Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Milan,
ztra Leo.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála etikety

Na poad chválení se dostává velmi zajímavý objekt, nebo – chcete-li disciplína. Etiketa je zajímavá a chvályhodná hned z nkolika dvod. Jestlie jsou lidé, kteí si pletou dojmy s pojmy a nkterým je dokonce jedno, zda se jedná o hodinky nebo holinky, nebo obojí se natahuje, pak zcela jist je nejvíce tch, kteí zamují etiketu za etiku. A to by se mlo napravit!
 

Ob tato slova mají a píliš mnoho spolených písmen, aby to byla náhoda, take je jasné, e spolu njak souviset musejí. A navíc – kadý tak njak cítí, e zde je jakási pímá souvislost s mravy i s morálkou. Tedy pesnji, etika je tém synonymum pro morálku, zatímco etiketa je souásti spoleenských mrav.

Pi sondování výrazu etiketa narazíme ješt na další velmi zajímavý problém. To slovo pvodn znamenalo lístek nebo štítek s njakou dleitou informací. Tedy na píklad štítek na lahvice s lékem a v sympatitjším pípad pak jako vinta i „piveta“. U francouzského královského dvora se tak ale také íkalo lístekm se jmény, které pidlovaly hostm místo u stolu. A – heureka – blííme se etiket v dnešním slova smyslu.

Etiketa tedy dnes znaí souhrn pravidel zdvoilosti a dobrého spoleenského chování jako takového. Pitom je jasné, e etiketa se mnila s dobou a byla a je odlišná v kadé spolenosti a v kadém prostedí. Její pravidla byla pvodn nepsaná a u nás nejprve poátkem 1. Svtové války Guth-Jarkovský a sto let po nm i Ladislav Špaek vrhli tato pravidla na papír. Který je který, to na obrázcích jist poznáte.

Tolik tedy o etiket obecn a nyní mé velmi osobní chválení.  Je sympatické, e zdvoilostní pravidla se vlastn uíme za pochodu u od pedškolního vku a více mén bezbolestn. Velmi brzy se dozvíme, e máme slušn zdravit známé kolemjdoucí a nemáme na n vyplazovat jazyk, e se máme vyvarovat neslušných výraz, co nám asi dlalo nejvtší potíe, e nemáme plivat na zem ani nikam jinam, a e nemáme pi jídle mlaskat, i kdy nám chutná. Pitom bývaly doby, kdy se spokojenost s konzumovaným jídlem dávala najevo hlasitým íhnutím a bez nj byste hostitele urazili! Mimochodem, chovat se správn u stolu pi jídle patí mezi nejnáronjší úkony. Kterou rukou dríme vidliku a kterou n, je velmi dleité, i kdy levákm se to asi píliš nelíbí. A to, e se n nemá vbec dostat do úst, je snad nejdleitjší, protoe nedodrení tohoto pravidla prý bývá nkdy i dvodem k rozvodu! To jsem ale u pokroil z dtství do dosplosti.

Zajímavé jsou rzné nepsané zákony v nkterých prostedích. Na píklad je nepípustné v prbhu fotbalového zápasu stílet na rozhodího, i kdy s tím mívají v Jiní Americe obas problémy. V dob, kdy jsem lyoval, protoe jsem si ješt snadno zapnul peskáe a pipnul „prkýnka“, bývalo na sjezdovce nejvtším nepsaným faux pas nikoliv píchnout kohokoliv tykou, ale pejet nkomu patky lyí. Dále je jasné, e karty se mají hrát v hospod a ne v kostele, i kdy najdeme výjimky, jako je na píklad skvlý recitativ Mirka erného Balíek karet. A kdy jsme u muziky – není slušné cucat citron ped trumpeákem, zejména kdy hraje sólo. A to by snad pro ilustraci stailo.

Na etiket se mi nejvíc líbí, e je vlastn velmi tolerantní, co mi vyhovuje velice, nebo na píklad velmi nerad nosím kravatu. Porušení jejích pravidel je sice spoleensky neádoucí, ale netrestá se, a nkdy se vlastn ani neodsuzuje. Vdy ten, kdo porušuje etiketu, je sice  nevychovaný, ale klidn me mít doslova zlaté srdce. Snad kadý zná njaký píklad ve svém okolí. A naopak, ten kdo etiketu striktn dodruje, klidn me být poádný gauner. Proslýchá se, e nejprohnanjší Ribbentropovi diplomati Tetí íše po roce 1933 – neblahé pamti -  na spoleenských veírcích kdy mli vtry, chodili bzdít na WC do kabiny, kde nejdíve spláchli a ulevili si a v nastalém rachotu!

Tak – to jsem tedy zase nakonec dal té chvályhodné etiket poádn na frak! Snad mne za to nikdo nebude kamenovat, protoe to se pece u dávno nedlá! Alespo ve slušných spolenostech!

Foto autor a internet

 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora
 
 

Komente
Posledn koment: 30.04.2021  10:22
 Datum
Jmno
Tma
 30.04.  10:22 Von
 28.04.  15:59 Vesuvjana dky
 28.04.  10:33 olga jankov