Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

SSZ informuje
 
25 let od rozdlení SFR. Piznávání dchod lidem s pracovní minulostí ve spoleném stát má svá pravidla
 
Od 1. ledna 1993 se esko i Slovensko staly samostatnými státy, co mlo dopad té do oblasti dchod. Piznávání všech druh dchod za odpracované roky ve spoleném stát stanovují pravidla zakotvená ve smlouv mezi R a SR. Pro eskou správu sociálního zabezpeení (SSZ) je i po 25 letech tato problematika stále aktuální, a to zejména z pohledu rozhodování o dchodech a poskytování odborných konzultací lidem s pracovní historií z období SFR.
 
V souvislosti s rozdlením federace vstoupila od 1. 1. 1993 v platnost Smlouva mezi eskou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpeení (dále jen Smlouva). Ta mimo jiné zakotvuje stále platná pravidla pro rozdlení náklad na piznávání a vyplácení dchod za doby zamstnání (pojištní), které lidé získali za dobu spoleného „eskoslovenského“ státu. Rozhodným kritériem bylo podle lánku 20 Smlouvy stanoveno sídlo zamstnavatele obana k 31. 12. 1992, tj. k datu rozdlení SFR.
 
Základní pravidlo: sídlo zamstnavatele k 31. 12. 1992
Toto pravidlo lze zjednodušen vyloit tak, e dchod za doby zamstnání (pojištní), které lidé získali za existence spoleného státu, piznává a vyplácí ten stát, na jeho území (tj. R nebo SR) ml jejich zamstnavatel sídlo k datu 31. prosince 1992 (nebo naposledy ped tímto dnem). Toto kritérium bylo po vstupu R a SR do EU v roce 2004 zakotveno i v píslušných naízeních EU koordinujících systémy sociálního zabezpeení jejích lenských stát.
 
V praxi tedy nastávaly a stále nastávají situace, e lidem s trvalým bydlištm a/nebo místem výkonu práce na území eska byl piznán dchod podle slovenských právních pedpis vyplácený slovenskou institucí (Sociální pojišovnou), nikoliv tedy SSZ, protoe k datu 31. 12. 1992 ml zamstnavatel, u kterého pracovali, sídlo na území Slovenska. Obdobné situace, ale v menší míe, nastávaly a nastávají i na Slovensku u lidí s místem výkonu práce anebo trvalým bydlištm na území Slovenska, kterým piznala dchod SSZ, a nikoli slovenská Sociální pojišovna, protoe sídlo jejich zamstnavatele bylo ke dni 31. 12. 1992 v R.
 
Co platí pro období od 1. 1. 1993
Pro doby pojištní získané od 1. ledna 1993, kdy oba státy ji mají samostatné dchodové systémy, platí pravidlo místa výkonu práce. Tomu je teba rozumt tak, e kadý stát piznává a vyplácí dchody pouze za „své“ doby pojištní, tj. za doby získané podle jeho právních pedpis a vtšinou i na jeho území. Jde o jeden ze základních princip, který aplikují lenské státy EU i ada dalších zemí. Vzhledem k tomu, e R i SR jsou leny Evropské unie, ídí se evropskými koordinaními naízeními. Pozor: Podmínky nároku na dchod (nejen starobní) se v jednotlivých státech rzní, co je dáno jejich právními pedpisy. Zpravidla se liší doba pojištní potebná pro vznik nároku na dchod, v pípad starobních dchod i dchodový vk, u invalidních dchod pravidla, podle nich se posuzuje invalidita.
 
Lidem, kteí v dob federace po ukonení studia nepetrit pracovali i stále pracují jak na území eské republiky, tak Slovenska, mohou být vypláceny dva dchody – z R i SR. Dchod za dobu zamstnání (pojištní) získanou v období existence SFR bude piznávat a vyplácet ten stát, ve kterém ml k 31. 12. 1992 jejich zamstnavatel sídlo. Uplatní se tedy základní pravidlo stanovené v lánku 20 Smlouvy. Dobu pojištní získanou v období od 1. 1. 1993 do data piznání dchodu zhodnotí pro jeho nárok instituce státu, podle jeho právních pedpis byla získána, tj. zpravidla podle místa výkonu práce. ídit se pitom bude národními právními pedpisy o dchodovém pojištní a té tzv. koordinaními naízeními EU.
 
