Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darja,
ztra Izabela.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

 

 
 

nen Tich poutnk vs provede histori praskch zvon. Spolen dojdeme i ke zvonu Zikmund, ktermu ped velkmi povodnmi v roce 2002 prasklo srdce potet.

 
 

V na prvn staroslovnsk legend o kneti Vclavovi z roku 940 najdeme vtu:"Kdy nastalo jitro, zvonili na jitn."Uvn zvon k crkevnm elm bylo tedy v echch ji zcela bn, ale zvony tehdejch kostelk byly jen mal klinkky, nebo ra velkch zvon mla teprve pijt, a s nimi se postupn roziovalo i jejich pouvn na svtsk ely. Nejprve k bit na poplach, k ohlaovn velkch netst a ivelnch pohrom, por, povodn, vichic, krupobit, bou, anebo pi neptelskch pepadech, vzpourch i povstnch. Od trnctho stolet se zaalo uvat zvon rovn k oznamovn zvlt vznamnch radostnch udlost, jako bylo narozen nslednka trnu nebo vtzstv nad neptelem. Korunovan d eskch krl pmo pedepisoval:."a pi prvodu bude bt velk zvon."

 
 

Teprve nakonec se zaalo pouvat zvon tak k prostmu oznamovn asu. Vyzvnn poledne vak zdomcnlo v echch a za panovn krle Vladislava Jagellonskho a venkovsk rann a veern klekn k zahjen a ukonen robotnho dne bylo zavedeno a po ticetilet vlce. Zvon Marie, nejstar ze t zvon na zvonici uzavrajc Jindiskou ulici, vystihuje onu rozmanitost vech tchto funkc svm latinskm npisem z roku 1518: "Aj, j zvon nikdy marn nezaznvm, hlsm svtek neb por i poheb slavn."

 
 

Kad zvon bval zasvcen nktermu svatmu patronovi a ml jeho jmno, ale na Hatalu visel tak Plampa, na Markt Polednk, na Jilj a Jindichu Cimbly, a na kostele sv. Ke dokonce Kap, kter si v roce 1757 odtud jet s dalmi tymi zvony "vypjili" Prusov. Nejstar prask zvon, zachovan bohuel pouze v  odlitku, pochzel podle vlastn datace z roku 1313 a byl pvodn odlit pro kltern kostel v Bevnov. I s uchy byl pldruhho metru vysok a v estnctm stolet, jak roku 1589 vylil ve verch Blaej Jinsk, ji visel na vi Staromstsk radnice. Byl tedy star ne sama v, dostavn roku 1364 a definitivn dokonena a 4. srpna  roku 1381. Zvon oznamoval as buenm kladiva spojenho s hodinovm strojem orloje a byl znien i s orlojem pi nmeckm bombardovn Prahy a poru Staromstsk radnice potkem kvtna roku 1945.

 
 

Kdy Otec vlasti csa Karel IV. ustanovil v roce 1354 nov podek praskch emesel, zaadil v nm konve a pukae na est msto, take s ostatnmi emesly pracujcmi s kovem, jako byli platni, helmi, mi, cnai, flani i kotli, tvoili spolen cech pod zelenou korouhv s obrazem mue v brnn a pln zbroji. Samotnm zvonastvm by se tehdy nikdo neuivil, men zvony odlvali konvi a velk pukai, co byli vlastn dlolijci.

 
 

Skuten rozkvt zvonastv nastal v patnctm stolet, kdy ilo v Praze krom dvou Nmc a jednoho Polka pes sto domcch zvona. Vtinou sdlili na Novm Mst praskm v tehdej irok, dnes Jungmannov ulici. Nejlep z emeslnk se stvali zmonmi a venmi m칻any, v roce 1484 byli napklad zvoleni hned ti misti zvonai, Jakub, Jra a Jlek, za leny mstsk rady. Z t doby u tak znme nejstar dla konkrtnch mistr, jako je teba zvon Kateina z roku 1475, kter dosud vis v lev vi strahovskho kostela P. Marie, i zvon ulit roku 1487 pro kostel sv. Jilj na Starm Mst anebo zvon z roku 1489 pro kostel sv. Kilina u Davle, vechny ti z dlny mistra Jeronma. Tehdy u tak bylo zvonastv tradinm rodovm emeslem, pedvanm a ddnm z generace na generaci.

 
 

Zakladatelem jednoho z nejslavnjch praskch zvonaskch rod byl Barto Brikci z tet generace konv v huti u kltera P. Marie Snn. V roce 1498 se oenil s pan Magdalnou, vdovou po zvonai Jikovi, take zskal vlastn hu i Dm U zvonu v irok ulici, kde potom odlil na 150 zvon. Roku 1509 vytvoil na objednvku krle Ludvka spolen s kutnohorskm zvonaem Ondejem Ptkem nejvt zvon tehdej Prahy, nazvan Patronus, Pater campanarum - Ochrnce, otec zvon. Zvon vil 236 cent a byl tak velk, e kdy jej vezli na Hrad, museli vybourat kus zdi mezi mosty a Blou v, aby projeli branou. Ale ji v roce 1523 byl Bartoem pelit, a protoe nebyl zaplacen, zstal po lta v huti, a jej v roce 1532 pro sv. Vta koupil od Bartoovy vdovy krl Ferdinand I.

 
 

Tehdy se kad zvon povaoval za posvtnou vc, obestenou povrami a magi, provzejc jeho vznik i uvn. Lid napklad vili, e se zvonu a do zaven nesm dotknout " neist osoba, ensk, le i jin ned", a kdo by zskal nepoctiv kov na jeho zhotoven, zeme. Ta posledn povra snad mla pvod v pli astm mrt kovolijc v mladm vku. Nov zvon proto nemohlo odvzt na Hrad kosk i volsk speen, ale pubescenti - nevinn a bezhonn pacholci na smyku.

 
 

Teprve za dva roky, kdy pila podn zima a napadlo hodn snhu, thlo po cel ter 30.ledna roku 1534 stdav nkolik set chlapc Bartov zvon dnen Jungmannovou ulic pes Star Msto a Karlv most na sanch vzhru k Hradu. Druh den, ve stedu, pethli smyk pes prvn i druh pkop s padacmi mosty, ale za nimi vrazili nosem san do Bl ve, zvon jim sklouzl, a jak zaznamenal soudob kronik, "upadl do pkopa a v kusy se ztloukl". Z jeho zvonoviny byl potom odlit nov velk zvon ji pmo na Hrad, a protoe by tehdej v jeho thu neunesla, byla vystavna na severn stran Sv. Vta devn v z mohutnch trm, kam byl v dubnu roku 1538 zvon zaven. V roce 1541 pi velkm poru Mal Strany se rozil ohe a na Hrad, kde zachvtil i devnou zvonici, zvon z n spadl a rozbil se na ti kusy.

 
 

Podobn jako kdysi na Hrad, vleklo v zim roku 1659 za provazy celkem 705 chlapc z irok ulice pes dv tuny tk zvon na Karlovo nmst k vi Novomstsk radnice. Kad chlapec pak dostal stbrk, housku a kapku medoviny. Ale ekali tam i biici, nkolik jich pochytali a ti pak dostali podn nez lskovkou, co byl starodvn zvyk, kterm se mlo doshnout vnho zapamatovn si zvlt vznamnch udlost.

 
 

Ale vrame se k osudu nejvtho praskho zvonu. Z Vdn byl do Prahy povoln krlem Ferdinandem I. mistr nad mistry Tom Jaro, pvodem z Brna. Jaro byl pedevm vynikajc puka, krlovsk dekret mu zaruoval stl plat 150 rnskch zlatch ron a dva a pl zlatho prmie za kad odlit dlo, ale vynalzal a konstruoval tak rzn stroje a technick zazen, pedevm pumpy a erpadla pro vodrensk ve a k odvodovn dol, kterm se tehdy kalo souhrnn "kumty".

 
 

Nakonec byl Jaro v Praze poven odlitm velkho zvonu pro chrm s. Vta. Hu si zbudoval pmo na Hrad a vsledkem jeho mistrovsk prce se stal 270 cent tk zvon Zikmund. V prmru m 2 metry 56 centimetr, je pes dva metry vysok, do ve Svatovtskho chrmu byl zaven v roce 1549 a vis tam dodnes. V roce 1670, v roce 1734 a v roce 2002 mu bylo vymnno pukl srdce. Jako pedlohy k jeho ndhern relifn vzdob poslouily dva devoryty Albrechta Drera z cyklu ivot P. Marie a sice Zvstovn z roku 1504 a grafick list Nejsvtj Trojice z roku 1511, dle jej zdob npisy, stylizovan listy akantu, erby a do jeho obvodu je zasazeno ptadvacet minc a medail. Jeho velebn, hlubok tn se rozlh kadou nedli v poledne po cel na republice z vysln praskho rozhlasu.

 
 

koda, pekoda e dnes u nememe vechny prask zvony slyet, jak tomu bvalo kdysi zcela bn kad den. Vznamn esk poblohorsk historik Bohuslav Balbn k jejich chvle napsal: "Jak rozkon bylo naslouchat hlasm vech praskch zvon, jejich zvuky se nesly nad hladinou Vltavy. Nic podobnho jsem v ivot neslyel. Jet dnes si nedovedu vysvtlit tu zvukovou rozko."

 
 

27.z roku 1916 v pedveer svtku sv. Vclava se vech 267 tehdejch zvon na praskch vch rozeznlo naposledy, nebo vtina jich byla potom pelita na dla pro rakousko-uherskou armdu.

 
 

Z text Jiho Horka 
vybrala Jarmila Kremlkov

 
 

 


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma