Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Pemysl,
ztra Aneta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

eny nestojí o hlupáky!

Jestlipak víte, jakým vlastnostem dávají eny u mu pednost? Nakolik je pro eny dleitá inteligence a fyzická pitalivost? A záleí jim teba na vzdlání? Traduje se, e správn by ml mu mít vyšší nebo minimáln stejné vzdlání jako jeho partnerka. Záleí na tom však enám doopravdy?

Samotnou m to zajímalo. Proto jsem se zeptala celkem dvaaticeti en rozdílného vku a poádala je, aby seadily nkolik muských pedností, a to podle jejich dleitosti pi výbru partnera. Dala jsem jim na výbr z pti moností: fyzická pitalivost, míra dosaeného vzdlání, inteligence, humor a finanní zajištní. Zajímalo mne pedevším, nakolik je pro nás eny dleité vzdlání, ale tento mj dvod ádná z respondentek neznala.

A výsledky? Ukázalo se, e dosaené vzdlání je z pti uvedených moností pro eny nejmén dleité. (Vtšina en uvedla, e vzdlání staví na páté nebo tvrté místo, jen v jednom pípad skonilo vzdlání jako tetí.) Tady je celkové poadí:

1. inteligence
2. humor
3. fyzická pitalivost
4. finanní zajištní
5. míra dosaeného vzdlání


Jednoznan vyhrála inteligence. Nikdo nechce mít doma hlupáka. Tím se však paradoxn potvrzuje, nad ím jsem pochybovala na zaátku, e toti "mu má mít vyšší vzdlání ne ena" – jenome s tím zásadním rozdílem, e pro eny není dleité vzdlání jako takové, ale inteligence. V podstat se ale jedná o toté. eny zkrátka hledají partnera, se kterým si budou moci popovídat. Mnohdy dokonce mue, ke kterému mohou vzhlíet. Tolik tedy k inteligenci a vzdlání, které skonily na prvním a posledním míst.

Mezi pomrn vyrovnanými výsledky vynikla kolonka "finanní zajištní", která zaznamenala nejrozporuplnjší výsledky. A toti skonila poteba finanního zabezpeení partnera na tvrtém míst, jako v jediném ádku se tu objevila všechna ísla od 1 do 5. íslo zejm závislé na tom, jak daná ena momentáln ije a jakými ivotními zkušenostmi prošla.

Ráda bych dále upozornila na zajímavost na naší výsledkové listin v podob fyzické pitalivosti na bronzové píce. Jen šest en z dvaaticeti uvedlo, e fyzická krása je pro n u partnera zásadní, a tedy první v poadí. Dá se z toho snad vyvozovat, e eny nehledí na krásu?

Pi jistém psychologickém výzkumu vyšlo najevo, e i kdy vtšina en trvala na nedleitosti fyzických pedností, kdy dostaly monost vybrat si partnera po nkolikaminutovém rozhovoru s více mui, drtivá vtšina se rozhodla pro mue hezké tváe. Pro? Protoe fyzická krása je to první, co nás upoutá, co vzbudí náš zájem, co rozvášní naše feromony. Jenome tady šlo o jednoduchou volbu, s kým by vyrazily na druhou schzku.

Pesto bychom si partnera na vztah/ivot nevybraly kvli kráse. e inteligence nás pitahuje mnohem víc, dokazují mimochodem i doslova oškliví milovníci, jako nap. Woody Allen a mnoho dalších. Nakonec nejjednodušeji to vyjádila jedna z en, kterou jsem poádala o odpovdi do mého dotazníku: "Co je pro m nejdleitjší pi výbru partnera? To záleí na tom, na co toho partnera chci."

 
Renata Šindeláová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 08.08.2020  10:07
 Datum
Jmno
Tma
 08.08.  10:07 Bobo :-)))
 05.08.  08:09 Von