Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Meditace pro zaáteníky
 
Pestoe si dnes mnoho lidí stuje na problémy s usínáním, nervozitou, stresem i únavou, mnozí se potýkají s fobiemi i bolestmi hlavy, pepadá je náladovost i negativismus, málokdo se pro pomoc obrací k nejzákladnjší a nejpirozenjší form zklidnní mysli, která pináší úlevu od vcech tchto problém: k meditaci.  
 
Dvod k tomu je více: v prvopoátku tak nejsme vychováváni, rodie nás vedli spíš k uívání lék ne k duševní oist, a tak nás to teba ani nenapadne. Ti, kteí by to teba zkusit chtli, zase asto neví, jak by mli zaít, leckdy si meditaci pedstavují v tom typickém buddhistickém provedení, tedy jako tiché spoinutí v tureckém sedu, kdy je nejvyšším cílem nemyslet na nic - a nedokáí si pedstavit, jak by to mli provést. Pokud to zkusí, samozejm jim to nejde, myšlenky jim tkají v hlav jako miliony mravenc v mraveništi. A tak to vzdávají. Pitom by stailo vdt, e práv tento zpsob meditace je jeden z nejtších zpsob a pirozen njakou dobu trvá, ne se lovk nauí ho zvládnout.
 
Nejsnadnjší meditací je meditace ízená. Dnes je moné na internetu a také v knihkupectvích poídit spoustu nahrávek, které vás meditací provedou slovn. Tzn. e vám njaký hlas bude na pozadí relaxaní hudby i pravidelného zvuku íkat, co máte dlat. Takové meditace se provádí se zavenýma oima vlee nebo v sed a jde tu pouze o to poslouchat, nechat se hlasem unést do míst, které nám dotyný doporuuje. Pedstavujete si sami sebe v urité situaci nebo se soustedíte na uritou ást svého tla. Nkdy jsou na pomoc pivoláváni andlé (typické nap. pro Doreen Virtue) - pokud vám to je nepíjemné nebo vám to pipadá smšné, nenute se do toho a vyzkoušejte nco jiného.
 
Existuje také mnoho aktivních meditací, které jsou výborným doplkovým prvkem s katarzním úinkem, co je dleité pro uvolnní stresu. Aktivní meditace tvoí energeticky opaný náboj ke zklidujícím meditacím:
 
Hatlanina je nádherný název pro vtipnou originální meditaci: po dobu 15 minut íkejte nahlas, co se vám zachce, nesmyslná slova, výrazy, vty bez konce, prskejte ze sebe ven, co vás napadne, jedno pes druhé, snate se to co nejmén ídit a pokud máte chu nco íct, eknte to bez ohledu na to, jestli se vám to zdá vhodné nebo ne. Pak si na 15 minut lehnte na bicho a vnímejte spojení se zemí, uvolnte se, vnímejte svj dech.
 
Dynamická meditace podle Osha má pt fází a je pomrn sloitá, ale pro seznámení s ní lze pouít jen výatek: 5 minut hluboké dýchání s drazem na proitek, 10 minut kik, jekot nebo hlasitý zpv, 10 minut uvolující tanec beze smyslu a cíle i jakýkoliv jiný aktivní a radostný pohyb, teba poskakování. (Ješt kratší verzí je prosté ptiminutové intenzivní vykiení se, psychologové to doporuují dosplým i dtem, ale je to spíš u uvolující cviení, ne meditace.)
 
 

Základní pedpoklady pro kadou meditaci:
 
vhodná doba, take budete mít jistotu, e vás kadých pt minut nebude nkdo od innosti odtahovat,
 
vhodné místo, kde nás nikdo nebude rušit a kde my pípadným kikem nebudeme dsit ostatní (dti se ovšem rády podobných aktivit zúastní s vámi),
 
chu to vyzkoušet.
 
Pokud jste ochotni se uit meditaci v kolektivu, nejsnadnjší zpsob pro zaáteníky je najít ve svém okolí centrum, kde vás nauí rzným meditaním technikám zkušení terapeuti, kteí budou vašimi guru. Zde se urit dozvíte a nauíte nejvíc, ale vlastní pesvdení má váhu tisíce profesionál, take první krok je zaít u sebe, ve své hlav.
 
Renata Šindeláová
* * *
Zdroj obrázk: pixabay.com

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 03.01.2018  11:23
 Datum
Jmno
Tma
 03.01.  11:23 Terezie erbakov