Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

SSZ informuje
 
Mní se pravidla pro výplatu dchod do zaízení sociálních slueb. Na jaké hlavní zmny se pipravit?
 

Zmny v pravidlech pro výplaty dchod do zaízení sociálních slueb zanou platit od 1. února 2018. Dotknou se jak provozovatel, tak klient i jejich opatrovník. Proto v tchto dnech eská správa sociálního zabezpeení (SSZ) zahájila rozesílání dopis s informací o postupu, který je nezbytný pro zajištní bezproblémové výplaty dchod klientm tchto zaízení.
 
„Souinnost provozovatel zaízení sociálních slueb je klíovým pedpokladem k tomu, aby SSZ od února píštího roku mohla postupn zajistit kontinuální výplatu dchodových dávek jejich klientm v souladu se zákonnými pedpisy. Dopis s dleitými informacemi k novelizovaným pravidlm spolu s výpovdí stávající smlouvy o výplat dchod obyvatelm zaízení sociálních slueb hromadným seznamem uzavené s SSZ postupn obdrí zhruba 600 jejich provozovatel, kteí by jej v ádném pípad nemli ignorovat,“ zdraznila editelka sekce provádní dchodového pojištní Eliška Volfová.
 
Nová pravidla, nové zásady
Právní úpravu platnou od února píštího roku, konkr. ustanovení § 116c zákona o organizaci a provádní sociálního zabezpeení (z. . 582/1991 Sb.), rozpracovala SSZ do nových pravidel a upozoruje na hlavní zásady (zmny), které k nim patí:
 
Pokud zaízení sociálních slueb není jedním z výše uvedených typ zaízení, nebude ji moné v tomto zpsobu výplaty dchod pokraovat. Jejich klienti budou muset SSZ poádat o zmnu zpsobu výplaty dchodu, a to bu v hotovosti prostednictvím dchodové sluby eské pošty nebo bezhotovostní výplatou na svj úet i úet manela/manelky. I v tomto pípad je nezbytná maximální souinnost provozovatel tchto zaízení, která od 1. února 2018 nebudou splovat potebnou podmínku pro výplatu dchodu hromadným seznamem. Klienti tchto zaízení se v ádném pípad nemusí obávat, e zstanou bez finanních prostedk, výplata dchodu nebude zastavena ani perušena, dojde pouze ke zmn jejího zpsobu. Pokud klient o zmnu zpsobu výplaty dchodu nepoádá, SSZ automaticky zajistí výplatu dchodu na adresu zaízení, kterou u nj eviduje.
 
Podrobné informace vetn nových pravidel a tiskopis jsou k dispozici na webu SSZ: www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/zss.htm.
 
 

* * *
 
Pelom roku o den posune výplatu dchod s termínem 2. ledna. Vánoce naopak „nadlí“ dchody díve. Klienti eské správy sociálního zabezpeení (SSZ), kteí mají výplatu dchodu bezhotovostn na své úty vdy 2. den v msíci, budou mít lednovou výplatu pipsanou na svých útech výjimen ve stedu 3. ledna 2018.
 
Jde o mimoádné opatení související s tím, e finanní prostedky urené na výplaty dchod v roce 2018 me SSZ erpat a v úterý 2. 1. 2018. V dalších msících ji bude SSZ zajišovat výplatu dchod bným zpsobem. Klienti, kteí dostávají dchody na úet vdy 4. a 6. den v msíci ji obdrí lednovou splátku v ádném termínu.
 
Zpsob výplaty dchodu si volí dchodce
Dchody vyplácí SSZ bu bezhotovostním pevodem na bankovní úet klienta, nebo v hotovosti prostednictvím eské pošty na adresu bydlišt. Oban si volí zpsob výplaty dchodu pi podání ádosti o dávku dchodového pojištní s tím, e kdykoliv pozdji me poádat SSZ o zmnu. Dchody se vyplácejí dopedu, a to v pravidelných msíních lhtách. Výplatní termíny dchod vyplácených SSZ jsou sudé dny od 2. do 24. dne v msíci. SSZ zajišuje i výplaty dchod do zaízení sociálních slueb. Do tchto zaízení se dchody vyplácejí 15. den v msíci.
 

* * *
 
Od ledna se valorizují všechny dchody. SSZ provede jejich zvýšení automaticky
 
Od lednové splátky roku 2018 se základní výmra dchodu zvýší o 150 K, procentní výmra dchodu vzroste o 3,5 %. Zvýšení u bezmála 3,5 milionu vyplácených dchod provede eská správa sociálního zabezpeení (SSZ) automaticky, není poteba o n ádat.
 
Všem píjemcm dchodu, bez ohledu na to, zda je jim dchod vyplácen v hotovosti prostednictvím eské pošty, s. p. nebo bezhotovostn na úet, zašle SSZ v období od poloviny prosince do poloviny ledna oznámení bnou listovní zásilkou na jejich adresu evidovanou v SSZ.
 
O kolik se dchody zvýší
Valorizace se týká všech druh dchod, tj. starobních, vetn pedasných starobních dchod, invalidních (pro invaliditu prvního, druhého i tetího stupn), vdovských, vdoveckých a sirotích. Základní výmra dchodu (stejná pro všechny druhy dchod) se zvýší o 150 K, tj. z 2 550 K na 2 700 K. Procentní výmra dchodu, která je individuální a závisí na získaných dobách dchodového pojištní a dosahovaných píjmech (výdlcích), vzroste o 3,5 %. Zvýšení dchod je upraveno naízením vlády . 343/2017 Sb., na základ kterého se valorizují dchody vyplácené z eského dchodového pojištní, které byly piznány ped 1. 1. 2018.
 
Píklad valorizace dchodu
Je-li letos dchod vyplácen ve výši napíklad 11 828 K (prmrná výše starobního dchodu ke konci záí 2016), tvoí ho základní výmra 2 550 K a procentní výmra 9 278 K. Od lednové splátky dchodu v roce 2018 se základní výmra zvýší o 150 K na 2 700 K, procentní výmra se zvýší o 3,5 %, tj. o 325 K (ástka zvýšení se vdy zaokrouhluje na celé koruny smrem nahoru). Od lednové splátky bude výše dchodu 12 303 K msín, tj. dchod se zvýší o 475 K.
 
Valorizují se i tzv. dílí dchody
Zvýšení se týká také tzv. dílích dchod, které byly piznány podle koordinaních naízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpeení. V tomto pípad se procentní výmra dchodu zvýší také o 3,5 % své hodnoty. Základní výmra dílího dchodu se však zvýší o pomrnou ást ze 150 K, která odpovídá pomru eské doby vi celkov získané dob pojištní.
 
Zvyšují se také píplatky k dchodm
Od lednové splátky 2018 se podle naízení vlády . 344/2017 Sb. zvýší i vyplácené píplatky k dchodu piznané podle naízení vlády . 622/2004 Sb., o poskytování píplatku k dchodu ke zmírnní nkterých kivd zpsobených komunistickým reimem, a píplatky podle zákona . 357/2005 Sb., o ocenní úastník národního boje za vznik a osvobození eskoslovenska a nkterých pozstalých po nich. Tyto píplatky se zvýší o 3,5 % celkové výše píplatku.
 

* * *
 
Kdy je moné „odejít“ do pedasného starobního dchodu

 
Dchodový vk mají sice a v roce 2021, pesto zvaují, e by do pedasného starobního dchodu „odešli“ o ti roky díve, tedy v roce 2018. Ti, kteí se tak rozhodnou, budou muset získat alespo 35 let pojištní. Pro pedasný starobní dchod toti platí, e minimální doba dchodového pojištní se stanoví výhradn podle roku, ve kterém oban dosáhne dchodového vku.
 
