Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Šuplík plný povídání

Co praví legendy a povsti...
 
Ti dvory – Povsti ze tech dvor

O koupeli knny Libuše

Podle dávných legend se pod vysokým labským behem, kde se dodnes íká „Na starém zámku“, v pradávných asech s oblibou koupávala bájná knna Libuše. Ta toti, jak dokládají další legendy, v tomto kraji pobývala velice asto. K podobným úelm vyuívala istotu milující vládkyn i nedalekou t zvanou Kuka, jejího dna prý nikdo nemohl dosáhnout. Pi jedné z vodních kratochvilných hrátek jí ale sklouzl z ruky zlatý prsten a zmizel v hlubinách. Knna ho nenašla a ani nikdo z její druiny, a tak prý vzácný šperk dodnes odpoívá pod hladinou. Povsti íkají, e kdo tento prsten peci jen vyloví, stane se v echách králem.


* * *

O hluném duchu v tídvorské hájovn

Na poátku 20. století bydlel ve staré hájovn ve Tech Dvorech se svou enou, dcerou a osmiletou vnukou hlída Formánek. Jeho ivot plynul bez zákrut tkou všední realitou a probhl by tak celý, kdyby se jedné listopadové noci nepihlásily ke slovu neznámé síly. Onen podivný veer ped Dušikami roku 1903 se rodina hlídae Formánka uloila ke spánku. Úderem jedenácté se ale najednou rozezvuel domek silnými ranami, jako kdyby nkdo bušil kladivem do ela postele, v ní spali dosplí, stolu uprosted místnosti i do devného kufru na skíni. Vydšený Formánek rozespale zaehl svíci, a akoliv se údery stále ozývaly, nikoho v mihotavé zái nespatil. Pestoe bylo venku jinak mrtvolné ticho, dunivé rány bylo ve stavení slyšet hned tu a hned onde, jako by neznámá síla létala po dom a ze všech sil do nj bušila. Rodina se pevn semkla kolem otce, dti plakaly, dosplí se modlili. A pak, stejn náhle jak zaaly, neznámé údery utichly. Zda to bylo o plnoci i déle, jisto není.

Vydšená rodina do rána nezamhouila oka a hned, jak se rozednilo, prohledal hlída celé stavení. Nic podezelého však nenašel. S obavami proto všichni oekávali píchod dalšího veera. A bylo pro. Jakmile se toti setmlo, zaaly se podivné rány ozývat starou hájovnou znovu. A utrpení hlídaovy rodiny teprve zaínalo.

A do 16. listopadu se tídvorskou hájovnou rozléhaly dsivé zvuky, jejich pvodce zstal neviditelný. Nkdy je bylo slyšet mezi šestou a osmou veerní, jindy kolem plnoci, nkdy a mezi tvrtou a šestou ranní. Dokonce se stalo, e bylo neidentifikovatelné rány mono zaslechnout i bhem dne. Zvst o ádní hluného ducha, tedy poltergeista, ve Tech Dvorech se bleskem rozletla po okolí a do hájovny se zaali sjídt novinái a jim v patách i etníci, aby nekalé innosti pochybných ivl uinili pítr. Jene podivný duch se nebál vystupovat ani ped veejnými initeli a dunivé zvuky se ozývaly v pravidelných intervalech dál. Pvodce tohoto jevu byl nejprve hledán po celé hájovn. Byla rozebrána postel, vytrhána a pekopána podlaha a zkoumáno i zdivo a okolí domu, ale nic podezelého se nenašlo. A tak zaali brzy do hájovny jezdit zvdavci, aby na vlastní uši poznali podivuhodného klepajícího ducha.

Nakonec dorazili se svou výbavou i spiritisté a kladli neznámé síle adu otázek „na tlo“. Podle jejich tvrzení jim podivný duch klepáním pesn odpovídal. To vše trvalo pes dva týdny. A pak 16. listopadu ráno hájovna náhle ztichla. Tajemné zvuky se druhý den neozvaly, a pak ani následující den, ani celý píští týden. Akoliv zvdavost stále lákala nové pátrae, podivné rány u nikdy nikdo nezaslechl.

Dodnes se neví, co bylo píinou této záhady, kterou na vlastní uši slyšely desítky lidí. Spekulovalo se o tom, e záhadné údery mla na svdomí íní vydra, nebo e šlo o unikající dlní plyny ze vzdáleného Kaku. Pizvaní spiritisté prohlásili Formánkovu osmiletou vnuku Marii za médium, které nevdomky pitahuje neznámé síly. Pešly roky a s nimi i svtová válka. Hájovna vyhoela a její trosky byly nakonec zboeny. Zmizeli i pamtníci, po nich zstaly jen novinové lánky a útrkovité zápisy. Celou záhadu pekryl as zapomnním. A tak u se dnes nikdo nedozví, kdo byl pvodce zvukového „poltergeistu“ v onom podivném dušikovém ase roku 1903. A moná je to dobe…

 
Karla Adamcová

* * *
Zobrazit všechny lánky autorky
 


Komente
Posledn koment: 20.02.2020  13:42
 Datum
Jmno
Tma
 20.02.  13:42 Vendula