Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radim,
ztra Ludk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nick a Jousie
 
as je neúprosný a tak se stalo, e po dvou letech úmorné diny ve slévárn Vladimír ml všeho dost. Smluvil si schzku s nadízeným a poprosil ho, a ho vyhodí. Ten se divil, co ho to napadlo za nesmysly. Vladimír mu vysvtlil, e máme ti dti a e tedy by bylo pro nás výhodnjší, kdyby dostal erné na bílém, e je propuštn, a v pípad, e by se ihned nenašla jiná práce, by Vladimír dostal aspo ástenou podporu, protoe já jsem pracovala.
 
Jak Vladimír ádal, tak se také stalo, ale k vyplacení podpory nedošlo, nebo do týdne u pracoval v jiné továrn a to na noní smn. Vyrábli tam injekní stíkaky. Práce byla lehká, istá oproti slévárn, ale nic uspokojujícího. Do práce nastupoval ve 23:00 veer a picházel v 8:00 hodin ráno. Musel se jít po práci vyspat. Odpoledne vstával a tak to šlo asi rok. To u byl nervov podrádný natolik, e opt zmnil práci. Pes známého nastoupil v továrn, kde se vyrábl nábytek.
 
Tím, e zaínal ráno jako já, mli jsme konen jako rodina spolené odpoledne a veery.
 
V Gunter ulici ve Springvale, kde jsme nyní bydleli, jsme v garái zaali vyrábt rámeky a Vladimír zase škrabal obrázky. Napadlo ho, e by také mohl malovat akvarely a olejové obrázky. Mezi tím pipravoval njaké sošky.
 
Moná, e by nebylo špatné pipravit njakou výstavu jeho prací. To však musí mít více vcí do sbírky.
 
V telefonním seznamu si našel sochaskou organizaci. Scházeli se jednou za msíc na schzích a tam se dozvdl mnoho zajímavostí okolo umní a výstav. Tato organizace poádala jednou ron spolenou výstavu. Jednou ze schze pivedl na kafe svého nového pítele. Nicka. Chtl mu také ukázat, co v garái vytváí. Nick byl velice nadšený z Vladimírových prací a také nás pozval k nim. Chtl se pochlubit svými pracemi a souasn nás seznámil se svojí enou Josie a naše dti s jejich dtmi Elenou a Adrianem. Jejich dti byly o nkolik let mladší ne naše. To však pátelství nevadilo.
 
Nick se narodil na ostrov Kyprus. Tato ást je nyní pod tureckou nadvládou, a tak se Nickova rodina usadila v Melbourne. Jousie se v Melbourne narodila, ale její otec pochází z Malty a maminka z ecka. Netrvalo dlouho a byli jsme seznámeni snad se všemi píbuznými od rodi po tetiky, strýky a jejich pátele. Pijali nás do rodiny, jako bychom k nim vdy náleeli. Zaali jsme se velice asto navštvovat. Vladimír s Nickem si pomáhali pi vytváení umleckých dl a píprav na výstavu. Moc dobe jsme se s tmito lidmi cítili.

Jousina maminka s námi tak moc cítila a litovala nás, e zde nemáme ádnou rodinu, e nikdy nás nezapomnla pozvat, kdy pišly Vánoce nebo velikononí svátky. Chtla, aby se naše dti cítily dobe, vdy mla pro n pipravené dárky. 
 
.....Toté dlala Stella s Georgem. Posílali dtem po mn takové dárky, e jsem je ani nechtla pijmout. Byly to dary drahé, takové jsme našim dtem nekupovali.
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 11.05.2018  10:55
 Datum
Jmno
Tma
 11.05.  10:55 oga jankov