Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radim,
ztra Ludk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
24.08 - Ostrava:V Zoologick zahrad a botanickm parku Ostrava bylo na Cest vody umstno nkolik devnch soch slovanskch boh. Maj bt jakousi pipomnkou toho, e nai pedci ... (vce >>>)
rka Novkov

22.08 - Roalovice:Galerie Melantrich v Roalovicch zahj Vstavou Fenomn IGREK zatek kolnho roku. Vstava zde bude k vidn od 2. do 30. z.

Dti i jejich rodie ... (vce >>>)
Kateina ehkov

Zasmjme se
31.07 - Kdy se fotbalov brank Novk musel pro snenou zrakovou schopnost vzdt aktivn sportovn innosti, zeptal se ho reportr, zstane-li i nadle s fotbalem ve styku. Na ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
26.07 - Svat Anna chladn zrna.
O sv. Anne iteka sa nane.
Svat Anna ito ala.
Anna u nepee.
Kdy na svatou Annu pr, mokro se do stodoly nos.
Kdy na sv. Annu pr, ... (vce >>>)
Jitka

Dobr rady
31.07 - Psobte na veejnosti sebevdom?
Pla a zakiknut lid mvaj problmy se seberealizac, jsou nezdka pehleni a zhusta nedocenn, pestoe jejich profesn a lidsk ... (vce >>>)
Jitka
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Dobr rady
17.07 - Mte doma zvata? Tak si o nich nco povme. Kad den pidme jednu radu.

koka
Poprv si koku ochoili sta Egypan slouila ke steen obilnch sklad a pozdji byla uctvna jako bohyn. Vztah lovka s kokou byl vdy volnj ne u ps. Koky se dovaj a patncti let. Jejich vk je vak zce spjat s jejich ivotnm stylem. Napklad nekastrovan voln ijc koka se dov mn ne kastrovan.
Dobr rada
Koky z tulk mohou mt kon plsov onemocnn, kter je penosn i na lovka. Koku nelze vychovat ani vycviit jako psa.
--------------------------------
fretka
Fretka byla domestikovna asi ped dvma tisci lety z tchoe tmavho. Pvodn ji lid vyuvali k chatni my, k lovu krlk a protahovn lan dlouhm potrubm. Dnes se fretky
chovaj nejen jako domc mazlci, ale tak jako zvata na koeinu.
Dobr rada
Fretky mohou dostat psinku nebo vzteklinu. Tomu lze pedejt vasnm okovnm, dleit je tak dodrovn istoty a podvn sprvnho a nezvadnho krmiva.
-----------------------------------
had
Hadm pat vznamn msto v mytologii. Vtinou jsou spojovni se zlem a odpradvna se v k lkastv. Pomoc derivt z hadho jedu se dnes l tuberkulza a nkter druhy rakoviny.
Dobr rada
Pedtm ne zanete s chovem hada, je dleit vdt, odkud pochz, a zjistit si, jak je v dan lokalit poas v lt, jestli jsou tam obdob de, nebo naopak obdob sucha. A v terriu pot nasimulovat tyto teploty.
----------------------------------
sklpkan
Prvn sklpkani ili ji ped 250 a 300 miliony let. Tehdej druhy se od tch dnench pli neliily. Jmno sklpkan je odvozeno od jejich schopnosti budovat sloit podzemn tunely. Nen to vak pravidlo, napklad nkter druhy z Latinsk Ameriky se zemi naopak vyhbaj.
Dobr rada
Vtina sklpkan nen jedovat, nebo se jedem vyrovnaj srni. Nejsou nron na chov. Potebuj jen mal prostor a sta je nakrmit jednou za dva tdny.
------------------------------------
papouek
Papouci jsou velmi zajmavou a atraktivn skupinou ptk nejen pro chovatele a ornitology, ale i pro veejnost. Obchod s papouky tvo podstatnou st celosvtovho obchodu se zvaty vbec.
Dobr rada
Papouci mohou trpt psitakzou, kter u lid zpsobuje vn onemocnn dchacch cest. Ve voln prod se dovaj a edesti let, v zajet nkdy pouze dvou let.
-----------------------------------
krlk
A se to nezd, krlk nen hlodavec ale zajcovec. Od hlodavc se li hlavn stavbou zub. Me t 4-6 let, vjimen i dle. Krlk m velmi dobe vyvinut smysly, hlavn zrak a sluch, a je vborn bec.

Dobr rada
Zkladem krli stravy je seno, doplnit ji lze sms obil a zeleninou. Krlk mus mt stle nco k hlodn - napklad tvrd chlb, vtviky strom. Dominantn krli samci bvaj velmi agresivn, dokonce mou lovka pokousat spe ne psi.
-------------------------------
elva
elva je jednm z nejstarch tvor ijcch na Zemi. Me se dot velmi vysokho vku. elvy dlme na suchozemsk a vodn. U ns se nejastji chovaj ty suchozemsk, kter se vyznauj adaptabilitou a vy aktivitou.

Dobr rada
elvy ke svmu ivotu potebuj ultrafialov zen, proto je poteba do terria umstit speciln lampu. Majitel se tak asto nechaj zmst tm, e elvm chutnaj pikoty nebo maso, avak ivoin blkoviny jsou pro tato zvata velmi kodliv.
--------------------------------
pes
Psa ped vce ne 11 tisci lety lovk domestikoval z vlka. Pvodn slouil jako pomocnk pi lovu a hlda, postupem asu se psi stali spe spolenky.
V souasnosti existuje zhruba pt set plemen ps.
Dky kvalitn strav a veterinrn pi se dnes dovaj v prmru 12-16 let.

Dobr rada
Vdy mjte na pamti, e pes je elma, proto je potenciln nebezpen a je nezbytn jeho odpovdajc vchova. Pokud nen dobe ovladateln a vycvien, me bt nebezpen pro jin psy a lidi.
-----------------------------------
more
Morata k nm byla dovezena na konci 16. stolet holandskmi moeplavci z Jin Ameriky. Jako domc zvata se zaala chovat a o ti sta let pozdji v Anglii. Velk popularity doshl chov morat po druh svtov vlce, nemal vliv na to vak mlo jejich laboratorn vyuit.

Dobr rada
Spolu s lovkem a opic je more jedinm ivoichem, jeho tlo si nen schopno vyrobit vitamin C. Je nutn mu ho dodvat v potrav.
Jitka