po kterém slavném mui se jmenuje ulice Havlíkova? Nebyl to kupodivu Karel Havlíek Borovský, jak by se dalo pedpokládat, nýbr Jaroslav Havlíek, autor Petrolejových lamp i Helimadoe. Havelkova ulice zase nese jméno poslance eského snmu, jen byl njaký as v Nymburce magistrátním radou. A tak dále.

Jist uznáte, e kdy v polovin ervna, po roce a pl od zahájení práce, starosta msta Tomáš Mach knihu Nymburský uliník slavnostn ped radnicí poktil, spadl mi velký kámen ze srdce. A kdy pak m spoluobané zastavovali a knihu chválili, a dokonce mi psali nkdejší Nymburáci i ze vzdálených míst, e je kniha zaujala, hálo m to na duši.

 
Jan ehounek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora
 
 

Komente
Posledn koment: 29.07.2021  08:57
 Datum
Jmno
Tma
 29.07.  08:57 Von