Odchod do pedasného starobního dchodu je individuální rozhodnutí. Vdy je nutné zváit konkrétní ivotní situaci a dkladn si promyslet, zda a pípadn o jak dlouhou dobu jít do dchodu díve. Pedasný starobní dchod se bude trvale krátit, dále je teba vzít v úvahu, e do doby dosaení dchodového vku jsou píjemci pedasného starobního dchodu omezeni v monostech pípadného pivýdlku.
 
Maximální doba, o kterou je moné jít do dchodu díve, je závislá na dchodovém vku
Lidé snadno pomocí dchodové kalkulaky eské správy sociálního zabezpeení (SSZ) zjistí, od kdy mohou nejdíve ádat o piznání pedasného dchodu a jakou musí získat dobu pojištní, samozejm i jaký je jejich dchodový vk a kdy ho dosáhnou. Slovy zákona o dchodovém pojištní: „Je-li dchodový vk niší ne 63 let, me být pedasný starobní dchod piznán nejvýše o 3 roky díve ped dosaením dchodového vku. Je-li dchodový vk alespo 63 let, me být pedasný starobní dchod piznán a o 5 let díve, ale ne díve ne od dosaení 60 let vku.“ Pokud je tedy dchodový vk obana nap. 63 let a 8 msíc, me jít do dchodu díve nejvýše o 3 roky a 8 msíc díve; oban s dchodovým vkem 64 let a 2 msíce me jít do dchodu díve nejvýše o 4 roky a 2 msíce atd. Teprve lidé, jejich dchodový vk je 65 let, budou moci mít pedasný starobní dchod piznaný o celých 5 let díve ped dosaením dchodového vku.
 
Jak se pedasný starobní dchod krátí
Výše krácení je závislá na délce doby, která chybí od data piznání pedasného starobního dchodu do dosaení dchodového vku. Sazba procentní výmry dchodu se sniuje za kadých i zapoatých 90 kalendáních dn z doby ode dne piznání dchodu do dosaení dchodového vku o 0,9 % výpotového základu za období prvních 360 kalendáních dn, o 1,2 % za období od 361. kalendáního dne do 720. kalendáního dne a o 1,5 % za období od 721. kalendáního dne.
 
O zvolení vhodného data piznání pedasného dchodu s ohledem na 90denní úseky je vhodné poradit se s odborníky okresní správy sociálního zabezpeení. Piznání dchodu o nkolik dn díve me toti znamenat sráku za další zapoatý úsek.
 
 
Píklady výpotu pedasného starobního dchodu piznaného v roce 2018
Píklad . 1:
Mu nar. 1. 6. 1957 – jeho dchodový vk je 63 let a 8 msíc, dosáhne ho tedy 1. 2. 2021. K 17. 2. 2018 – o bezmála ti roky díve -  odejde do pedasného starobního dchodu (tj. pesn o 1 080 dn ped dosaením dchodového vku, tedy 12 devadesátidenních úsek). K tomuto datu získal celkem 40 let pojištní, za kadý rok pojištní iní sazba procentní výmry dchodu 1,5 % výpotového základu, tj. 60 % (40 x 1,5%). Jeho výpotový základ je 14 000 K. Za 1 080 dn „pedasnosti“ se sazba procentní výmry dchodu sniuje o 14,4 % výpotového základu (4 x 0,9 % + 4 x 1,2 % + 4 x 1,5% = 14,4 %). Po sníení o 14,4 % iní sazba procentní výmry 45,6 %. Procentní výmra dchodu tedy iní 6 384 K (45,6 % ze 14 000 K). Základní výmra v roce 2018, stejná pro všechny dchody, je 2 700 K. Výše pedasného starobního dchodu bude tedy celkem 9 084 K (6 384 a 2 700).
POZOR: Pokud by mu odešel do pedasného dchodu pesn o 3 roky (tj. o 1096 dní) díve, bylo by krácení vtší – inilo by 15,9 % za 13 zapoatých 90denních úsek.
 
