Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Od Velikonoc k Letnicím


Od Velikonoc ke Svatodušním svátkm ili Letnicím, pesnji eeno od Boího hodu velikononího k Boímu hodu svatodušnímu, vede cesta trvající pesn padesát dní. Práv proto si pro toto období etina našla výraz pentékosté, latina quinquagesima a eština padesátnice nebo padesátidenní.

Svatodušní svátky nejsou píliš známy v povdomí lidí, jako teba Velikonoce nebo Vánoce. Pesto je to svátek stejn významný.


Protoe Velikonoce jsou svátky pohyblivé, kadoron se toti slaví první nedli po prvním jarním úplku, pak i Svatodušní svátky mají stídavé datum, co v jejich pípad znamená, e se pohybují v rozmezí od 10. kvtna do 13. ervna. Letos Svatodušní nedle - slavnost Seslání Ducha svatého pipadá na 19. kvten. Samostatné Svatodušní svátky v minulosti známé nebyly. Celé období bylo povaováno za svátení, nco jako padesátidenní Velikonoce. Jeíšovo zmrtvýchvstání si kesané pipomínali nejen ve tech velikononích dnech, ale v celém padesátidenním období. Poslední den je pak zakonil spolený svátek Nanebevstoupení Pán a Seslání Ducha svatého na apoštoly.


Abychom si tento pojem piblíili, musíme si trochu pipomenout myšlenku velikononí. Jeíš se obtoval a umel na kíi za híchy všech lidí. Poté vstal z mrtvých a po tyiceti dnech na zemi vstoupil na nebesa.


Jeho uedníci (apoštolové) nevdli, co si ponout. Kdy spolen sedli, veeeli a rokovali, co dál, prohnal se domem znenadání silný vítr. Apoštolové najednou vdli, co dlat a vydali se do ulic Jeruzaléma a zaali všem obyvatelm Jeruzaléma i ostatním cizincm, kteí pijeli na oslavy idovských letnic, vyprávt o Jeíši a jeho uení. Mnoho lidí jim uvilo a dalo se poktít. Tím se zaalo kesanství šíit. Církev proto den Seslání Ducha na apoštoly povauje za poátek svého vzniku. Jestlie hovoíme o Duchu svatém, asi mnoho z nás neví co si pedstavit. Je to záleitost související s kesanskou naukou. Velmi zkrácen a zjednodušen lze íci, e kesané pouívají pojem „trojjediný Bh“ neboli „nejsvtjší Trojice“. Tu tvoí Otec (neboli Bh), Syn (Jeíš Kristus) a tetí je Duch svatý.


V kesanské liturgii byla tomuto svátku urena ervená barva, která symbolizuje ohnivé plameny, v jejich podob prý Duch svatý sestoupil na Jeíšovy uedníky. Do tetího století Svatodušní svátky mly jen jeden den – nedli. Ale u ve tvrtém století pibyl ješt jeden – pondlí.


Sobota ped svatodušními svátky - v tento den se všichni a všechno chystalo na následující dny. V domech a jejich okolí se uklízelo, peliv se vyistilo celé stavení. Obytné místnosti se okrášlily zelenými ratolestmi lípy a kvtinami. Pizdobovaly se také svaté obrázky, které visely na stnách. Zelené vtviky se zastrkovaly za okna. Chasníci vycházeli v pedveer Boího hodu svatodušního na náves a práskali bii. To proto, aby zahnali hmotem zlé arodjnice. Jinde postavila chasa ped svatodušními svátky panáka, kterého pipevnila na ty a tu potom zarazila do rybníka. V pondlí svatodušní k veeru byl panák poraen.


Nedle svatodušní (Boí hod Svatodušní) Tento den ml ráz církevních oslav. V kostelech byly remi vyzdobené oltáe a konaly se slavnostní mše, mohla se svtit kestní voda a provádt kest.


Pondlí svatodušní bylo zasvceno rzným lidovým obyejm. Tento den ml volnjší a lidovjší ráz. Rozšíeným zvykem bylo strojení omladiny za krále, královnu, za asistence druiny, pak bylo zvykem vyjednávat jejich svatbu, nebo hledat pro krále nevstu. Role si pidlovali rznými zpsoby – domluvou mezi sebou, soutemi apod. Obyeje mly podobné schéma, lišily se krajov. Zpravidla celý prvod obcházel vesnici, zastavoval se dm od domu a humorným zpsobem chválil i hanl hospodáe, jeho rodinu a ele. Nkde se pedítaly vtipné verše a hrály divadelní scénky. Za to vše si chasa vyslouila odmnu. Obvykle se konilo honním krále, který se dal na útk. Nkde bylo zvykem nkterého z len druiny vhodit do vody.


V souasné dob se ímskokatolická církev snaí co nejvíce piblíit Svatodušní svátky a znovu je spojit s Velikonocemi, aby byly vlastn jejich vyvrcholením. V lidovém prostedí pro n zdomácnl název Letnice. U na první pohled je patrné, e toto slovo má základ ve výrazech léto nebo letní. Naše pohanská spolenost Letnice spojovala s magickým uctíváním boh plodnosti, rstu, úrody a dešt. Aby si zajistila jejich píze, pinášela jim nejrznjší dárky a zabíjela jim obti. Nezapomínala ani na zlé a neisté duchy a síly. Také ty chtla získat na svou stranu. O Letnicích jim proto pinášela ke studánkám etné dárky a obti.

 

Kroniká Kosmas tvrdí, e na polopohanském venkov tomu tak bylo ješt zaátkem devadesátých let 11. století, tedy více ne dv století po píchodu kesanství. Nelze se divit, e pemyslovský kníe Betislav II., zanícený stoupenec kesanství po svém nástupu na trn roku 1092 vyhnal ze zem všechny arodje, kouzelníky a hadae a dal pokácet nebo spálit všechny posvátné stromy nebo celé háje, v nich se lid tajn scházel a uctíval své bohy. Letniní zvyky a obyeje však navzdory tomu ješt dlouho v nejrznjších formách peívaly.

Lenka Látalová


Jaké jsou dary Ducha svatého?
(Pevzato ze stati Dary Ducha svatého a Panna Maria na serveru Pastorace)


Dar bázn ( L 1, 30 - 34 )
Andl jí ekl: Neboj se, Maria, vdy jsi nalezla milost u Boha. Hle, poneš a porodíš syna a dáš mu jméno Jeíš…. Maria ekla andlovi: "Jak se to me stát, vdy neiji s muem?"


Dar síly ( L 1, 35 - 38 )
Andl jí odpovdl: "Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího t zastíní: proto i tvé dít bude svaté a bude nazváno Syn Boí. Hle i tvá píbuzná Albta poala ve svém stáí syna a ji je v šestém msíci, a se o ní íkalo, e je neplodná. Nebo u Boha není nic nemoného." Maria ekla:" Hle, jsem sluebnice Pán, sta se mi podle tvého slova." Andl pak od ní odešel.


Dar zbonosti ( L 1, 39 - 42 )
V tch dnech se Maria vydala na cestu a spchala do hor do msta Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Albtu. Kdy Albta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dít v jejím tle, byla naplnna Duchem svatým a zvolala velikým hlasem: "Poehnaná jsi nade všechny eny a poehnaný plod tvého tla".


Dar rady ( J 2, 1- 5 )
Tetího dne byla svatba v kán Galilejské. Byla tam Jeíšova matka, na svatbu byl pozván také Jeíš a jeho uedníci. Kdy se nedostávalo vína, ekla Jeíšovi jeho matka: "U nemají víno." Jeíš jí ekl: " Co to ode mne ádáš! Ješt nepišla má hodina." Matka ekla sluebníkm: "Udlejte, cokoli vám naídí."


Dar umní ( J 2, 6 - 10 )
Bylo tam šest kamenných nádob, urených k idovskému oišování, kadá na dv a ti vdra. Jeíš ekl sluebníkm: "naplte ty nádoby vodou!" I naplnili je a po okraj. Pak jim pikázal: "Te z nich naberte a doneste správci hostiny!" Uinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu promnnou ve víno - nevdl, odkud je, ale sluebníci, kteí vodu nabírali, to vdli - zavolal si enicha a ekl mu: " Kadý lovk podává nejprve dobré víno, a teprve kdy u se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno a pro tutu chvíli."


Dar rozumu ( L 2, 46 - 52 )
Po tech dnech jej nalezli v chrám, jak sedí mezi uiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteí ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovdí. Kdy ho rodie spatili, uasli a jeho matka mu ekla: "Synu, co jsi nám to udlal? Hle, tvj otec a já jsme t s úzkostí hledali." On jim ekl: "Jak to, e jste m hledali? Co jste nevdli, e musím být tam, kde jde o vc mého Otce? " Ale oni jeho slovu neporozumli. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. A jeíš prospíval na duchu i na tle a byl milý Bohu i lidem.


Dar moudrosti ( L 1, 46 - 55 )
Maria ekla: " Duše má velebí Pána a mj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, e se sklonil ke své sluebnici v jejím poníení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, e se mnou uinil veliké vci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k tm, kdo se ho bojí. Prokázal sílu svým ramenem, Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšn, Vladae svrhl z trnu a poníené povýšil, Hladové nasytil dobrými vcmi A bohaté poslal pry s prázdnou. Ujal se svého sluebníka Izraele, pamtliv svého milosrdenství, je slíbil našim otcm, Abrahamovi a jeho potomkm navky. "


Škoda jen, e lidé tyto dary njak zapomnli vyuívat; zvlášt pak ty poslední dva ! Komente
Posledn koment: 19.04.2022  06:01
 Datum
Jmno
Tma
 19.04.  06:01 Hilda
 19.04.  05:59 h
 18.04.  19:25 Jaroslava
 18.04.  11:16 Von
 18.04.  10:41 Pemek