Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darina,
ztra Berta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála síly

Nedá se nic dlat, šídlo v pytli neutajíš, a tak jsem vnitn donucen zaadit alespo pár chvál fyzikálních. Velmi se omlouvám všem, pro které vdy byla matematika a fyzika nejvtším nepítelem a upozoruji, e ta „strašná“ rovnice je tu jen pro parádu a snad i pro ty, kterým náhodu nco íká. Budu chválit sílu siln, ale velmi citliv, práv s ohledem na prvn jmenovanou a jist mnohem poetnjší skupinu tená. Uvidíte, e se to dá peít!
 
Není síla jako síla. V minulosti spojovali lidé pojem síly pouze se svalovou námahou, ale my dobe víme, e existuje mnohem více druh sil a nejen fyzikálních. Známe pece i síly psychické, duchovní, okultní, sílu vle, sílu slova, sílu lásky, sílu osudu. I kdy vtšina z tchto sil je chvályhodná, musíme být opatrní radji více ne mén, u proto, e tyto síly jsou nemitelné a nkteré jsou dokonce snadno zneuitelné… 
 
To ale není má parketa, take hurá na síly fyzikální. Urit si mnozí lidé ani neuvdomují, jak jsou pro nás dleité, protoe bez vtšiny z nich bychom si doslova ani neškrtli! Na prvním míst je samozejm síla gravitaní, která je vdy pitalivá a má nekonený dosah. Bez ní bychom se nejen neudreli na naší Zemi, ale ani ta by se neudrela na své dráze kolem Slunce, které by se neudrelo v naší galaxii atd. atp. Ale zstame na Zemi.
 
Síla je fyzikální veliina, která vyjaduje míru vzájemného psobení velkých tles, ale i zcela neviditelných tlíseek hmoty anebo dokonce zcela „netlesných“ silových polí. Síla se projevuje statickými, anebo dynamickými úinky. Pi tch statických se deformují tlesa, bu natrvalo, anebo u plastických tles jen krátkodob, co na píklad umouje, e si meme pinkat míem. A e tyto kulaté nesmysly pak létají vzduchem, tedy se rzn rychle pohybují, je následek další silových úink dynamických.

 
 
Fyzikální síla psobí na tlesa pímým dotykem, ale i bezdotykov prostednictvím silového pole. Jako první píklady je mono uvést taení bemene na kladce, ráz koulí na kuleníkovém stole nebo stetnutí míku a tenisové rakety. V druhém pípad je to sloitjší, ale napíklad magnet zná jist kadý a také pi jakémkoliv pádu pitahuje Zem padající pedmt svým gravitaním polem a ten pedmt je „v luft“, bez jakéhokoliv dotyku. Krásný píklad s pavuinou, jak názorn vysvtlit psobení silového pole, bohuel není z mé hlavy, ale dovolím si ho uvést. Pavouk nepsobí na chycenou mouchu pímo, ale tím, e svou jemnou sítí nn cuká, a kmity pavuiny se penášejí na jeho budoucí potravu.
 
Pojme však chválit dále. Urit si tém nikdo neuvdomuje, jak dleitá je pro nás síla tení. Bez ní bychom se doslova na zemi nepohnuli ani o pí, a to ani pšky ani autíkem. Bez tení, pi kterém vzniká i teplo, by naši pedkové nemohli rozdlávat ohe a museli by ekat, a jim píroda bleskem nco zapálí. Bez této síly bychom nemli ani výtené tsto, které má tení pímo ve svém názvu, bez jakéhosi tení by se nemohly rozmnoovat ryby, a gurmáni a gourmeti by pišli o své pochoutky.
 
Na poli mechaniky, pak nacházíme celou adu dalších chvály hodných sil v hydrostatice a v aerodynamice. Nebýt hydrostatického vztlaku, neplavali bychom ani my ani lod, nemli bychom napíklad poádné lisy, nemohli bychom se chlubit, e známe Archimedv zákon a kdo ví, co by dlala tlesa ponoená do kapaliny? Pokraovat snad není nutné. Nemén chvályhodný je aerodynamický vztlak, který vzniká pi hladkém obtékání vzduchu kolem kídla letadla. Jen díky nmu u my lidé nemusíme závidt ptákm, e mohou létat. Samozejm to znamenalo mít poádného fištróna pi objevování fyzikálních zákon a ješt více trplivosti a odvahy pi následných pokusech, aby byl sestrojen „létací stroj“ tší vzduchu. Ale stálo za to. Jist stále asneme, jaké to musí být síly, e mohou ty kolosy létat tak vysoko, daleko a tak rychle. A za jakými krásami svta nás mohou dovést! 
 
Take doufám, e jsem vás pesvdil, e síla si naši chválu stoprocentn zaslouí!
 
Foto internet a autor
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 06.08.2021  09:14
 Datum
Jmno
Tma
 06.08.  09:14 Von
 05.08.  09:04 Vesuvjana dky
 05.08.  00:42 olga jankov