Píklad . 2:
Mu nar. 1. 2. 1955 – jeho dchodový vk je 63 let a 4 msíce, dosáhne ho tedy 1. 6. 2018. Potebná doba pojištní je 34 let. K 1. 1. 2018 – o cca pt msíc - odejde do pedasného starobního dchodu (tj. pesn o 152 dn ped dosaením dchodového vku, tedy 2 zapoaté devadesátidenní úseky). K tomuto datu získal celkem 40 let pojištní. Jeho výpotový základ je 14 000 K. Sazba procentní výmry dchodu iní za kadý rok pojištní 1,5 % výpotového základu, tj. 60 % (40 x 1,5%). Za 152 dn „pedasnosti“ se sazba procentní výmry dchodu sniuje o 1,8 % výpotového základu (2 x 0,9 %). Po sníení o 1,8 % iní sazba procentní výmry 58,2 %. Procentní výmra dchodu tedy je 8 148 K (58,2 % ze 14 000 K). Základní výmra v roce 2018, stejná pro všechny dchody, je 2 700 K. Výše pedasného starobního dchodu bude tedy celkem 10 848 K (8 148 a 2 700).
 
Pedasný starobní dchod nelze piznat zptn, nelze ho ani „zmnit“ na ádný starobní
ádost o pedasný starobní dchod se podává osobn na okresní (v Praze Praské, v Brn Mstské) správ sociálního zabezpeení (OSSZ) píslušné podle místa trvalého pobytu. Pedasný starobní dchod není moné piznat zptn, ale nejdíve ode dne podání ádosti. Piznání pedasného starobního dchodu také vyluuje nárok na ádný starobní dchod, to znamená, e ani po dosaení dchodového vku se pedasný dchod neme zmnit na ádný starobní. Od dosaení dchodového vku však pro píjemce pedasného dchodu platí stejná pravidla a monosti jako pro ádného dchodce.
 
Za jakých podmínek si lze pi pedasném starobním dchodu pivydlat
Pi výplat pedasného starobního dchodu není moné a do data dosaení dchodového vku vykonávat výdlenou innost zakládající úast na pojištní. Je ale moné si pivydlat. Výplat pedasného starobního dchodu do dosaení dchodového vku nebrání takové innosti, které nepodléhají odvodm na sociální/dchodové pojištní. Jsou to:
-  tzv. zamstnání malého rozsahu, kde píjem nedosahuje 2 500 K msín,
-  innost vykonávaná na základ dohody o provedení práce, pokud výše zapoitatelného píjmu v msíci nepesahuje ástku 10 000 K,
-  výkon samostatné výdlené innosti v rozsahu, který nezaloí v daném kalendáním roce úast na pojištní (co je v roce 2018 do výše roního píjmu 71 950 K).
Toto omezení v monostech pivýdlku platí jen do dosaení dchodového vku. Od jeho dosaení se na píjemce pedasného dchodu vztahují stejná pravidla jako na ádného dchodce. To znamená, e me vykonávat výdlenou innost zakládající úast na pojištní, tj. podnikat i pracovat, a to v pracovním pomru uzaveném na dobu uritou i neuritou. Za 360 dní výdlené innosti zakládající úast na pojištní vykonávané po vzniku nároku na dchod pi jeho souasném pobírání me poádat o zvýšení dchodu.
 
Pobírání pedasného starobního dchodu lze perušit
V situaci, kdy píjemce pedasného starobního dchodu, který ješt nedosáhl dchodového vku, nastoupí do zamstnání, které zakládá úast na pojištní, výplata pedasného starobního dchodu mu do ukonení zamstnání nebo dosaení dchodového vku nebude náleet. Tuto skutenost musí nejpozdji do 8 dn oznámit SSZ a ta výplatu pedasného starobního dchodu zastaví. Po ukonení zamstnání nebo pi dosaení dchodového vku mu bude na základ ádosti výplata dchodu obnovena. Procentní výmra pedasného starobního dchodu pak me být zvýšena s ohledem na dobu, kterou po piznání pedasného dchodu bez jeho pobírání odpracoval.
 
Podrobné informace o podmínkách nároku na pedasný starobní dchod, jeho výši a výpotu lze získat pi osobní návštv OSSZ, klientského centra pro dchodové pojištní pi ústedí SSZ nebo prostednictvím telefonní informaní linky 800 050 248.
 

* * *
 
Novinky v nemocenském pojištní pro rok 2018
 
Rok 2018 pinese v oblasti nemocenského pojištní adu zmn. Nkteré z nich budou úinné od Nového roku, jiné a v jeho prbhu. To se týká hlavn úinnosti nových dávek nemocenského pojištní. O otcovskou budou moci lidé poádat nejdíve od 1. února, o dlouhodobé ošetovné a od 1. ervna.
 
Zvýšení nemocenského
Od 1. ledna se zvyšuje sazba nemocenského. Od 31. kalendáního dne doasné pracovní neschopnosti bude nemocenské init 66 % redukovaného denního vymovacího základu místo pvodních 60 % a od 61. kalendáního dne pak 72 %. Lidem, kteí budou v doasné pracovní neschopnosti déle ne msíc, bude tedy vypláceno vyšší nemocenské. Kalkulaka pro orientaní výši dávky je ji nyní na webu ministerstva práce a sociálních vcí: www.mpsv.cz/cs/11580.
 
Nemocenské lena jednotky sboru dobrovolných hasi a len ostatních sloek integrovaného záchranného systému
Od 1. února bude nemocenské za kalendání den nov init 100 % redukovaného denního vymovacího základu v pípadech, kdy byl pojištnec uznán doasn práce neschopným nebo mu byla naízena karanténa v dsledku toho, e se prokazateln podílel v obecném zájmu na hašení poáru, na provádní záchranných nebo likvidaních prací anebo na plnní úkol ochrany obyvatelstva jako len jednotky sboru dobrovolných hasi obce povolané operaním a informaním stediskem integrovaného záchranného systému. Uvedené platí i pro lena ostatní sloky integrovaného záchranného systému, který k této sloce není v pracovnprávním nebo sluebním pomru. Pro vznik nároku na „vyšší dávku“ je teba doloit potvrzení operaního a informaního stediska integrovaného záchranného systému, které potvrdí lenství a píinu pracovní neschopnosti i karantény.
 
Otcovská poporodní pée, neboli otcovská
Rovn od 1. února budou moci lidé poádat o novou dávku nemocenského pojištní – otcovskou. Tato krátkodobá dávka umoní tatínkm zstat v prvních týdnech po porodu doma, aby pomáhali mamince s péí o novorozence. Nastoupit na dávku mohou v období šesti týdn ode dne narození dítte. Výplata otcovské náleí za dobu 7 kalendáních dn, nelze ji erpat perušovan, a její výše je 70 % redukovaného denního vymovacího základu. ádost o otcovskou budou zamstnanci podávat, tak jako u ostatních dávek nemocenského pojištní, prostednictvím zamstnavatele. Osoby samostatn výdlen inné (OSV) ji budou uplatovat pímo u okresní správy sociálního zabezpeení (OSSZ), u které jsou registrovány. Nárok na dávku OSV vznikne za pedpokladu, e si platí nemocenské pojištní. ádost o dávku otcovské poporodní pée (otcovskou) se bude podávat prostednictvím stejnojmenného tiskopisu (oboustranný list A4). adatel vyplní pední stranu tiskopisu a odešle ho svému zamstnavateli, který vyplní druhou stranu. Po skonení podprí doby tj. po uplynutí 7 dn zamstnavatel odešle vyplnný tiskopis spolen s tiskopisem „Píloha k ádosti o dávku nemocenského pojištní“ píslušné OSSZ (tj. stejný postup jako u ostatních dávek nemocenského pojištní).
Krom tatínk me mít nárok na otcovskou také pojištnec (mu i ena), který peuje o dít, které pevzal do pée nahrazující péi rodi na základ rozhodnutí píslušného orgánu, pokud dít ke dni pevzetí do pée nedosáhlo 7 let vku.
 
