Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

SSZ informuje
 
Co je teba vdt, chystáte-li se do dchodu, aneb desatero budoucího dchodce
 
Do starobního dchodu odchází lovk jen jednou za ivot. Co vše je s tímto krokem spojeno, na co nezapomenout? eská správa sociálního zabezpeení (SSZ) rekapituluje v 10 bodech nejdleitjší informace, které souvisejí s touto ivotní situací a na které se lidé nejastji ptají. 
 
1. Dosaení dchodového vku a získání potebné doby dchodového pojištní jsou dvma základními podmínkami, aby nárok na starobní dchod vznikl, nejsou však nutn spojeny s povinností podat si ádost o starobní dchod ani s nutností ukonit pracovní dráhu. Odejít do starobního dchodu je právo, nikoliv povinnost. Datum, od kterého se starobní dchod pizná, si volí sám oban. Dchod proto není a ani neme být piznáván automaticky, ale výhradn na základ ádosti obana.
 
2. ádost o dchod se podává osobn na okresní (v Praze Praské, v Brn Mstské) správ sociálního zabezpeení (OSSZ). Pípadn lze k tomuto úkonu zmocnit jinou osobu na základ udlené plné moci (bez nutnosti notáského ovení). Za obany, kteí nemohou podat ádost o dchod sami vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, mohou s jejich souhlasem a na základ potvrzení lékae o jejich zdravotním stavu ádost podat jejich rodinní píslušníci. Podat ádost o dchod je moné bez pedchozího objednání kterýkoliv úední den, OSSZ také nabízejí monost sjednat si pro tento úkon konkrétní termín, a to pomocí online objednání. ádost o dchod je moné podat nejdíve 4 msíce ped poadovaným datem piznání.
 
3. Pi podání ádosti o dchod je teba pedloit pedevším prkaz totonosti. Dále se pedkládají doklady o náhradních dobách pojištní (nap. o studiu, vojn, péi o dít) a o dobách pojištní, které SSZ nemá v evidenci. Jaké to jsou, lidé zjistí jednoduše. SSZ nabízí hned nkolik zpsob, jak mít pehled o evidovaných dobách dchodového pojištní. Nejjednodušší je zídit si pístup na ePortál SSZ a sledovat své „dchodové konto“ online. Pihlášení je moné cestou datové schránky, prostednictvím tzv. eObanky (od 1. 7. 2018 nový elektronický obanský prkaz s ipem) nebo aktivací uivatelského útu (jméno, heslo, SMS kód). Nemá-li adatel ádné doklady k dispozici, postaí k sepsání ádosti o dchod pouze platný doklad totonosti. Doklady, které mohou mít vliv na výši dchodu, lze pedloit dodaten, a to prostednictvím OSSZ nebo pímo SSZ.
 
4. Pi podání ádosti o dchod si adatel volí zpsob jeho výplaty. Dchod je moné vyplácet dvma zpsoby – na úet dchodce nebo jeho manela/manelky u penního ústavu nebo v hotovosti na adresu bydlišt prostednictvím eské pošty. Výplata dchodu v hotovosti je zpoplatnna za kadou splátku dchodu ástkou 21 K, o tento poplatek je pak vyplácený dchod niší. Více informací o dchodové slub, prostednictvím které je dchod vyplácen v hotovosti, podá eská pošta. Pro výplatu dchodu na úet je teba pedloit vyplnný a bankou potvrzený tiskopis ádost o zaízení výplaty dchodu poukazem na úet v eské republice – majitel útu nebo ádost o zaízení výplaty dchodu poukazem na úet manela (manelky) v eské republice (k dispozici je na webu SSZ/ePortálu SSZ i na OSSZ). Právní pedpisy neumoují, aby byl dchod vyplácen na úet potomk, sourozenc, druhovi/druce i registrovaným partnerm. Zpsob výplaty si budoucí dchodce volí pi sepisování ádosti o dchod, ale je moné SSZ kdykoliv poádat o zmnu zpsobu výplaty.
 
5. SSZ rozhodne o ádosti o dchod ve lht do 90 dní a o piznání dchodu zašle rozhodnutí. SSZ však nevydává ádný univerzální „prkaz dchodce“. Potebují-li lidé z rzných dvod prokázat, e jsou starobními dchodci, mohou poádat o potvrzení o pobírání dchodu i jeho aktuální výši, které vydá na pokání v pípad poteby OSSZ.
 
6. Dchodce má povinnost do 8 dn sdlovat SSZ všechny skutenosti, které mají vliv na dchod a jeho výplatu, tj. zejména zmnu jména nebo adresy, zmnu ísla útu pro zasílání dchodu apod. Informace o tom, jakou formou zmnu údaj oznámit i jakým zpsobem poádat o zmnu zpsobu výplaty dchodu jsou uvedeny na webu, nap. v informaních letácích SSZ, i poradí odborníci OSSZ nebo call centra a klientského centra pi ústedí SSZ.
 
7. Skutenost, e byl obanovi piznán dchod, oznamuje kadý dchodce zdravotní pojišovn, u které je registrován, sám. Za dchodce, kteí pi pobírání dchodu nejsou výdlen inní (nepracují nebo nepodnikají), platí zdravotní pojištní stát. Pokud bude dchodce i po piznání dchodu nadále vykonávat samostatnou výdlenou innost (jsou OSV), ml by informovat píslušnou OSSZ, protoe piznání dchodu me mít vliv na výši záloh na pojistné na sociální zabezpeení.
 
8. Informace o tom, v jakých pípadech musí dchodce podat daové piznání a kdy naopak dchod v daném roce nepodléhá zdanní, sdlí píslušný finanní úad. Podle souasn platných daových pedpis podléhá pravideln vyplácený dchod zdanní, jen pokud v roním soutu pesáhne 36násobek minimální mzdy. Jednorázové doplatky dchod, nap. pi zptném piznání dchodu, dani z píjm nepodléhají.
 
9. I po piznání starobního dchodu je moné nadále pracovat i podnikat. Ten, kdo pi pobírání starobního dchodu vykonává výdlenou innost podléhající odvodm na dchodové pojištní, me po 360 dnech této innosti poádat o pepoet dchodu. Dchod bude zvýšen o 0,4 % výpotového základu, tj. ástky, z ní byl dchod vypoítán. ádost je moné podat nejlépe prostednictvím OSSZ podle místa trvalého bydlišt, píp. zaslat pímo na ústedí SSZ. O pepoet dchodu lze ádat opakovan, vdy po získání 360 dn výdlené innosti (nemusí být získána v kuse).
 
10. Poivatelé starobních dchod, kteí pi pobírání dchodu pracují a jsou úastni nemocenského pojištní, mohou pi doasné pracovní neschopnosti pobírat nemocenské. To náleí od 15. dne nemoci. Doba, po kterou jim je nemocenské vypláceno, je ale u píjemc starobního dchodu kratší, vyplácí se jim nejdéle 70 kalendáních dn pi jedné pracovní neschopnosti, ne však více ne 70 dn za kalendání rok. Také platí, e se jim nemocenské vyplácí nejdéle do dne skonení zamstnání.
 
Další informace týkající se starobního dchodu najdou lidé v nap. v Píruce budoucího dchodce, nebo v letáku Jak ádat o starobní dchod. Konzultace spojené s dchodovým pojištním, nárokem na dchod, jeho výpotem a výplatou poskytnou odborníci na OSSZ i telefonické informaní lince 800 050 248.
 
***
 
Za jakých podmínek je moné piznat pedasný starobní dchod
 
Lidé, kteí zvaují, e „odejdou“ do dchodu díve ne dosáhnou dchodového vku, by mli vdt, e pro nárok na pedasný starobní dchod musí získat alespo takovou dobu pojištní, která je stanovena pro ádný starobní dchod. Ta iní od roku 2019 alespo 35 let. Je také dleité vzít v úvahu, e pedasný starobní dchod se trvale krátí a monosti pivýdlku pi jeho vyplácení jsou do dosaení dchodového vku omezeny.
 
Maximální doba, o kterou je moné jít do dchodu díve, je závislá na dchodovém vku
Lidé snadno pomocí dchodové kalkulaky eské správy sociálního zabezpeení (SSZ) zjistí, od kdy mohou nejdíve ádat o piznání pedasného dchodu a jakou musí získat dobu pojištní, samozejm i jaký je jejich dchodový vk a kdy ho dosáhnou. Zákon o dchodovém pojištní stanoví: „Je-li dchodový vk niší ne 63 let, me být pedasný starobní dchod piznán nejvýše o 3 roky díve ped dosaením dchodového vku. Je-li dchodový vk alespo 63 let, me být pedasný starobní dchod piznán a o 5 let díve, ale ne díve ne od dosaení 60 let vku.“ Pokud je tedy dchodový vk obana, nap. 63 let a 8 msíc, me jít do dchodu nejvýše o 3 roky a 8 msíc díve; oban s dchodovým vkem 64 let a 2 msíce me jít do dchodu díve nejvýše o 4 roky a 2 msíce atd. Teprve lidé, jejich dchodový vk je 65 let, budou moci mít pedasný starobní dchod piznaný o celých 5 let díve ped dosaením dchodového vku.
 
Pedasný starobní dchod se krátí
Výše krácení je závislá na délce doby, která chybí od data piznání pedasného starobního dchodu do dosaení dchodového vku. Sazba procentní výmry dchodu se sniuje za kadých i zapoatých 90 kalendáních dn z doby ode dne piznání dchodu do dosaení dchodového vku o 0,9 % výpotového základu za období prvních 360 kalendáních dn, o 1,2 % za období od 361. kalendáního dne do 720. kalendáního dne a o 1,5 % za období od 721. kalendáního dne.
 
Zvolení vhodného data piznání pedasného dchodu s ohledem na 90denní úseky je vhodné konzultovat s pracovníky na okresní (v Praze Praské, v Brn Mstské) správ sociálního zabezpeení (OSSZ). Piznání dchodu o nkolik dn díve me toti znamenat sráku za další zapoatý úsek.
 
Pedasný dchod nelze piznat zptn, nelze ho ani „zmnit“ na ádný starobní dchod
ádost o pedasný starobní dchod se podává osobn na OSSZ píslušné podle místa trvalého pobytu. Pedasný starobní dchod není moné piznat zptn, ale nejdíve ode dne podání ádosti. Piznání pedasného starobního dchodu také vyluuje nárok na ádný starobní dchod, to znamená, e ani po dosaení dchodového vku se pedasný starobní dchod neme zmnit na standardní starobní dchod. Od dosaení dchodového vku však pro píjemce pedasného starobního dchodu platí stejná pravidla a monosti jako pro dchodce, který pobírá ádný starobní dchod.
 
Pobírání pedasného starobního dchodu lze perušit
V situaci, kdy píjemce pedasného starobního dchodu, který ješt nedosáhl dchodového vku, nastoupí do zamstnání a z jeho mzdy/platu je odvádno pojistné na dchodové pojištní (tedy výdlená innost zakládá úast na pojištní), výplata pedasného starobního dchodu mu do ukonení zamstnání nebo dosaení dchodového vku nebude náleet. Je povinností píjemce pedasného starobního dchodu i jeho zamstnavatele tuto skutenost oznámit SSZ nejpozdji do 8 dn. SSZ je ze zákona povinna výplatu pedasného starobního dchodu zastavit. Po ukonení zamstnání nebo pi dosaení dchodového vku bude na základ ádosti výplata dchodu obnovena. Procentní výmra pedasného starobního dchodu pak bude zvýšena s ohledem na dobu, kterou po piznání tohoto dchodu bez jeho pobírání odpracoval. Obdobn to platí i pro píjemce pedasného starobního dchodu, který zane podnikat, tj. zahájí samostatnou výdlenou innost, ze které mu vzniká povinnost odvádt pojistné na dchodové pojištní.
 
V monostech pivýdlku platí omezení do dosaení zákonného dchodového vku
Pi výplat pedasného starobního dchodu není moné a do data dosaení dchodového vku standardn pracovat i podnikat, pesnji vykonávat výdlenou innost zakládající úast na pojištní. Je ale moné si pivydlat. Výplat pedasného starobního dchodu do dosaení dchodového vku nebrání takové innosti, které nepodléhají odvodm na sociální/dchodové pojištní. Jsou to:
-  tzv. zamstnání malého rozsahu, kde píjem nedosahuje 3 000 K msín,
-  innost vykonávaná na základ dohody o provedení práce, pokud výše zapoitatelného píjmu v msíci nepesahuje ástku 10 000 K,
-  výkon samostatné výdlené innosti v rozsahu, který nezaloí v daném kalendáním roce úast na pojištní (co je v roce 2018 do výše roního píjmu 71 950 K, v roce 2019 iní rozhodná ástka 78 476 K).
Omezení v monostech pivýdlku platí jen do dosaení dchodového vku. Od jeho dosaení se na píjemce pedasného starobního dchodu vztahují stejná pravidla jako na ádného starobního dchodce. To znamená, e me vykonávat výdlenou innost zakládající úast na pojištní, tj. podnikat i pracovat, a to v pracovním pomru na dobu uritou i neuritou. Za 360 dní výdlené innosti zakládající úast na pojištní vykonávané po vzniku nároku na dchod pi jeho souasném pobírání me poádat o zvýšení dchodu, které iní 0,4 % výpotového základu.
 
Píklady výpotu pedasného starobního dchodu piznaného v roce 2019
Píklad . 1:
Mu, nar. 1. 12. 1958 – dchodového vku 63 let a 10 msíc dosáhne 1. 10. 2022. K 17. 10. 2019 – o bezmála ti roky díve - odejde do pedasného starobního dchodu (tj. pesn o 1 080 dn ped dosaením dchodového vku, tedy 12 devadesátidenních úsek). K tomuto datu získal celkem 42 let pojištní, za kadý rok pojištní iní sazba procentní výmry dchodu 1,5 % výpotového základu, tj. 63 % (42 x 1,5 %). Jeho výpotový základ je 16 000 K. Za 1 080 dn „pedasnosti“ se sazba procentní výmry dchodu sniuje o 14,4 % výpotového základu (4 x 0,9 % + 4 x 1,2 % + 4 x 1,5% = 14,4 %). Po sníení o 14,4 % iní sazba procentní výmry 48,6 %. Procentní výmra dchodu tedy iní 7 776 K (48,6 % z 16 000 K). Základní výmra v roce 2019, stejná pro všechny dchody, je 3 270 K. Výše pedasného starobního dchodu bude tedy celkem 11 046 K (7 776 + 3 270).
POZOR: Pokud by mu odešel do pedasného dchodu pesn o 3 roky (tj. o 1096 dní) díve, bylo by krácení vtší – inilo by 15,9 % za 13 zapoatých 90denních úsek.
 
Píklad . 2:
Mu, nar. 1. 2. 1956 – jeho dchodový vk iní 63 let a 6 msíc. Toho dosáhne 1. 8. 2019. K 1. 1. 2019 – tj. o osm msíc díve - odejde do pedasného starobního dchodu (tj. pesn o 212 dn ped dosaením dchodového vku, tedy 3 zapoaté devadesátidenní úseky). K tomuto datu získal celkem 42 let pojištní. Jeho výpotový základ je 16 000 K. Sazba procentní výmry dchodu iní za kadý rok pojištní 1,5 % výpotového základu, tj. 63 % (42 x 1,5%). Za 212 dn „pedasnosti“ se sazba procentní výmry dchodu sniuje o 2,7 % výpotového základu (3 x 0,9 %). Po sníení o 2,7 % iní sazba procentní výmry 60,3 %. Procentní výmra dchodu tedy je 9 648 K (60,3 % ze 16 000 K). Základní výmra v roce 2019, stejná pro všechny dchody, je 3 270 K. Výše pedasného starobního dchodu bude tedy celkem 12 918 K (9 648 + 3 270).
 

 
 
***
 
Komu me být letos piznán starobní dchod
 
Letos vznikne nárok na starobní dchod lidem, kteí dosáhnou zákonem daného dchodového vku a získají potebnou dobu dchodového pojištní alespo 35 let.
 
Splnní tchto podmínek ale neznamená povinnost o dchod ádat a není ani dvodem k ukonení výdlené innosti. Odejít do starobního dchodu je právo, nikoliv povinnost. I po vzniku nároku na dchod je moné pokraovat ve výdlené innosti bez pobírání dchodu a ástku dchodu si tím navýšit.
 
Kdo v roce 2019 dosáhnou dchodového vku:
mui narození v období od záí 1955 do ervna 1956;
bezdtné eny narozené v lednu a íjnu 1956;
eny narozené v lednu a íjnu 1957, které vychovaly jedno dít;
eny narozené v lednu a íjnu 1958, které vychovaly dv dti;
eny narozené v lednu a íjnu 1959, které vychovaly ti i tyi dti;
eny narozené v lednu a íjnu 1960, které vychovaly pt a více dtí.
 
Jen dovršení dchodového vku nestaí
Aby lidem mohl být piznán starobní dchod, musí ješt získat alespo 35 let dchodového pojištní (tzv. odpracovaných let), do kterých se podle zákonných pravidel zapoítávají náhradní doby pojištní, nap. pée o dít do 4 let vku, základní vojenská sluba, pobírání invalidního dchodu pro invaliditu tetího stupn, doba pée o osobu závislou na pomoci jiné osoby. Pokud nkteí obané dchodového vku nesplní podmínku 35 let dchodového pojištní, nárok na starobní dchod jim vznikne té, ale jen za pedpokladu, e získali alespo 30 let „isté“ doby pojištní (bez náhradních dob).
 
Dchodová kalkulaka a pehled dob pojištní je i online
Pesné datum svého dchodového vku lidé snadno zjistí pomocí dchodové kalkulaky SSZ, která slouí také k informativnímu výpotu orientaní výše starobního dchodu. Budoucí dchodci (ti, kteí jsou v období krátce ped dosaením dchodového vku i uvaují o odchodu do dchodu v horizontu maximáln 5 let) mohou pro orientaní výši dchodu vyuít online slubu ePortálu SSZ - dchodovou kalkulaku (automaticky „nate“ údaje evidované v SSZ na tzv. dchodovém kont). Pehled o dobách dchodového pojištní získají lidé z informativního osobního listu dchodového pojištní, o který mohou SSZ jednou ron zdarma poádat, nebo online prostednictvím ePortálu SSZ.
 
Pihlášení k ePortálu SSZ je jednoduché a v souasné dob si lidé mohou zvolit ze tí zpsob: cestou datové schránky, prostednictvím tzv. eObanky (od 1. 7. 2018 nový elektronický obanský prkaz s ipem) nebo snadnou aktivací uivatelského útu (jméno, heslo, SMS kód).
 
O dchod je teba poádat
Kdo se rozhodne o dchod poádat, musí se obrátit na okresní (v Praze Praskou, v Brn Mstskou) správu sociálního zabezpeení (OSSZ) podle místa trvalého bydlišt, kde s ním ádost o dchod sepíší. ádost o starobní dchod je moné podat nejdíve tyi msíce ped poadovaným dnem piznání dchodu, pozdji je to moné kdykoliv. Dchod lze piznat se zptnou platností, jeho doplacení je však moné nejvýše 5 let zptn od data uplatnní ádosti. SSZ kadým rokem v prmru obdrí cca 200 tisíc ádostí o starobní dchod, o kterých následn rozhoduje.
 
Výdlenou innost je moné vykonávat i pi pobírání ádného starobního dchodu a po 360 kalendáních dnech této innosti (podléhá-li odvodm na sociální pojištní) pak lze poádat o pepoet dchodu.
 
Parametry výpotu dchodu piznaných v roce 2019:
výše základní výmry dchodu iní 3 270 K;
rozhodné období, za n se zjišují výdlky pro výpoet dchodu, zahrnuje roky 1986 a 2018;
redukní hranice pro stanovení výpotového základu jsou I. hranice 14 388 K a II. hranice 130 796 K;
procentní výmra dchodu iní za kadý celý rok dchodového pojištní získaný do doby nároku na dchod 1,5 % výpotového základu. Výpotový základ se stanovuje z osobního vymovacího základu (prmru píjm za rozhodné období, píjmy se upravují píslušnými koeficienty na úrove souasné hodnoty) tak, e ástka do I. redukní hranice náleí v plné výši, z ástky nad I. do II. redukní hranice náleí 26 %, k ástce nad II. redukní hranici se nepihlíí.
 
Píklad výpotu starobního dchodu piznaného v roce 2019
Mu, narozený 15. 1. 1956, dosáhne dchodového vku (63 let a 6 msíc) 15. 7. 2019 a k tomuto datu poádá o piznání dchodu. Získal celkem 45 rok pojištní. Osobní vymovací základ (OVZ) tohoto mue za období let 1986–2018 iní 25 000 K.
Výpotový základ z OVZ ve výši 25 000 K se stanoví tak, e ástka 14 388 K náleí v plné výši a k této ástce se pite 26 % rozdílu mezi ástkou 14 388 a 25 000 K, tj. 26 % z ástky 10 612, co je po zaokrouhlení 2 760 K. Výpotový základ je tedy 17 148 K (14 388 + 2 760).
Procentní výmra dchodu iní 67,5 % z výpotového základu (45 x 1,5 % za kadý rok pojištní), její výše bude tedy 11 575 K. K ní bude náleet základní výmra 3 270 K, starobní dchod tak bude celkem init 14 845 K.
 
 

Kde získat informace
Odchod do dchodu je dleitý ivotní krok, který je spojen s adou dotaz. Ty nejdleitjší informace shrnuje leták Kdy a jak ádat o starobní dchod, o nco podrobnji pak Píruka budoucího dchodce i s píklady výpot. Ob brourky obsahují praktické rady pro ty, kteí se do dchodu v blízké dob chystají. Podrobné informace o podmínkách nároku na starobní dchod, o výpotu a jeho výši podají pracovníci na OSSZ, klientském centru pro dchodové pojištní pi ústedí SSZ nebo prostednictvím telefonní informaní linky 800 050 248.
 
Jana Buraová, SSZ


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma