Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Expertem Evropské komise - 1

 

Nemám píliš jasnou pedstavu o tom, jak slepý k houslím pišel, ale njakým podobným ízením osudu jsem se tak trochu neoekávan koncem roku 1994 stal expertem Evropské komise pro energetiku. Pracoval jsem pro ni dokonce tém ti roky, z toho dobrou polovinu v zahranií, byla to souást více ne dstojného závru mé odborné kariéry. Moná vás budou zajímat mé dojmy z této pro mne mimoádn zajímavé spolupráce a zkušenosti. Konce konc i ST má svj oddíl „Co vím o EU“, mé poznatky mohou ty vaše trochu obohatit. Hovoí o tom, jak se vstup do EU pipravoval, o pomrn velkorysém programu technické a ekonomické pomoci PHARE transformujícím se zemím stední a východní Evropy ve fázi jejich pípravy pechodu do evropských struktur. 
 

Jak to zaalo - pekvapivá nabídka

Bylo to nkdy v dubnu 1994, kdy m nkdejší kolega Petr P. poádal, abych co nejrychleji pijel do svého bývalého ústavu. V rychlosti m seznámil s tím, e Evropská komise (EK – výkonný orgán Evropské unie) má v úmyslu v rámci programu PHARE zídit v Rumunsku koordinaní pracovišt pro tzv. nadnárodní energetický program (tzv. Programme Coordination Unit – PCU) a hledá, za celkem zajímavých podmínek, vedoucího budoucího týmu s náplní, která – podle jeho názoru – je šitá jako na míru pro mne. Následoval telefonát do Paíe – budoucí kolega Chris Sratford, se zkušenostmi z práce pro EU, m v rychlosti seznámil s pedpokládanými úkoly a podmínkami. Po krátkém váhání jsem projevil ochotu, zúastnit se vypsaného výbrového ízení (s tajnou myšlenkou: takových návrh u bylo!). Petr mi pedal balík papír, popisující podmínky „tenderu“; mým úkolem bylo obratem vyplnit pihlášku, která ješt tého dne odešla faxem do Bruselu.

 

Manelka s nápadem nerozván souhlasila: Všechny zajímavé nabídky na práci v zahranií ti vdy nkdo pekazil, pro bys to nezkusil. Musím dodat, po letech vdy chudikého a napjatého rozpotu našich s. projekt se pede mnou rýsoval konen program, který je velkoryse dotován z evropských prostedk, projekt bez finanních problém. Jeho rozpoet pamatoval na vše, na mzdy, cestovné, provozní náklady, vybavení kanceláí nábytkem a špikovou výpoetní a komunikaní technikou, dokonce i na sluební automobil…

 

Mimochodem, uchazeem o tento projekt, na návrh Petra P. i Chrisa byla má tehdejší „poradenská firma“, spíše firmika: Imrich Lencz, Energetika – Elektrotechnika. U o dva dny, po dodateném podrobném prostudování podmínek jsem pochopil, e moje nabídka na úast v projektu byla zcela bláhová, EK hledala smluvního partnera zcela jiné dimenze. Jak se dalo oekávat, za ti týdny jsem obdrel podkování EK za moji pihlášku se zdvoilým odmítnutím: moje firma nespluje pedstavy zadavatel.

 

Celou epizodku jsem hodil za hlavu, kdy se po nkolika dalších týdnech ozval v telefonu mj starý známý a spolupracovník, Vladimír W. editel docela významné praské poradenské firmy VÚPEK: My jsme, ze sta firem, které se zúastnili tenderu, postoupili do ušího výbru dvaceti. Byli bychom rádi, kdybychom t mohli navrhnout jako našeho kandidáta na vedoucího týmu, nemáme, koho bychom tam vyslali ! Pravdpodobnost 1:20 není píliš velká, s lehkým srdcem jsem souhlasil s dalším pokusem, mimo jiné i proto, e jsem byl pesvden, e skoní pesn stejn jako ten pedchozí, to je neúspšn.

 

Mj nový perspektivní zamstnavatel, VÚPEK postupoval mnohem chyteji. Pro druhé kolo pod patronací francouzské firmy BECOM, zastoupené Chrisem zorganizoval ptilenné mezinárodním konsorcium (pátým, tichým partnerem byl BECOM). O nkolik dn jsem se pedstavil zástupcm konsorcia, svojí lámanou anglitinou (neml jsem za ivot mnoho píleitostí ji prakticky pouít) jsem odkoktal cosi o sob, o svém odborném profilu…V tomto kole jsem pesvdil (nikoho lepšího nemli), schylovalo se však k vlastnímu výbrovému ízení ped komisí EK.

Letní msíce roku 1994 byly pro mne, tyi a šedesátiletého mladíka, dobou intenzivních píprav. Do taj program PHARE m ochotn zasvtil Honza P., editel eského národního programu PHARE. Jak se pipravit na výbrové ízení m dokonale pouil jeho zahraniní expert Giovanni Caprioglio, bodrý Ital, o nm pítel Honza tvrdil, e je schopen vyhrát jakékoliv výbrové ízení. Anglitinu jsem si trochu osvil a doplnil v msíním letním konverzaním rychlokursu, poádaném British Council v Brn…

 

Výbrové ízení

Giovanni m doprovázel i na závrený akt výbrového ízení do Bukurešti. Své pedpokládané vystoupení jsem se nadel do posledního detailu, jako kdysi pilný studentík ped maturitou. Ped komisí ze zástupc Evropské komise a budoucího uivatele výsledk, Ministerstva prmyslu a obchodu Rumunska, které mlo projekt zaštítit, jsem prezentoval projekt našeho konsorcia, projekt budoucího stediska pro koordinaci energetických projekt PHARE, zameného na energetiku 11 postkomunistických zemí. Zde jsem se také blíe seznámil se svými potenciálními kolegy a spolupracovníky budoucího stediska: Bulharem, technickým expertem Nikolajem Milevem, Polákem, finanním expertem Jackem Kostrzevou, a svým asistentem, Rumunem Valerijem Alexandrem Binigem. Prezentace mla celkem hladký prbh, byl jsem dokonale pipraven, budoucí kolegové m skvle doplnili; po diskusi a delší porad nám komise sdlila, e náš projekt zvítzil.

 

Ješt tentý veer se stáváme úastníky Plenárního zasedání energetických projekt PHARE, editel a nejbliších spolupracovník národních koordinaních stedisek zemí, které se k programu pipojili, zástupc dvou generálních editelství EK (DG Ia pro zahraniní vztahy a DG XVII pro energetiku) a dalších, celkem asi šedesáti osob. Od záí – íjna m oekává úzká spolupráce s vtšinou z nich! Den vrcholí bohatým spoleenským programem s hostinou, posezením.

 

 

V posledních letech jsem se novým známostem spíše vyhýbal, zde rozum velí seznámit se pokud mono s vtšinou z pítomných národních expert. Se sklenikou vína v ruce obcházím jednu skupinu po druhé, Poláky, Bulhary, Rumuny, Slováky, Albánce, Slováky, Estonce, Litevce, Lotyše, Slovince, budoucí spolupracovníky z rumunského ministerstva prmyslu. Vrchní koordinátor z UK, pan Graham Walker se zdá být nepístupný. Vidím, e rád by vyfotil rumunské krasavice, které ped námi pedvádjí svj národní tanec. Beru mu z ruky foák, napluji jeho zámr a ledy jsou prolomeny. Bavím se, vidím, e zástupce EK Peter Nagy z DG XVII sleduje start (kick-off) mé mise a najednou upozoruje: ješt jsi zapomnl na Maary.

 

 

Brusel, sídlo generálních editelství Evropské komise, která našemu projektu dala poehnání – Velké námstí

 


Zde odboím, oekávala m práce, v ni jsem podléhal dokonce tem editelm. Z hlediska našich zákon jsem byl ádným zamstnancem eské firmy, která byla za konsorcium nositelem smlouvy na projekt EK – editel . 1. Organizaní vytvoení stediska EK svila Rumunm, podle mého soudu dosti nešastn. Pan Barbu, námstek Ministra prmyslu a obchodu Rumunska byl oficiálním editelem stediska (editel .2), já jsem nesl tíhu faktického organizátora jeho práce, jako Team leader malého mezinárodního týmu. Tou nejdleitjší osobností projektu byl ovšem vysoce postavený expert EK Jean Luc Delpeuch, mimoádn schopný a vzdlaný mladý Francouz, který projekt vymyslel, prosadil a ve skutenosti z posice EK odborn ídil a vykonával jeho supervizi. Povaoval jsem ho za svého editele .3 (podle jeho významu a rozhledu jsem ho ml zaadit na stupe nejvyšší). Vyhovt všem poadavkm neobvyklého triumvirátu ovšem mnohdy nebylo vbec jednoduché.

 

Mise zaíná

Evropská komise nás nenechala nepipravené na naše budoucí úkoly. Následuje širší seznámení s budoucím posláním: úast na mezinárodní konferenci programu PHARE v budapešském Hiltonu pro první orientaci v bohatých a rozsáhlých programech PHARE, potom týdenní tvrdý výcvik v Bruselu na dvou generálních editelstvích (DG IA pro zahraniní vztahy a DG XVII pro energetiku) o tom co je Evropská unie, jaké jsou cíle a úkoly jejích komisí, podprných orgán, její historie, zásady, procedury. Potom úvodní návštva Ministerstva prmyslu v Bukurešti, které má naše stedisko zaštítit a kde m eká jeden z mých tí editel (hledám si byt)…Jednoho krásného íjnového dne se dvma objemnými kufry vystupuji z letadla na bukureštském letišti Otopeni. Mise zaíná.

 

 

Mé bydlišt v Bukurešti – eské velvyslanectví

 

Vijte se na chvíli do mé ke, ve svých 64 se octnete sám v cizin, namísto obvyklých tí dn bných sluebních cest a týdne minimáln na rok… První myšlenkou bylo, vytvo si alespo njaké zázemí. Ale jak?

 

Spásná myšlenka brzy pišla, vydal jsem se pedstavit na velvyslanectví Slovenska. Pijali m neoekávan pátelsky a to nejen proto, e jsem na n mluvil slovensky, a okamit zapojili do svých spoleenských akcí. Ješt tentý veer jsem se zúastnil zajímavého kulturního programu s posezením u dobrého slovenského vínka.

 

Další kroky m vedly k našemu konzulovi, pijetí bylo nemén srdené a mile m pekvapila zcela neoekávaná otázka: a nechtl byste bydlet u nás (likvidovali zbytenou mateskou školku a projevili ochotu upravit mi ji podle pvodního úelu na byt)? Konzul m poslal ješt k obchodnímu atašé, e ho asi bude zajímat má mise a spolen jsme obratem skonili u jeho excelence, velvyslance. S vdností vzpomínám na jejich následující citelnou podporu. Ze svého rumunského bytu jsem dal okamit výpov a v krátké dob jsem se zabydlel na bezpeném, dobe chránném „eském území“, v eském prostedí, s knihovnou, dobe vybavenou nejen knihami ale i kazetami eských film… (Nezanedbatelná poznámka: mikrobus velvyslanectví pivezl msín i pro mne pepravku plzeského!)

 

Poznámka: obrázky jsou vesms pefotografovány z diapozitiv

Imrich Lencz

Další lánky autora:

Zpívá celá rodina

Piknik na behu Bajkalu

Bajkal, buchty a moji pitomci

Dva basisté v base

Bajkalské etudy

Stípky z vojenského ivota

Internet, web a senioi 

eka mého ivota

Sbohem pane profesore

Drobnstky z dtstvíKomente
Posledn koment: 10.10.2009  05:58
 Datum
Jmno
Tma
 10.10.  05:58 Dixi J.Taubova@seznam.cz
 09.10.  20:30 imraL
 09.10.  20:28 imraL
 09.10.  15:56 Mirek
 09.10.  09:27 Ivo
 09.10.  07:49 Magdalena