Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Pankrc,
ztra Servc.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála moe

Tato chvála bude asi chaotická spíše více ne mén, ale moe je ivel, u kterého to neme být jinak! ím zaít chválu moe? Co teba úryvekem textu známého tanga – „Moe pohádko má, moe, vidino sn-, moe záhadné, náru tvá svádí, touho mých mládí dn.“ Ódy na moe skládali nejvtší svtoví básníci u od starovku a to, e je moe naprosto nepekonatelný a chvályhodný fenomén nad fenomény, pociuje jist kadý. Ovšem jinak chválí moe lidé, kteí ijí na jeho pobeí nebo jsou jím dokonce obklopeni na ostrovech a jinak vnitrozemští suchozemci, mezi n patíme i my eši, Moravané a Slezané.
 

Ale protoe není moe jako moe, zaíná chvalebné peskakování. Oficiáln je velikánský rozdíl mezi oceánem a moem. Zatímco velké svtové oceány tvoí souvislý obal slané vody kolem celé naší planety Zem a zaujímají 71% jejího povrchu, jednotlivá moe jsou „pouze“ jejich mnohem menšími souástmi. Na okrajích oceán jsou to moe okrajová a obklopuje-li pevnina moe tém úpln, íkáme jim moe vnitní. Mezi ta první patí na píklad stále lákající teplé Karibské moe, nebo nelákající mrazivé Grónské moe, a mezi ta druhá teba slušn teplé a pro nás dostupné Stedozemní moe, nebo u mén lákající chladnjší Baltské moe. Podíváme-li se do vesmíru, tak zjistíme, e moe a oceány bychom našli i na jiných planetách a jejich satelitech.
 

Na našem Msíci se vytvoily uvnit starých kráter tmavé plán ztuhlé lávy, kterým také íkáme moe. A tak tam najdeme na píklad Moe klidu a Moe jasu, ale i Moe oblak a Moe deš a dokonce Oceán bouí. Na Jupiterov msíci, který nese jméno našeho starého kontinentu – Evropa – se pod mohutným ledovým píkrovem nachází oceán tekuté vody, kterou udrují v tekutém stavu slapové síly. Na Saturnov msíci Titanu se pak v jeho oceánu velmi pravdpodobn vlní tekutý metan, který tuhne a pi -182°C. a tak zahívání vbec nepotebuje.

Pusme se u ale konen do konkrétní chvály. Samozejm jinak a pro nco jiného chválí moe námoníci a rybái, jinak svtoví národohospodái všech odvtví, jinak obchodníci, jinak ekologové a jinak miliony rekreant, kteí si „válí šunky“ na jeho slunných pláích.
 
Tady bych mohl peskoit i do politiky a nco pipomenout. Nechvályhodn zapomínáme, e jedním z výdobytk naší sametové revoluce koncem roku 1989 je i to, e se konen meme u té opvované vidiny sn chvályhodn opalovat i my, tedy alespo – jak doufám - mnozí z nás.

A te pijde chvála chvál! Oceány a moe pedstavují pro lidstvo nepedstavitelné biologické, minerální a energetické zdroje. Mnohé z tchto „dar moe“ lidstvo u dávno vyuívá a bez nich by u dávno na Zemi neexistovalo! Víme, e ivot vznikl v moi a vyvíjel se tak, e celková hmotnost všech moských ivoich je dnes mnohonásobn vtší, ne ivoich suchozemských. Pímo pohádkové minerální bohatství nacházíme nejen ve vod moí a oceán, ale i na jejich dnech. Uvádt píklady je snad zbytené. I energetický potenciál moí je obrovský. U od šedesátých let minulého století vyuívá prakticky nevyerpatelné energie moského pílivu a odlivu elektrárna v trychtýi eky Rance v bretaském zálivu Saint-Malo. Výškový rozdíl mezi pílivem a odlivem zde iní a 13 m! A objevují se i odváné projekty pro vyuití nejen energie moských vln, ale i oceánských proud. Perspektiva je to velkolepá, jen ji musíme vyuít a nepokazit si to!
  

Na poetickou chválu moských vln a píboje, západ Slunce nad moem, na chválu vn prosoleného moského vzduchu a brouzdání bosky v mokrém písku mi nezbývá slov, ale nakonec si ješt samozejm nemohu odpustit chválu moe v lehím tónu. To slvko moe je tak všestrann pouitelné, a se odborník diví a laik asne! A svte div se – tém vdy se pouívá ve velmi pozitivních vazbách. Kadý má jist rád móe asu a móe penz, nkomu staí móe nápad i móe piva. Moe je prost jednotka ohromného mnoství. Je sice trochu škoda, e náš praotec ech nepokraoval ve svém pochodu ješt kousek na jih k Jadranu, ale našel se koumák – skladatel Jaromír Vomáka, který vdl, jak to ve valíkovém rytmu napravit:

Kdyby kadý ech vzal dbánek vlahý vody se solí, zbudujem si oceánek, nejkrásnjší v okolí. Pak napíšem do ítánek, e tam nkde kde je Aš, šplouchá Tichej oceánek, malej, ale NÁŠ!

PS: Tento autor mimo jiné sloil v roce 1968 nezapomenutelnou píse Dobe mínná rada (B dom, Ivane)!

Tak – chvála moím a oceánm za vše, co pro nás znamenají!

Foto autor a Internet (Saint-Malo)
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 16.04.2021  20:46
 Datum
Jmno
Tma
 16.04.  20:46 olga jankov
 16.04.  16:46 Von
 16.04.  11:26 Jaroslav
 16.04.  11:25 Betislav
 16.04.  10:45 Vesuvjana dky
 16.04.  09:47 Jarmila