Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jarní fejetonek


Za okny se proukalo jaro – vítr pináší atlantický vzdoušek – zimní perverzní inverze zlomena - Celsius se snaí dohnat Fahrenheita.

 

 

To by mohly klidn být palcové titulky v nejrznjších periodikách. Sl ve vzduchu, cukr v káv - na stole mi voní práv, Slunce se konen pestalo stydt – chca nechca musíš to za okny vidt, kukaka u zase kuká – láká ddky, láká kluka! To u samozejm nejsou titulky, ale jakési harašení v hlavách poetitjších jedinc.


O jaru, které kde kdo zcela oprávnn povauje za nejkrásnjší období v roce, bylo u jist napsáno mnoho fejeton, povídek a neskuten krásných popis v literárních útvarech všeho druhu - od literatury brakové a po nejvtší díla tuzemské i svtové literatury. Je tedy jasné, e tento mj nesmlý pokus neme jakýmkoliv zpsobem obohatit jakoukoliv literaturu a mohu si být jistý, e se tento malý fejetonek v tom literárním svt ztratí jako kapika v moi. A tak mohu s klidným svdomím hodit nejprve na obrazovku a pozdji snad i na papír nkolik pokud mono souvislých a smysluplných vtiek na toto radostné téma. Vdy takových nikdy není dost! Samozejm se musím snait pojmout to alespo trochu netradin a tak nemohu zcela zapít svj meteorologický pohled na tuto tematiku.


Podobn jako zim tak i jar máme u nás ve stední Evrop nkolik. Jaro astronomické, jeho zaátek i konec dovedou astronomové spoítat na minutu pesn a na léta dopedu, take meteorologové a klimatologové jim mohou jen závidt. Toto jaro zaíná kadoron kolem 21. bezna jarní rovnodenností a koní kolem 21. ervna letním slunovratem. To je jist dosti známo, ale máme u nás opt ješt jaro meteorologické, jako sezónu tí jarních msíc – bezna, dubna a kvtna, co je vlastn záleitost kalendání. No a nejsloitjší je to s jarem klimatickým, které zaíná s prmrnými denními teplotami mezi 5,1°C a 15,0°C., samozejm mínno vzestupn. V níinách s nadmoskou výškou 200 a 250 m trvá asi od 19. bezna do 18. kvtna, tedy jen asi 60 dn, ve stedních polohách 500 a 600 m pak nco pes 70 dn – asi od 2. dubna do 12. ervna. K tmto teplotním hodnotám se vzduch kolem 50. rovnobky a kolem 15. poledníku „dopracuje“ samozejm kadoron v jinou dobu, ale kadopádn je jarní sezóna u nás o polovinu kratší ne sezóna zimní!


Naši milí pedkové v dob kdy nemli teplomry se pochopiteln nemohli njakými numery zabývat a tak si mazan definovali roní období podle svého a dokonce tch období mli osm! Pedjaí zaínalo u na svatého Matje 24. února a íkali mu také pozimek. Jaro nebo také vesna zaínala 19. bezna na svatého Josefa, podlétí zaínalo 16. kvtna na svátek Jana Nepomuckého a vlastní léto na známý svátek Medarda 8. ervna. Od 15. srpna kdy byl svátek Panny Marie koenné mli naši pedkové polétí, od svatého Matouše 21. záí podzim neboli podzimek, od svatého Martina 11. listopadu byla pedzima a vlastní zima zaínala a na narození Pán 25. prosinec.


Zajímavé je, e ješt v 19. století vztahovali naši pedkové zaátky roních období k jednotlivým svátkm. Jaro jim tehdy zaínalo u 22. února svátkem Stolování svatého Petra, léto u 25. kvtna na svatého Urbana, podzim 24. srpna na svatého Bartolomje a zimu pinášel pro nás zcela neznámý svatý Chrysogon u 24. listopadu. Jinak samozejm zejména na venkov se všechno toilo kolem obvyklých nástup hlavních zemdlských prací a peliv se sledovaly pravideln se opakující ivotní projevy rostlin i ivoich v závislosti na poasí. Dnes tomu íkáme fenologické fáze a agrometeorologie zavedla dokonce deset fenologických období – pedjaí, asné jaro, plné jaro, asné léto, plné léto, pozdní léto, asný podzim, plný podzim, pozdní podzim a zimu.

 


To jsem se ale dostal v tomto jarním fejetonku nkam zcela jinam, co je trestuhodné. A tak vrátím-li se ve vzpomínkách do mládí, pro nás kluky zaínalo jaro s odloením potupných pletených dlouhých punoch s podvazky a s nasazením podkolenek. No a konilo nástupem léta, kdy se dalo chodit bosky a zaala sezóna koupání. Kdy se jaro povedlo, koupali jsme se nkdy v rybníku i na koupališti u na pelomu dubna a kvtna!


Take te u mi nezbývá, ne dodat s jedním novjším klasikem – „tím koním, Tvá Máa“ a ponkud parafrázovat dalšího – „jaro budi pochváleno!“


Vladimír Vondráek
Foto autor, obrázek FRK Kratochvíl

* * *

Zobrazit všechny lánky autoraKomente
Posledn koment: 22.03.2022  08:41
 Datum
Jmno
Tma
 22.03.  08:41 Von
 21.03.  13:08 Pemek
 21.03.  12:26 Zdenka
 21.03.  11:55 Ivan
 21.03.  11:42 Vesuviana dky
 21.03.  10:34 olga jankov
 21.03.  00:09 Marta