Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Pankrc,
ztra Servc.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Los Angeles – Getty Center
 
Autobus zastavil u zábavního parku Universal Studios. Všichni úastníci zájezdu vystoupil a na nás ti, kteí jsme pokraovali do Santa Moniky, vysoko nad Los Angeles. Sedmipodlaní podzemní parkovišt je umístno pod komplexem. Tam jsme pestoupili na tívagónový vláek, který se pohybuje na vzduchovém polštái. V cílové stanici se ped námi otevelo široké schodišt vedoucí k rozsáhlému skvostu, k unikátnímu Gettyho centru. Budova tyící se nad schodištm je úas. Je to vchod, majestátní rotunda postavená na nejvyšším míst.
 
Kdy jsem stoupala po širokém schodišti k bílému komplexu budov, který postavili ze stejného italského travertinového lomu, z nho bylo ímany postaveno Koloseum, pipadala jsem si, e jsem pozvána k samému boskému císai. Takový pocit dává návštvníkm moderní architektura Richarda Meiera, která dlá est jeho práci a hluboce se klaní kultu umní.
 

Vláek byl zdarma a ani tady jsem neprocházela kolem ádné kasy.
 
Jean Paul Getty, ropný magnát, spisovatel a milovník umní propagoval heslo: pístup k umní by ml mít kadý zdarma. Narodil se r. 1882 v Minnesot, v petrolejáské rodin. V obchodních aktivitách ml úspch. Zaloil spolenost Getty Oil  a byl jeden z prvních lidí na svt, kteí vydlali pes miliardu dolar.
 
Svj obrovský majetek si nenechal pro sebe, ale podlil se o nj s ostatními. Jeho velkou zálibou bylo umní a staroitnosti. Jezdil po svt, navštvoval galerie a nakupoval umlecké pedmty. Byl vlastníkem mnoha cenných dl. Po své smrti v r. 1976 odkázal svj majetek spolenosti Getty Trust. A jeho rozsáhlá sbírka se stala základem pro J.Paul Getty Museum v Los Angeles. 
 
Ta zakoupila na svazích Santa Monica pozemek kolem 750 akr a zaala uskuteovat Gettyho sen. Bylo teba 100 zaoceánských plaveb k peprav mnoha tun travertinu. V areálu je pes 1600 m² prosklených ploch. Bylo zde zasazeno 10.000 strom, 300 druh rostlin v centrální zahrad a 400 ke pro vytvoení reliéfu u bazénu.
 

Toto velkolepé muzeum Getty Center s ástkou 1.3 miliardy dolar bylo oteveno pro veejnost v prosinci roku 1997.
 
Prošla jsem na rozsáhlé nádvoí, kolem nho chronologicky na sebe navazují výstavní budovy. Ne jsem vešla do prvního pavilonu, zahledla jsem se do uklidující hudby centrálního vodotrysku. Zastavila jsem se i u panoramatických pohled mezi jednotlivými pavilony na msto, kde v dálce u horizontu jsem tušila, jakoby nartnutý prouek oceánu.  
Kdy procházíte budovami, jako byste vstupovali do jednotlivých svatostánk. Jsou zde obrazy, sochy, vzácné fotografie, rukopisy, dekorativní nábytek, systematicky roztídný do jednotlivých pavilon.
 
Kavárna a restaurace jsou umístny tak, aby nabídly ojedinlý pohled na msto a v dálce na Tichý oceán. Na opané stran najdete Auditorium urené pednáškám, koncertm. Gettyho výzkumný institut pro historii umní je kruhovitá budova s knihovnou ítající milión svazk, se studovnami, ítárnami, kanceláemi. Ráj badatel
 
Po obd jsem si dala kávu a kochala se výhledem na msto, které pipomínalo plátno namalované realistickým stylem dobrého malíe.
 
Posléze jsem pešla do nejjinjší ásti Centrální zahrady, prošla jsem kolem vodopád a posadila se v stinném loubí na laviku. Pozorovala jsem kvetoucí labyrint, obdivovaný návštvníky, kteí nespchali, loudali se kolem, nasávali nevdomky ten dar Gettyho milion, tu nádheru soustednou jen pro n do jednoho místa, nasávali ji do sebe a akumulovali tu sílu proitku.
 
Stejn jako já.
 
Marta Urbanová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 10.04.2021  08:03
 Datum
Jmno
Tma
 10.04.  08:03 Von