Dlouhodobé ošetovné
A od 1. ervna bude nov moné erpat dlouhodobé ošetovné. To budou moci vyuít lidé, kteí jsou nemocensky pojištni po stanovenou dobu a potebují se postarat o nemocného lena domácnosti i píbuzného. Tato nová dávka bude náleet pi ošetování osoby, která byla aspo 7 dn hospitalizována v nemocnici a po propuštní bude podle potvrzení ošetujícího lékae potebovat ješt minimáln 30 dní celodenní péi. Dlouhodobé ošetovné bude vypláceno maximáln po dobu 90 kalendáních dn ode dne propuštní z nemocnice a dávka bude init 60 % redukovaného denního vymovacího základu. V prbhu uvedených 90 dn se ošetující osoby budou moci v ošetování stídat.
 
Další zmny s úinností od 1. února v zákon o nemocenském pojištní, tzv. technická novela
Novela vychází z praktických zkušeností s provádním nemocenského pojištní. Zmny v zákon o nemocenském pojištní jsou peván provozn-technického a nikoli zásadního charakteru. Zpesuje se jimi napíklad okruh nemocensky (a dchodov) pojištných zamstnanc, upravují se podmínky úasti zamstnanc na nemocenském pojištní v pípad navazujících zamstnání stejného druhu, podmínky nároku na dávku nemocenského pojištní u zamstnání malého rozsahu (nebo dohody o provedení práce), upravuje se stanovení rozhodného období pro výpoet dávek i podmínky pi vyplácení nemocenského ve sporných pípadech.
 

* * *
 
Kdo me „odejít“ do starobního dchodu v roce 2018
 
V roce 2018 vznikne nárok na starobní dchod lidem, kteí dosáhnou dchodového vku a získají potebnou dobu pojištní alespo 34 let. Splnní tchto podmínek však neznamená povinnost o dchod ádat ani není dvodem k ukonení výdlené innosti – pracovního pomru i podnikání.
 
Kdo v roce 2018 dosáhne dchodového vku
-  mui narození v listopadu a prosinci 1954 a v lednu a srpnu 1955;
-  bezdtné eny narozené v kvtnu a prosinci 1955;
-  eny narozené v kvtnu a prosinci 1956, které vychovaly jedno dít;
-  eny narozené v kvtnu a prosinci 1957, které vychovaly dv dti;
-  eny narozené v kvtnu a prosinci 1958, které vychovaly ti i tyi dti;
-  eny narozené v kvtnu a prosinci 1959, které vychovaly pt a více dtí.

Aby mohli „odejít“ do starobního dchodu, musí získat alespo 34 let doby dchodového pojištní (odpracovaných let), do které se podle zákonných pravidel zapoítávají náhradní doby pojištní (nap. pée o dít do 4 let vku, základní vojenská sluba, pobírání invalidního dchodu pro invaliditu tetího stupn, doba pée o osobu závislou na pomoci jiné osoby aj.).
Datum dchodového vku lidé snadno zjistí pomocí dchodové kalkulaky eské správy sociálního zabezpeení (SSZ), najdou ji na webu SSZ: www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/duchodova-kalkulacka/kalkulacka-pro-orientacni-vypocet-starobniho-duchodu.htm. 
 
O dchod je teba poádat
Kdo se rozhodne o dchod poádat, musí se obrátit na okresní (v Praze Praskou – kterékoliv územní pracovišt, v Brn Mstskou) správu sociálního zabezpeení (OSSZ) podle místa trvalého bydlišt, kde s ním odborníci ádost o dchod sepíší. ádný formulá pedem se nevypluje. ádost je ale moné podat nejdíve tyi msíce ped poadovaným dnem piznání dchodu.
 
Odejít do starobního dchodu je právo, nikoliv povinnost. I po vzniku nároku na dchod je moné pokraovat ve výdlené innosti bez pobírání dchodu a ástku dchodu si tím navýšit. Výdlenou innost je moné vykonávat i pi pobírání starobního dchodu a po 360 kalendáních dnech této innosti pak lze poádat o pepoet dchodu.
 
Parametry výpotu dchodu piznaných od 1. 1. 2018
-  výše základní výmry dchodu iní 2 700 K;
-  rozhodné období, za n se zjišují výdlky pro výpoet dchodu, zahrnuje roky 1986 a 2017;
-  redukní hranice pro stanovení výpotového základu jsou I. hranice 13 191 K a II. hranice 119 916 K;
- procentní výmra dchodu iní za kadý celý rok dchodového pojištní získaný do doby nároku na dchod 1,5 % výpotového základu. Výpotový základ se stanovuje z osobního vymovacího základu (prmru píjm za rozhodné období, píjmy se upravují píslušnými koeficienty na úrove souasné hodnoty) tak, e ástka do I. redukní hranice náleí v plné výši, z ástky nad I. do II. redukní hranice náleí 26 %, k ástce nad II. redukní hranici se nepihlíí.
 
Píklad výpotu starobního dchodu piznaného v roce 2018
Mu narozený 15. 3. 1955 – jeho dchodový vk je 63 let a 4 msíce. Toho dosáhne 15. 7. 2018 a k tomuto datu poádá o piznání dchodu. Získal celkem 45 rok pojištní. Osobní vymovací základ (OVZ) tohoto mue za období let 1986–2017 iní 25 000 K.
 
 
 
 
Výpotový základ z OVZ ve výši 25 000 K se stanoví tak, e ástka 13 191 K náleí v plné výši a k této ástce se pite 26 % rozdílu mezi ástkou 13 191 a 25 000 K, tj. 26 % z ástky 11 809, co je po zaokrouhlení 3 071 K. Výpotový základ je tedy 16 262 K (13 191 + 3 071).
Procentní výmra dchodu iní 67,5 % z výpotového základu (45 x 1,5 % za kadý rok pojištní), její výše bude tedy 10 977 K. K ní bude náleet základní výmra 2 700 K, starobní dchod tak bude celkem init 13 677 K.

Dchodová kalkulaka SSZ
Lidé snadno pomocí dchodové kalkulaky SSZ zjistí, jaký je jejich dchodový vk, kdy ho dosáhnou i jakou musí získat dobu pojištní, kalkulaka me spoítat rovn orientaní výši starobního dchodu. Údaje, které je do ní teba vyplnit, získají lidé z informativního osobního listu dchodového pojištní, o který mohou SSZ jednou ron zdarma poádat. Majitelé datových schránek mohou vyuít online sluby ePortálu SSZ.
 
Kde získat informace
Odchod do dchodu je dleitý ivotní mezník, který je spojen s adou dotaz. Pracovníci OSSZ potvrzují, e klienti se zajímají nejen o to, jaký jejich dchod bude, ale chtjí vdt i kdy a jak o nj mají poádat, jak celý proces probíhá, jak dlouho vyízení trvá, jaké doklady mají pi podání ádosti pedloit, jaká mají jako dchodci práva a povinnosti atd. Ty nejdleitjší informace proto SSZ shrnula do praktického letáku Kdy a jak ádat o starobní dchod. Obsahuje praktické rady pro ty, kteí se dchodci práv stali nebo se do dchodu v blízké dob chystají.
 
Podrobné informace o podmínkách nároku na starobní dchod, jeho výši a výpotu lze získat také pi osobní návštv OSSZ, klientského centra pro dchodové pojištní pi ústedí SSZ nebo prostednictvím telefonní informaní linky 800 050 248.
 
Jana Buraová, SSZ


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma