Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darja,
ztra Izabela.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála nemoného
 
Moná znáte chvástavou reklamu – zázraky ihned na pokání, nemoné do tí dn (nebo je to obrácen)? A tak po vychválení zázrak pichází na adu opt chvála dosti kuriózní - chvála nemoného a jen doufám, e to nebude chvála nemoná.
 
Samotné slovo „nemoné“ je zajímavé a tedy i chvályhodné, protoe to me být pídavné jméno, ale také jméno podstatné, rodu stedního. Samozejm bych místo nemoného mohl chválit nemonost, ta je ale rodu enského a mn se zdálo, e rod stední je na chválení píhodnjší, nebo asto vyjaduje nco jakoby ješt nedosplého, nedokonalého a tudí zárove i perspektivního.
 
Je jen málo slov, které meme pipojit nejen k lecemu, ale doslova k emukoliv. Vdy nemoný me být lovk, mu, tvor, nerost, obraz, nátlak, plán, úpadek i blahobyt; nemoná me být ena, postava, rostlina, touha, láska i nenávist, pravda i le, hudba i barva; nemoné me být dít, zvíe, cestování, mládí i stáí. Nemoné me být koncem konc vlastn všechno, nemoná neme být snad pouze nemonost! Mne však zaujalo pozoruhodn nemoné zcela jiného druhu - nemoné, se kterým si v dávné i v nedávné minulosti marn lámali hlavy mudrcové snad všech národ. Opt jednou zabrousíme do pírodních vd a pitom do dávné historie.
 
Pramáti souasných pírodních vd - alchymie - nám zanechala hned nkolik nevyešených pozoruhodných problém, potamo nemoností. Nejznámjší je jist kámen mudrc. Moná leckoho pekvapí, e to neml být vlastn kámen, ale jakási látka, spíše prášek, který vhodným nasmrováním energie ml za pomocí Ohn s velkým „O“ uspíšit „zrání“ kov a promnit ty neušlechtilé v ušlechtilé stíbro a zlato. A nejen to, jsa mazan rozpuštn - nejlépe ve vín - ml psobit jako elixír ivota, omlazovací všelék, umoující moná i nesmrtelnost! Ale pozor - díky chvályhodné snaze potomk starých alchymist dokázala atomová fyzika první transmutaci tkých kov a také genetika se stále snaí.
 
A to u meme pejít k dalšímu chvályhodnému, le bohuel bezvýslednému „výzkumu“ – hledání „nevysychající“ energie. Asi tušíte, e se jedná o nemén známé perpetuum mobile.
 
   

Vný stroj, samohyb, který pro svj pohyb nepotebuje ádný vnjší zdroj energie! Kolik nejschopnjších hlav si na tomto problému „vylámalo zuby“! Zde jsou ovšem fyzikové neoblomní a chvályhodné „zmkení“ základních fyzikálních zákon tvrdohlav odmítají…   

Následující odstavec nás pak zavede do svta starovké matematiky, pesnji geometrie. 
 
Kvadratura kruhu, tedy sestrojení tverce o stejném obsahu pouze za uití pravítka a kruítka, patí k jednomu ze tí nejslavnjších antických konstrukních problém. Tato chvála vlastn navazuje na nkdejší chválu numer, nebo veškerá tisíciletá snaha nejlepších matematik narazila na nekonenost Ludolfova ísla. Zklamané ovšem mohu uklidnit, e je moné sestrojit tverec s obsahem libovoln blízkým obsahu daného kruhu, co dokumentuje následující obrázek.   
 
 
 
A nejen to, i kdy pesná kvadratura kruhu je v našem „obyejném“ Euklidovském prostoru neuskutenitelná, je moná v prostoru Gaussov-Bolyaiov-Lobaeského! To si ovšem dovede pedstavit jen nkolik matematických géni!
 
Naprosto podobné je to s dalšími dvma problémy antické matematiky – s duplikací krychle a s trisekcí úhlu. V tchto konstrukcích šlo o to, nalézt k libovolné krychli hranu krychle o dvojnásobném objemu a o rozdlení úhlu na ti stejné díly – opt pouze za uití pravítka a kruítka.
 
Tebae byly tyto ti matematické problémy formulovány ji v 5. století ped Kristem, teprve v 19. století bylo dokázáno, e jsou neešitelné! Chválit ale musíme zejména to, jak se „nemoné ešení“ tchto problém zaslouilo o nepestavitelný rozvoj matematiky.
 
A abych stále neunavoval pírodními vdami, nakonec jsem si nechal jednu velkou chválu nemoného ze zcela jiného hájemství – chválu nemonosti pochopení eny. Toto téma ale zatím cela alibisticky ponechám na laskavém zkoumání tená samotných a na dalším nemoném a nekoneném bádání filozof…  
 
Foto: internet
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 21.02.2021  16:48
 Datum
Jmno
Tma
 21.02.  16:48 Von Von
 21.02.  13:14 Betislav
 21.02.  10:12 Von
 20.02.  21:16 Betislav
 20.02.  21:06 Betislav Pro pan Olgu.
 20.02.  16:40 Von
 20.02.  12:54 olga jankov
 20.02.  11:16 Betislav Kotyza
 20.02.  09:16 Jarmila Pro pan Olinku
 20.02.  06:32 KarlaA
 20.02.  00:13 Jarmila
 20.02.  00:12 olga jankov