Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radomr,
ztra Prokop.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Foukat, i nefoukat, to je o tu bí

Vše to zaalo celkem nevinn. Dívka jménem Valerie, studující posledním rokem obor sociologie na Sydneyské universit, se rozhodla vypravit se do od Sydney nepíliš vzdálených Modrých hor, nadýchat se tam erstvého vzduchu a potšit se krásou pírody. Kdy po striktn vegetariánském obd dorazila na proslulou vyhlídku, která poskytuje nádherný výhled do údolí plné hor a souasn na skalní útvar, nazvaný Ti Sestry, velice jí zaujal domorodec ztepilé, svalnaté postavy, jeho tvá i obnaená hru byla pokryta bílými árami, hrající na domorodý nástroj – didgerodoo. Dokázal velice zdaile vyloudit z nástroje zvuky, blízce pipomínající štkot psa dingo, smích kookabury i hlasy jiných australských pták. Kdy hrá na chvíli odloil nástroj, aby si schladil hrdlo lahodným nápojem a trochu si odpoinul, Valerie se rozhodla ho oslovit. Práv kdy uvaovala, zda pouít zpsob, který si pamatovala z filmu o Tarzanovi, nco na zpsob „Já Jana ty Tarzan“, jí domorodec oslovil perfektní mluvou, svdící o nabytém vzdlání a pestavil se jí jako Jim. Dále vyšlo najevo, e Jim je hrdým majitelem univerzitního diplomu, na smlu však jeho úzce speciálním oborem je „Stavba a architektura snhových obydlí, igloo zvaných“ pro kterýto obor nenachází v Austrálii dosti vhodného uplatnní a tím pádem je nucen si k poskytované podpoe v nezamstnanosti pilepšovat hraním na ji zmínný, domorodý nástroj. Valerie mu jeho hru velice pochválila a dokonce šla tak daleko, e se zmínila, e si podobný nástroj poídí a nauí se na nj hrát. Se zlou se však potázala a byla rázn informována, e didgeridoo je nástroj, který pouze mui mohou pouívat a bda en která atd.

Zmatená dívka pi nejbliší vhodné píleitost vytáhla z baku, který mla na zádech, Chytrý Telefon (Smart phone) a povolala Dda Vševda - Google zvaného, aby tento správné rady poskytl. A záhy zjistila, e údaj, na vyhlídce poskytnutý, je pouze do jisté míry správný. Jak praví moudrý Dd Vševd, nkteré aboriginálské kmeny nemají ádných námitek proti tomu, aby ena didgeridoo k ústm piloila, ba jsou známá jména mnohých virtuosek na tento nástroj. Jsou potom kmeny, kde není hra na didgeridoo výsadou pouze mu, ale eny nemohou nástroj pouívat bhem tradiních rituálních obad. Potom je, ádov nevelké mnoství kmen, kde eny nesmí didgeridoo pouívat, ba i jen se ho dotknout. Podle aboriginálského akademika, Dr Mark Rose by en, která by se nástroje didgerdoo by i pouze dotkla, mohla hrozit neplodnost.

Tuto, do nebe volající nespravedlnost nemohlo srdce Valerie, naplnné láskou a politickou korektností penést a tak zaerstva sedla k poítai a sepsala stínost na tento nešvar, který odeslala na instituci nazývanou Anti-Discrimination Board, ešící, mimo jiné, pípady porušení „equal opportunity“. Netrvalo dlouho a po nkolika schzích této bohulibé organizace se jí dostalo odpovdi, e její stínost byla posouzena a uznána oprávnnou a e píslušné kmeny, které se tím, e zabraují enám hru na zmínný nástroj, byly informovány, e se tím dopouštjí prohešku proti „Lidským právm“. Aboriginal Elders a jiní lenové obvinných kmen ovšem pijali toto rozhodnutí s velikou nelibostí a zdvoile poádali pány a dámy ze zmínné komise, aby si laskav trhli nohou.  Tím ovšem tento zapeklitý problém nezmizel a „Equalové“ a zastánci tradiních práv aboriginál se pustili do vzájemné války a bumerangy, zaaly pomocí internetu, létat sem a tam. Nakonec byla pe postoupena soudu, který rozhodl „takto“.

 

Ovšem to „takto“ se hrub nelíbilo stran, která pi prohrála a ta odvolala se k vyšší instanci, a problém zaal houštinou právních kliek smovat k Nejvyššímu soudu do Canberry. Jak známo, ani kue zdarma nehrabe a tak suma, vyadovaná malou armádou právník, vetn vysoce placených QC dosáhla hodnoty nkolika milion dolar. Problém nabyl takové intenzity a dleitosti, e pekroil i práh federálního parlamentu, kde ministerská pedsedkyn prohlásila naprosto rezolutn, e pod jejím vedením nedojde ke zmn. Prohlásila doslova: „Ani tak, ba ani onak“. Vdce opoziní strany ovšem prohlásil, e pokud jeho strana bude úspšná v píštích federálních volbách, tak písahá, e oni odhlasují zákon: „I tak, ba i onak.“ Zástupkyn strany Zelených potom ádala, aby byl s okamitou platností zakázán prodej nástroje, zvaného didgeridoo, nebo se jedná o vtev kmene, vydlabanou mravenci, kteí tuto práci provádjí bez finanní náhrady a jsou tedy bezuzdn vykoisováni. Navíc, pítomnost mravenci vykotlaných vtví je dleitá pro bh pírody (i kdy se ješt neví pesn pro). Šest nezávislých len parlamentu se vyjádilo podle ustáleného zvyku, e se pikloní k té, i oné stran, co záleí na tom, která z nich jim toho více naslibuje.

To se však problém rozšíil i do ulic a uliek velkomst a na nedli, toho a toho, byla i v Sydney naplánována demonstrace. Jako obvykle, zhruba devadesát pt procent úastník demonstrace nemlo nejmenšího pontí proti komu práv demonstrují a zejména pro, hlavn, e mohou demonstrovat. A tak bylo mono mezi úastníky demonstrace vidt neobyejn barevn pestrý chumel dívenek a chlapc, i kdy podle obleení a úes nebylo mono vdy urit píslušný sex, na kterých bylo jasn vidt (a i cítit), e hygiena není jejich prioritou a slovo mýdlo, tém neznámé. Z jednoho plakátu se na n usmívala tvá ministerské pedsedkyn s pkn zastieným knírkem pod nosem a slušivou „patkou“ na ele. Opodál, z jiného grafického díla na n hledl, zrakem písným, sám velký Kája Marx a opodál skupina stoprocentn anglossaských, blonatých dívek, mla rozvinutý transparent s nápisem: To budete koukat, jak budeme foukat.  V jiném koutku bylo i vidt skupinku s vlajkou rudou, srpem a kladivem ozdobenou, kde se kdosi snail vyloudit z pvodního aboriginálského nástroje zvuk internacionály, ovšem bez valného úspchu. Zásah hasiského sboru byl potom nutný k tomu, aby byl uhašen poár, zpsobený ji tradiním pálením americké a izraelské vlajky.  Sydneyské televizní kanály a denní tisk potom uvedli, e celá akce se konala v mírumilovném duchu, pouhých šest policist vyadovalo nemocniního ošetení. Zadreni byli dva výtrníci, kteí poté, co byli zadreni a odvezeni na místní policejní stanici, byli s omluvou po dvou hodinách propuštni.

Jak u to bývá, záleitost takového významu se nedá dobe ututlat a zájem o ni pronikl i do vzdáleného zámoí. Hlavní švédské deníky, Göteborgs-Posten  a Svenska Dagbladet  otiskli na titulních stranách lánek (peloeno ze švédštiny) „Genocida pvodních obyvatel Austrálie“. Pod tlakem veejného mínní rozhodla nejen vláda ve Stockholmu, ale i vlády ostatních skandinávských zemí, uvalit embargo na zboí, vyrobené v rasistické Austrálii. Jak se však zjistilo, objem výmny tovaru mezi Austrálií a Švédskem je nepatrný a jediné, co bylo nalezeno, byla bedna (nevelká) osahující australskou pochoutku, zvanou Vegemite. Kdy se právem rozhorlený dav zmocnil bedýnky s ilegální pochutinou, chtl tuto naházet do moe. Naštstí jim v tom zabránili pispchavší ochránci pírody z logickým argumentem, e pokud by došlo k rozbití sklenic s Vegemitem a uniklý obsah by kontaminoval vodní masy, mohlo by to mít neblahý vliv na nkteré moské ivoichy, vetn medz. Nakonec se zjistilo podle dodacích list, e zmínná poivatina pochází s ínské provincie Chej-lung-iang  a tudí, e staí pelepit pvodní nálepku s mylnou informaci, odkud tovar pichází. Pro dobrou míru potom obsahovala nová nálepka i informaci, e výrobek je Halal, co znan zlepšilo jeho prodejnost.

V souasné dob posuzuje tento sloitý pípad, jeho ešení není nepodobné problému ešení kvadratury kruhu, Australian Human Rights Commission. Strana “A” pedkládá  nezvratné dkazy, e jejich lidská práva jsou hrub pošlapávána stranou “B”, piem ovšem mrou nemenší oni sami omezují lidská práva strany “B”.

A tak, babo, ra.
 
Z asopisu echoaustralan.

 
Zdenk Reich


Komente
Posledn koment: 25.07.2021  12:48
 Datum
Jmno
Tma
 25.07.  12:48 Vclav
 25.07.  00:11 Ivan
 24.07.  20:38 Von