Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mistr Jan Hus,
ztra Bohuslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

JAZYKOVÝ KOUTEK


aneb co se nám u z hlavy vykouilo

 

Ped njakým asem se v komentáích pod vyprávním o souboji malého Vietnamce Taie se záludnostmi eštiny objevil nápad, aby se souástí magazínu stal jazykový koutek, který by pomohl omést prach z vdomostí, které jsme kdysi ve svém dtství do hlav pracn vpravili. A kdy se na osobu, která tento nápad vypustila z úst, nesneslo hromobití, byl nápad rozšíen o dotaz, zda bych se jazykového koutku neujala já. Ba dokonce se našla i taková „šprtka“, která slibovala, e si oee tutiku a posadí se do první lavice, aby jí neušlo ani slovo! (Zapomnla ovšem, e nejvtší „šprti“ sedí v lavici poslední a nevyznaují se oezanou tutikou, nýbr pytlíkem ovoce z vlastní zahrádky poloeným nenápadn na uitelský stolek…) Nu co! Mateština m ivila po nkolik desetiletí, tak se o takové malé poradenství pokusím. A kdy tenái nebudou spokojeni i pomine zájem, jazykový koutek prost skoní…

 

Malá provreka

 

(i kdy dnes trochu vtší), která nám ukáe, jestli je pravopis velkých písmen ve jménech a názvech opravdu takovým postrachem, jako se traduje.

 

Jak vidíte, v následujícím textu máte všechna sporná slova napsána zaátením malým písmenem v závorce. Te u je na vás, abyste se rozhodli, zda malé písmeno ponecháte, nebo je nahradíte písmenem velkým.

 

1. V literatue se mu líbí ()apkovský styl psaní, v hudb dává pednost (w)agnerovským skladbám, ale jeho nejoblíbenjší skladbou je (d)voákova (n)ovosvtská.
2. V (s)everní (a)merice se rozkládají (s)pojené (s)táty (a)merické, v nich ijí pedstavitelé všech ras-(b)loši, ()ernoši i (i)ndiáni, hojn jsou zastoupeni i ()íané.
3. Mnozí (p)raané opouštjí o víkendu Prahu a vyhledávají malebná místa v pírod, a u jsou to (j)izerské (h)ory, (k)rkonošské vrcholky, i malebná místa v (j)iních ()echách.
4. V minulých letech ()eští studenti vynikali v (m)atematice, mli však potíe v ()eském jazyce.
5.Nejhezí eny mezi (e)vropankami jsou prý ()ešky a (m)oravanky.
6. ije te v (s)everní (a)frice, doma byl naposledy o (vánocích), ale u na (n)ový (r)ok odlétal zpátky do (a)lírska.
7. V dtství jsem ila na (p)raské (m)alé (s)tran v starobylé ulice (v) (z)átiší v dom (u) (z)elené ()áby, ale pozdji jsme se pesthovali do (n)ového (m)sta (n)a (m)orav.
8. Vnuk navštvuje (g)ymnázium v (k)utné (h)oe, vnuka chodí ješt do (z)ákladní (š)koly a jejich rodie pracují na (m)stském (ú)ad v Pardubicích.
9. Syn, který vystudoval geografii na (p)írodovdecké (f)akult (u)niverzity (p)alackého, chce v lét procestovat (p)oloostrov (s)kandinávský.
10. Mezi jeho koníky patí ()eské djiny, konkrétn období (t)icetileté (v)álky a doba vlády (k)arla ()tvrtého, ale také astronomie - na obloze rozezná jist víc ne (v)elký (v)z i
(m)lénou (d)ráhu.


* * *

 

Doplnno a zkontrolováno? Metete si tedy porovnat svoje ešení s následujícími výsledky:

 

1….apkovský…wagnerovským….Dvoákova Novosvtská
2….Severní Americe …Spojené státy americké…bloši, ernoši i indiáni…íané
3. … Praané…Jizerské hory…krkonošské…jiních echách
4…. eští…matematice…eském jazyce
5….Evropankami….ešky a Moravanky
6….severní Africe… vánocích … na Nový rok…Alírska
7. …praské Malé Stran…ulice V Zátiší…dom U Zelené áby…do Nového Msta na Morav
8. .. .Gymnázium v Kutné Hoe…základní školy…na Mstském úad v Pardubicích
9. …Pírodovdecké fakult Univerzity Palackého…poloostrov Skandinávský
10. … eské djiny…ticetileté války…Karla tvrtého… Velký vz … Mlénou dráhu

 

Hodnocení:

 

Ve velkých písmenech jste mohli chybovat celkem tyicetkrát, co se doufám nepodailo nikomu!

 

0 - 2 chyby = výborn
3 -5 chyb = chvalitebn
6 – 10 chyb = dobe
11 – 18 chyb = dostaten
19 a více chyb : Tak tuto známku radji ani nechtjte vdt!

 

Peji vám, aby tch výborných a chvalitebných bylo co nejvíce.
Jestli se objeví kapitolka Jazykového koutku, která bude na vaše pání pojednávat o pravopise ú – a zpsobu psaní jakoby X jako by, ješt v ervnu, nebo a v píštím školním roce, o tom rozhodne paní inspektorka. Interpunkce ve vt jednoduché a souvtí, po jejím vysvtlení jste také volali, se v Jazykovém koutku objeví a na podzim zcela urit.


Pro pípad, e bychom se v této rubrice do prázdnin ji nesetkali, peji všem ákm, aby si o prázdninách odpoinuli a naerpali nové síly na souboj s pravopisem!

 

Míla Nová

 

Jazykový koutek - slova vyjmenovaná (B,L)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (M,P,S)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (V,Z)
Jazykový koutek - m/mn
Jazykový koutek - psaní b/bje, v/vje, p
Jazykový koutek - zdvojené souhlásky
Jazykový koutek - pedloky s/z
Jazykový koutek - pedpony s/z/vz
Jazykový koutek - dvojice slov
Jazykový koutek - malý testík
Jazykový koutek - podmiovací zpsob
Jazykový koutek - provrka znalostí
Jazykový koutek - koncovky slovesných tvar
Jazykový koutek - shoda písudku s podmtem
Jazykový koutek - ostatní zvláštnosti
Jazykový koutek - malá provrka
Jazykový koutek - velká písmena 1. ást
Jazykový koutek - velká písmena 2. ást
Jazykový koutek - velká písmena 3. ást


Komente
Posledn koment: 02.10.2017  22:18
 Datum
Jmno
Tma
 02.10.  22:18 Libi Vnoce vs Vnoce
 26.05.  08:40 Meg
 25.05.  23:26 Gabi-florka
 25.05.  09:09 Miloua
 25.05.  04:56 emach
 24.05.  22:33 Jelena
 24.05.  22:15 Miloua
 24.05.  20:25 Beatrix
 24.05.  19:58 Miloua Beatrix :-)) a dalm km i zkolkm z 3.b, jako i I
 24.05.  19:29 Beatrix
 24.05.  18:34 Karla I.
 24.05.  16:00 Juana
 24.05.  15:07 Miloua Vem, kte psali posledn provreku... :-((
 23.05.  22:54 Beatrix
 23.05.  21:54 LIA
 23.05.  13:14 Karla I.
 23.05.  09:22 denda04 ahojik HOLKY
 23.05.  09:02 emach
 23.05.  08:40 Bobo :-)))
 23.05.  08:39 Meg
 23.05.  08:20 emach