Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Prokop,
ztra Cyril a Metodj.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála soli, cukru a koení
 
Váení a milí tenái, pipravte se na chválu, které jen logicky navazuje na minulou chválu gastronomickou. A samozejm to bude opt chválení po híchu vtšinou laické a snad poprvé budu chválit trio. Zaít je ale teba alespo rádoby-odborn.

Soli vznikají slouením kyselin a zásad, chemie jich zná - e a, a pouívají se snad všude! Pro zajímavost – odborníci prý znají trnáct tisíc zpsob moného vyuití solí a jejich spoteba – tedy ne odborník, ale tch solí – se v minulém století zvýšila z deseti milion tun dvacetkrát! Jen namátkou – solíme pece nejen naše silnice v zim, abychom mohli jezdit auty, ale solíme i naše pole umlými hnojivy. Naštstí díky kolobhu moské vody jsou zásoby soli na naší Zemi prakticky nevyerpatelné. Prmrný obsah všech solí v moích a oceánech je asi 3,5 %, Velké solné jezero v USA má 27 % solí a Mrtvé moe v Izraeli více ne 30 %! Naše sl kamenná je i pod zemským povrchem a tí se v solných dolech jako halit. Krásné jsou pak solné jeskyn, pobyt v nich je ozdravující a tedy velmi chvályhodný. A ješt nco, emu moná ani nebudete vit. V poslední dob se zjistilo, e kdy se CD i DVD disk pi výrob namoí do roztoku NaCl, peskupí se struktura disku tak, e na nj lze zapsat nkolika násobn více dat. A pitom se neví, zda za to me sodík Na anebo chlór Cl! Zde se ale bude v dalším chválit naše „obyejná“ rozemletá sl kamenná jako nezbytná ingredience, která je dle princezny Marušky ze známé pohádky nad zlato.
 
       
 
Je jist zajímavé, e slouením dvou prvk tak jedovatých, jako je lehký kov sodík a tký plyn chlór, vznikne nco tak dleitého pro ivot. Bez této obyejné soli bychom pece pravdpodobn nebyli na svt, protoe naši pedkové asto peívali jen díky nasolené „konzervované“ potrav, kdy jim ty dva slouené jedy nahrazovaly mrazniku. A o tom, e neslané jídlo je tém nepoivatelné, se meme pesvdovat denn a nkolikrát, i kdy lékai ped nadmrným solením varují a jist nestraší zbyten.

Pi chválení soli a zejména pi její konzumaci prost musíme být opatrní radji více ne mén, protoe se musí pouívat – stejn jako v té pohádce – pimen. Zdá se, e je to podobné jako s dalším „zajímavým“ jedem – alkoholem. Chvály hodnost naší soli dokumentuje ale i nkolik dalších píklad. Jist ne jen tak pro nic za nic jsme vzácné návštvy vítávali chlebem a solí. A to, e NaCl má jako jediná potravinová ingredience svj vlastní hrad – Salzburg, také jist o nem svdí, stejn jako fakt, e tém všechny národové si pojmenovali ve svých jazycích sl slovem zaínajícím stejným písmenem – „S“.

Ješt ne pejdeme ke chvále cukr, napadla m zajímavá odboka, která by mohla chválu soli docela osladit. Kdyby se zde místo kroukovaného pouilo ú árkované – tedy cukrú – rázem bychom se ocitli na parket poezie, nebo by to asociovalo hrdliin hlas, který – jak je známo – zve v máji i v Máji ku lásce!

Ale pojme konen chválit cukr, to skvlé pírodní sladidlo, které získáváme z cukrové epy nebo z cukrové ttiny. Chemicky je to sacharóza, sloená fifty-fifty z glukózy a fruktózy a více u chemií unavovat nesmím.
 
 

Cukr se mi bude chválit obzvlášt lehce, nebo jsem – jak se íká –„na sladký“. Bez koláe, buchty nebo alespo jamu na rohlík si nedovedu vbec pedstavit snídani, sladký mouník po obd také vítám a odpolední kafíko piji snad jen proto, e je k nmu alespo pišingr. Mám štstí, manelka mi to nejen toleruje, ale i pee. Trochu se divím, e nemám cukrovku a nakonec i tomu, e znám mnoho lidí, kteí mají svou tlesnou hmotnost nad pijatelnou normou mnohem více ne já. A tak bych mohl chválit cukr do aleluja, ale ani zde to nesmím pehnat.

A nyní zbývá alespo krátce vychválit tetího chuového pomocníka. Koení se získává jak ze sušených tak i z erstvých ástí rostlin - kvt, plod, lodyh, list a zejména - nomen omen - z koen.

 

V koení je obsaena celá ada organických látek, jako jsou rzné silice, hoiny, tísloviny a éterické oleje. Koení je velmi chvályhodné hned z nkolika dvod. Pouívá se nejen k vylepšení chut ale i k vylepšení vn pokrm, asto i k jejich konzervaci a v neposlední ad k léení ledaeho, co vdí nejen baby koenáky, ale i lékárníci. Co se týe mé malikosti, vtšinu koení nedovedu pojmenovat a oima ani chutí je od sebe nerozeznám. Patím toti bohuel mezi chuové barbary. Nejdleitjší ale je, e mi vlastn chutná tém všecko a dobe vím, e se na tom urit podílí i chvályhodné koení!
 
Ilustrace:Mara Zieglerová a internet
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 16.01.2022  09:12
 Datum
Jmno
Tma
 16.01.  09:12 Von
 15.01.  11:17 Marta
 15.01.  10:37 Vesuviana ilustrace
 15.01.  10:35 Vesuviana dky
 15.01.  00:55 olga jankov