Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

JAK NAKUPOVAT NA INTERNETU

V dnešní dob, kdy je ada provozoven obchod povinn uzavená, se dostává do popedí internetový prodej. I firmy, které dosud upednostovaly prodej v kamenných prodejnách, zprovozují nové e-shopy, stávající internetoví prodejci, chtjí vyuít píleitosti a picházejí s rznými, pro spotebitele zajímavými akcemi. Nabídka na internetu se tak rozšiuje. Bohuel se na tento zpsob prodeje zamili nejen poctiví prodejci, ale také ti, kteí aktuální situace vyuívají ke svému obohacení, nap. prodejem pedraených roušek, které však nikdy ke spotebiteli nedorazí. Pes internet se uí nakupovat i ti, kteí s tímto zpsobem nakupování dosud nemli tolik zkušeností, nebo se mu z rzných dvod dosud bránili. Pipomeme si proto ve zkratce, jaká pravidla by ml kupující pi nákupu na internetu dodrovat a jaká práva a povinnosti prodávající i kupující v souvislosti s tímto prodejem mají.

Vbec nejdleitjší pro úspšný nákup na internetu je pelivý výbr e-shopu, na kterém nakoupíme. Vzhledem k velkému potu falešných e-shop psobících v prostedí internetu je obezetnost zcela na míst.
Pedn cena zboí neme být jediným kritériem výbru. Práv naopak. Píliš levné zboí nebo jiné nezvykle výhodné nabídky jsou podezelé.

Ovte si totonost prodávajícího!
Kadý internetový obchod by ml mít na webu uveden název firmy nebo jméno podnikatele, adresu a další kontaktní údaje. Identitu prodávajícího si mete zkontrolovat v píslušném rejstíku podle IO. Pokud je identita prodávajícího skrytá a je moné jej kontaktovat pouze telefonicky, nebo prostednictvím webového formuláe, radji se poohlédnte jinde. O prodávajícím Vám hodn prozradí také obchodní podmínky. Ped nákupem si je projdte, mete pedejít nepíjemným pekvapením.

Zajímejte se o reference, a to zejména jde-li o mén známý obchod nebo neznámého prodávajícího. Vlote název do vyhledávae a zajímejte se o názory ostatních spotebitel. Vyuívejte internetových srovnáva.

Placení pi nákupu na internetu
U neoveného prodejce nedoporuujeme posílat platbu pedem. Pokud si nejste jisti, nechejte si zboí radji zaslat na dobírku. Pokud tento zpsob nkterý z obchod neumouje, me to být také signálem, e ne vše je v poádku. V souvislosti s aktuálním nouzovým stavem ada obchodník a pepravc preferuje placení platební kartou. Prosíme, abychom jejich pání respektovali a pomohli tak minimalizovat riziko penosu nemoci COVID-19, ke kterému by mohlo dojít pi pedávání hotových penz.

Tento zpsob placení má však ješt další výhodu. Slyšeli jste ji o tzv. Chargebacku?

Chargeback je sluba s její pomocí lze ádat svou banku o vrácení penz na platební kartu, pokud obchodník neposkytl slubu, neposlal zboí nebo poslal jiné zboí a na reklamaci nereaguje.

as na rozmyšlenou
Nákup na internetu je specifický tím, e nemáme monost si zboí prohlédnout a vyzkoušet.
Pokud jsme s výbrem a nákupem zboí spokojeni, je vše v poádku. Ovšem co dlat, kdy nám zboí doruí  dom a my zjistíme, e neodpovídá naší pedstav? V nkterých pípadech ešení nabízí obanský zákoník, v jiných pípadech musíme spoléhat na dobrou vli obchodník.

Pi nákupu na internetu má spotebitel, tzv. lhtu na rozmyšlenou, bhem ní má právo odstoupit od uzavené kupní smlouvy bez udání dvodu a bez jakékoliv sankce. Lhta iní 14 kalendáních dn a bí od pevzetí zboí. 

K odstoupení mete vyuít vzor na odstoupení, který by Vám kadý prodávající ml spolu s pouením o Vašem právu pedat. V pípad, e jste se rozhodli od smlouvy odstoupit, musíte samozejm prodávajícímu vrátit v poádku zboí. Ten je povinen vrátit nejen cenu, kterou jste za zboí zaplatili, ale i náklady na poštovné a balné, které nám pvodn naútoval. Náklady na vrácení však ji nese zpravidla spotebitel. Prodávající má na vrácení odpovídající ástky ze zákona také 14 dn.

Pozor doba na rozmyšlenou je urena pouze na vyzkoušení zboí, stejným zpsobem, jakým bychom si jej mohli vyzkoušet v kamenném obchod. Lhta neslouí k tomu, abychom zboí bn pouívali. Pokud byste vraceli zboí poškozené, i by jevilo známky pouívání nad rámec seznámení se se zboím, pak by po Vás prodávající mohl poadovat úhradu vzniklé škody.

Na internetu meme získat zboí, které v kamenném obchod neseeneme, zboí za zajímavjší cenu a hlavn z pohodlí svého domova. Aby Vám nakupování na internetu inilo jen radost, pipravili jsme pro spotebitele leták s názvem nákup pes internet, který nyní najdete v elektronické podob na našich webových stránkách http://www.sos-msk.cz/letaky-a-brozury/. Najdete v nm také nkteré další informace, které se sem nevešly, nap. o ešení pípadných spor ze smluv uzavených na dálku.

Naše osobní poradny jsou bohuel doasn uzavené. Spotebitelé mohou v pípad poteby pokládat dotazy a konzultovat své problémy s našimi poradci na dálku, prostednictvím poradenského emailu poradna@sos-msk.cz, nebo vloením dotazu na webu http://www.sos-msk.cz/online-dotazy/

Bez omezení je moné vyuívat poradenskou linku 608 722 582 v pracovní dny v dob od 9:00 do 16:00 hodin. Tato poradenská linka bude po dobu uzavení poraden posílena o další ti telefonické linky. Volat mete také na ísla 607 398 511, 606 382 280 a 602 722 584. Volání na výše uvedená telefonní ísla nejsou zpoplatnna ádným zvláštním tarifem, spotebitel za hovor zaplatí podle svého aktuálního mobilního tarifu.

Sdruení obrany spotebitel Moravy a Slezska, z. s. k tomuto kroku pistupuje v zájmu ochrany našich klient, zejména z ad senior a z dvodu ochrany našich poradc. Dkujeme za pochopení.

Marcela Reichelová, SOS MaS, z.s.


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma