Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Milan,
ztra Leo.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Na kafíku v Americe (2)
 
Cesta za velkou loui
 
e se seznámím s Amerikou ješt ped odletem na praském ruzuském letišti, m v mých pedstavách a nezodpovzených otázkách vbec nenapadlo.
 
„Pane Krko, vystupte si prosím z ady.“ Píjemným hlasem m oslovila pracovnice letištní správy, která provádla kontrolu vstupního víza ješt ped odbavením zavazadel. S mým pasem pak odešla k odbavovacímu pultu, pravdpodobn za svým nadízeným. A mezitím, co si v nm pomalu listovali, m zatím polil studený pot. Uniformovaný mu, který ke mn posléze pistoupil, vyetl z mého pohledu vydšený výraz a snail se mi píjemným vystupováním ulehit pijmutí nepíjemné zprávy.
Nezlobte se, prosím, ale na americké ambasád se vloudila chybika, kdy jste byl oznaen u pohlaví kódem F.“ Ve všech svých dokladech, vetn pasu, jsem od narození veden, e jsem pohlaví muského.
 
Pesto na vstupním vízu m Ameriané oznaili za enu – F (Female).
„Musíte si zajet na americké velvyslanecví a nechat si špatné oznaení opravit. Nememe vás pustit do letadla, protoe by vás z New Yorku vrátili zpt.“ Co v tomto okamiku etl z mého výrazu zodpovdný pracovník pasové kontroly, nevím. Bu si uvdomil, e pípadnou opravou v pase nemohu stihnout dnešní odlet, nebo e ani zmna mého pohlaví lékaským zásahem by situaci nevyešila, protoe by pak skutenost odpovídala sice americkému vízu, ale nikoliv nacionáliím v eském pasu. Pak jej napadlo, jak jsem po nkolika dlouhých minutách zjistil, velice zdarma ešení. Zatelefonoval na velvyslanectví, aby je informoval o chyb v pasu a pesvdil, e jsem „kluk jako buk“. Ambasáda USA pak telefonicky informovala New York, aby mne nebylo bránno vstoupit na americkou pdu. Po 20 minutách jsem byl odbaven dle osobních doklad jako „obojetný“.
 
Po devíti hodinách istého asu, v píjemném prostedí letecké spolenosti SA, která mi poskytla podrobný popis mého pestupu, jsem se v odpoledních hodinách místního asu ocitl v obrovském letištním areálu New York-Newark. Dle situaního plánku, který jsem obdrel v letadle (s anglicko-eským textem), jsem se bez problém propletl pasovým a celním odbavením. Odbavil jsem kufry na další let do Chicaga a stanul na nástupišti elektrického samohybného vláku „MONORAIL“. Ten v intervalu 90 vtein peváí pasaéry do píslušných terminál k pestupu na další letecké spoje. Terminál, v mém pípad „C“, je vlastn samostatná budova, rozlohou jako praské letišt, se vším vybavením a slubami pro odbavení cestujících. Cestou na pojízdném chodníku jednou z pístupových hal (jejich délky bych odhadoval na 300 metr) jsem se blíil k nástupišti . 155 na vnitrostátní linku spolenosti Continental. Snail jsem se pochytat co nejvíce dojm.
 

Mezi jednotlivými nástupišti se stídaly prodejny suvenýr s rznými „snacky“. I „cepcare“, jak v Praze íkáme prodejcm ruských vojenských brigadýrek, jsem zahlédl a konstatoval, e se praské letišt od Newarku liší pouze v nkterých „drobnostech“. Je „o nco vtší“ a u odbavovacích pult u kadého nástupišt jsou zamstnání peván lidé s ernou pletí.
 
Spokojen sám se sebou, jak lehce a bezpochybn jsem se proplet tím sloitým komplexem, jsem sledoval pohyb obrovského mnoství lidí všech ras a národností, z nich njak nevysvtliteln vyzaoval klid, pohoda a ohleduplnost. Ani jsem nepostehl, e se blíím ke startu do druhé etapy své cesty. Snad všichni mi pipadali, e mají úsmv na tvái. Nikdo nespchal, nikdo se nikam netlail a já se zaal uit první anglická slovíka – ta, s kterými jsem se setkával cestou pes letištní budovy: promite, pardon, dkuji, s dovolením, prosím a není za.  
 
Ta píjemná atmosféra, která z lidí vyzaovala, vlastní uspokojení nad pekonáním všech nástrah, to vše m motivovalo k tomu, e pi dvouhodinové asové vli, kterou jsem ml, se budu vnovat dkladnjší prohlídce obchdk, jednotlivých nástupiš, systému odbavování a vbec celkovému dní v tomto obrovském „lidském mraveništi“. Netušil jsem však, e k realizaci mého pedsevzetí, od kterého m dlilo pár metr k nástupišti . 155, vbec nedojde.
 
Pokraování píšt…
 
Jan Kurka
* * *
Ilustrace © Aleš Böhm
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 16.08.2020  19:37
 Datum
Jmno
Tma
 16.08.  19:37 Von