Kde získat pehled o dobách pojištní a podat ádost o dchod
Doba zamstnání ped 1. 1. 1993, pokud ml oban trvalý pobyt v R, je v evidenci SSZ. Pokud ml v dob ped rozdlením SFR trvalý pobyt na Slovensku, je doba jeho zamstnání evidována Sociální pojišovnou v Bratislav. Sídlo zamstnavatele k datu 31. 12. 1992 v tomto pípad ádnou roli nehraje. ádost o dchod podává oban zpravidla u píslušné instituce (tj. u SSZ anebo Sociální pojišovny) ve stát, kde má trvalé bydlišt. Údaje z evidence druhého státu vyaduje tato instituce a v rámci dchodového ízení, kdy je posuzováno, zda se doby zamstnání ped 1. 1. 1993 povaují za doby zabezpeení (pojištní) R nebo SR, a který z tchto stát bude piznávat dchod za tyto tzv. eskoslovenské doby. Chtjí-li lidé s „esko-slovenskou“ pracovní minulostí zjistit, jaké doklady o jejich zamstnání (pojištní) jeden i druhý stát eviduje, mohou poádat o výpis z jejich evidence, tj. o pehled dob pojištní.
 
Zpsob výplaty dchodu
Také vyplácení dchodu má v situacích, kdy eský dchod je zasílán na Slovensko nebo slovenský dchod do eské republiky, svá specifika. Jde o výplatu do zahranií, pi ní píjemce dchodu pedkládá instituci, která dchod vyplácí, tzv. „potvrzení o ití“. To je formulá, který musí být dchodcem vlastnorun podepsán a jeho podpis úedn oven ve státu bydlišt. Výplata eského dchodu na Slovensko je moná pouze na úet u penního ústavu, tj. bezhotovostn.
 
Poradenský den k „esko-slovenským“ dchodm
Vzhledem k tomu, e podmínky pro nárok na dchod (zejména dchodový vk a potebná doba pojištní) jsou v obou státech odlišné, mohou lidé, kteí pracovali nebo pracují na Slovensku a v esku, získat informace o svých dchodových nárocích v obou státech na poradenských dnech k „esko-slovenským“ dchodm. Tyto poradenské dny poádají spolen eská a slovenská instituce – tedy SSZ a Sociální pojišovna - 2x ron od roku 2014, a to stídav na území Slovenské republiky a eské republiky. O míst a termínu jejich konání v letošním roce budou ob instituce informovat na svých webových stránkách. Za dobu, po kterou se poradenské dny poádají, jich vyuilo 300 lidí. Lidé se pi osobní konzultaci s odborníky z obou institucí dozvdí, jaké jsou podmínky nároku na dchod v obou státech, jak se jim zapoítají doby pojištní získané do 31. 12. 1992, jak poádat o dchod z druhého státu aj. Lidé, kterým byl za dobu pojištní ped 1. 1. 1993 piznán slovenský dchod a pobírají i eský starobní dchod, se mohou informovat, zda a za jakých podmínek mají nárok na tzv. dorovnávací pídavek. Ten me být pi splnní zákonných podmínek piznán v pípad, e souet eského starobního dchodu a vypláceného slovenského starobního dchodu pepoteného na eskou mnu je niší, ne kdyby pobírali pouze eský dchod.
 
* * *
 
Dchod starobní, invalidní a pozstalostní pobíralo na konci loského roku 2,9 milionu lidí
 
K 31. prosinci evidovala eská správa sociálního zabezpeení (SSZ) v R 2 895 963 dchodc, kterým vyplatila celkem 3 508 301 starobních, invalidních a pozstalostních dchod. V prosinci loského roku pobíralo 2 403 933 lidí starobní dchod, 424 242 invalidní dchod a 67 788 sólo pozstalostní dchod. 612 338 pozstalostních dchod bylo vypláceno spolu s pímým dchodem (starobním nebo invalidním). eský dchod v zahranií pobíralo 93 236 osob.
 
U potu všech dchodc byl zaznamenán nepatrný mezironí nárst, v ádu desetiny procenta. Na dchodech, které jsou mandatorním výdajem státu, vyplatila SSZ pes 404 miliardy K. Píjmy z pojistného a píslušenství na dchodové pojištní za období leden a prosinec 2017 inily 405,3 miliard K.
 
Prmrná výše dchodu
K tému datu inila prmrná výše starobního dchodu 11 850 K, z toho u mu 13 076 K a u en 10 758 K (jedná se o sólo vyplácené starobní dchody vetn pedasných a bez soubh s pozstalostním dchodem). V prmru nejvyšší dchody pobírali dchodci v Praze (12 646 K) a ve Stedoeském kraji (12 004 K), nejniší, a to 11 496 K, v kraji Olomouckém.
 
Invalidní dchod pro invaliditu tetího stupn inil prmrn 10 655 K (pro invaliditu druhého stupn 6 922 K a prvního stupn 5 998 K). Vdovský dchod vyplácený samostatn inil prmrn 7 677 K, vdovecký 6 815 K a sirotí 6 078 K.
 
V roce 2017 SSZ obdrela 206 995 nových ádostí o dchod, z toho 18 079 s mezinárodním prvkem.

 
 
 
 
Jana Buraová, SSZ


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma