Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darja,
ztra Izabela.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vidla jsem Boha

 ... a nevypadal jako Bh, ale jako svtlo. Koncentrovaný záivý bod, ze kterého všemi smry vychází proud svtla. Pokud se proud dotkl neho ivého, tak to rozzáil. Svtlo explodovalo v kadém lovku, kterého se dotklo, a byla to nádherná podívaná. Zvláš kdy vím, e to svtlo je láska. Láska ve smyslu vnitní radosti, kterou vnímáme v sob a také ji dokáeme rozdávat, všem a kadému bez rozdílu, bez ohledu na okolnosti.

Škoda, e v nkterých lidech velmi rychle pohaslo. Nejrychleji u tch, kteí jsou píliš ponoeni sami do sebe, pak jsou zlí, závistiví, zákení. Jist, nejspíš je sem, do okamiku vlastní temnoty, dovedly špatné zkušenosti, bolest a strach, asto zpsobené zase jinými lidmi i zlými zkušenostmi. Boí svtlo v tchto lidech zhaslo. Pohltily ho negativní energie, které se v tle rozrostly jako nemoc, pohltily do sebe vše hezké, zdraví, lásku, štstí. Lidé bez svtla si nakonec nedokáí uít krásné chvilky, polibku, prachobyejné radosti z pítomnosti nkoho blízkého. 

Je mi z toho smutno. Protoe cítím, e všichni tihle lidé mají velmi snadný pístup k tomu, aby proili hezký ivot - staí jen tu radost, vnitní lásku, štstí v sob rozdmýchat. Je to tak jednoduché, ale vím, e zárove tak strašliv tké! Skuten je tké omluvit se, odpustit nebo se vzdát nutkavé poteby penz. Ironicky ale ím víc se úporn snaíme lpt na své uraenosti i penzích, tím víc dalších negací k sob pitahujeme. Jediná správná cesta je uvolnit to, nechat to být, pustit to a stát se volným.

A pro tohle všechno píšu? Protoe tato má vize Boha popisuje prbh jedné z mých meditací. Co je velice zvláštní s ohledem na okolnost, e jsem jako lovk vychovaný reálným socialismem pvodn materialista. Celý ivot se ale nemu novému uím, pozoruji, poznávám a pehodnocuji své staré postoje. Pochybuji. Je opravdu celý svt jen to fyzické, hmatatelné, nebo jsou vci, které nedokáe vda uchopit a popsat?
 
Je jisté, e jakkoliv pochybuji, nikdy ze m nebude kesan, protoe tupá víra (s prominutím, myslím tím nauená, vnucená, nekritická) m odpuzuje. Ráda bych pišla na kloub vnitní pravd. Protoe kdy se nad tím hluboce zamyslíte, musíte si pipustit, e jste mnohdy intuitivn nco vycítili, jak která situace dopadne, komu mete i nemete vit, co byste skuten rádi dlali místo toho, co skuten dláte. (Ale pak peváí rozum, dvody dané logikou, a vy se zachováte jinak...) A tahle intuice, lze njak vdecky vysvtlit? Nebo musíte hledat vysvtlení jinde a jinak?

V posledních letech o tom pemýšlím asto. I proto se i má poslední kniha JEN JEDEN SVT, která vyšla na podzim 2018, zabývá podobným tématem. Krom píbhu o jednom podezení z vrady se v nitru hlavní hrdiny Bianky odehrává podobné prození – e moná nkdy jen – kvli rozumu – nechceme vidt, co je tak zejmé naší duši. Doufám, e kniha moná probudí zájem nkoho dalšího o nevysvtlitelné jevy kolem nás, o víru v lepší svt a teba také o principy psychosomatiky, které leccos naznaují o fungování duše...

 
Renata Šindeláová
 
* * *
Foto: www.pixabay.com
www.literarnistrom.cz

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 24.02.2021  09:24
 Datum
Jmno
Tma
 24.02.  09:24 Renata . PS
 24.02.  09:21 Renata . Tup vra
 22.02.  22:36 Ivan
 22.02.  11:49 olga jankov