Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darja,
ztra Izabela.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála záhad
 
Do mnoiny záhad meme zaadit opravdu leccos. Od malikých záhad typu záhadn zatoulaných vcí, pes záhady kouzelník a magie, záhady pírody, záhady umní, záhady vdy a techniky, a po nejvtší záhady lidské duše i prvotní záhady stvoení vesmíru a svta. Lidé mli, mají a vdy budou mít záhady rádi. A kdybych ml by jen kraouce pochválit z kadé ze jmenovaných i z mnoha dalších nejmenovaných kategorii jen jednu jedinou, asi by se nejen zahltil mj starý poíta, ale zcela jist bych ctné tenástvo brzy unavil. Take dnes budu pi tomto chvaloeení velmi selektivní, velmi nesystematický a pohíchu také dosti osobní, za co se omlouvám.
 
Záhadu kolem Velkého tesku ponechme astrofyzikm, a se dále hádají s vícími, i kdy je jasné, e je to jasná záhada záhad, bez ní by se dokonce ádné další záhady nekonaly! Vysvtlení záhadného úsmvu Mony Lisy ponechme kunsthistorikm, záhadu Atlantidy i „pistávacích ploch“ v Peru Dänikenovým následovníkm a létající talíe ufologm.
 
     
                      
Chválu záhadných kejklí, šaman, kouzelník a mág, od staroegyptských kní, pes stedovké alchymisty a po záhadná zmizení moderních iluzionist také ponechme tm, kteí se rádi nechávají okouzlovat. Chválení vdeckých a technických záhad bych nejradji nechal pouenjším, nebo – a vystudovaný fyzik – si prost jen tko dovedu pedstavit, kdo napíklad zaídil celé to atomické kolotání proton, neutron, elektron, pozitron, neutrin, mezon, hyperon, baryon, a moná e sami uhodnete, jaké asociace ve mn vzbuzují na píklad kvarky.
 
Mezi nejobdivovanjší a nejchvályhodnjší záhady jist patí ty, které nám pedvádí  sama píroda. Kdo chce vidt, ten je vidí, kam oko pohlédne! Laik se diví, odborník asne, ale na vysvtlení nkterých záhad matky pírody prost nemáme. Kdo naprogramoval všechny ty neviditelné ásteky hmoty, aby se pospojovaly v pesném poadí a vznikl náš tak rznorodý svt? Kdo poradil taskavému vodíku a ohe podporujícímu agresorovi-kyslíku, aby se spojily v jednu z nejdraších kapalin na svt, bez které by nebylo ivota, a která navíc paradoxn vtšinu poár hasí! Kdo vysvtlí nesetné záhady z íše rostlin i z íše ivoich? O jedné opravdu kuriózní záhad jsem se doetl nedávno. Kachní kvákání je prý jediný zvuk, který nevytváí ozvnu! Tak tomu íkám Záhada s velkým „Zet“!
 
Pomalu by ale bylo teba pejít na záhady spojené s námi – pány tvorstva. Vdy u toto domýšlivé dvouslovní spojení je pro mne vlastn záhadou. Psychotroniky a ivot po ivot nechám stranou, ale co rzné pedtuchy anebo známé déja vu?
 
Protoe na chválu záhad lidského mozku a lidské duše si opravdu netroufám, pejdu nyní k rádoby chválám záhad ryze osobních. Dv jsou velmi staré a ta poslední je naopak pomrn  erstvá – tedy z poátku jara 2011.
 
Kdy nám uprosted války v roce 1943 zemel doma pkn v klidu na posteli dda, pesn v okamiku jeho posledního vydechnutí se zastavily kuchyské hodiny a tuto záhadnou náhodu mi nikdy nikdo nevysvtlí!
 
Druhá „záhada“ se dotkla mé malikosti za jedné dlouhé vrchlabské zimy nkdy kolem roku 1950. Muská ást našeho malého lehkoatletického oddílu se vdy po tréninku v tlocvin scházela ješt naveer v „Boud“ u místního „Tyršáku“. Hráli jsme tam rzné spoleenské hry a netrpliv oekávali jaro, které si v tomto krkonošském mst vdycky dávalo naas. Jednou pišla e na rzné taje a záhady, a dva starší atleti pišli s teorií, e by mezi námi mohlo být njaké médium, tedy nkdo s nadpirozenými schopnostmi. Nás, mladší dorostence to samozejm ihned chytlo a jaké bylo pekvapení, kdy z jakéhosi pipraveného testíku vyšlo najevo, e nejvtší „médiální“ schopnosti bych ml mít já! A e to hned vyzkoušíme. Musel jsem jít na chvíli za dvee ven do mrazu, a kdy pak m zavolali zpt, ml jsem hádat, kde v místnosti schovali dtskou kuliku. Všichni zaveli oi, soustedn na ni mysleli, a já se ml ponoit do jejich myšlenek. Byl jsem z toho jako vyjevený a po chvíli jsem vyhrkl, e ta kulika je na stole pod jednou epicí! A pedstavte si, ona tam byla! Nechtl jsem tomu vit, ale pátelé m donutili pokus opakovat a já opt kuliku našel, tentokrát dokonce v kapse jednoho kamaráda! Nemohl jsem uvit, e mám takové schopnosti, ale kamarádi m pesvdili, e se to stává, a e vtšina lidí o takovýchto svých schopnostech neví. A e bych je ml rozvíjet. No – tu noc jsem tém nespal a asi za dva dny jsem vyadoval v „Boud“ další seanci s jiným médiem. Samozejm kamarád tentokrát kuliku neobjevil a já byl ve svých nadpirozených schopnostech utvrzen.
 
Tetí osobní záhada je erstvá. Manelka si z našeho „odzimovávní“ chalupy odváela dom malý svazeek prvních kytiek – fialky, modince a jednu hyacintu. Cestou jsme se stavovali v jednom supermarketu na stedn velký nákup. Doma v Praze jsme všechno vyloili z auta, odnesli do bytu a manelka pak marn hledala voavou kytiku. Prohledali jsme kdeco, vrátili jsme se i do vozu, ale malý pugét nikde! A tak jsme to vzdali.
 
Je to tedy jedna osobní záhada velká a druhá malá, ale ml bych to pro jistotu uvést na správnou míru. Tu kytiku jsme našili naveer ve spíi, zapadla chudinka do tašky mezi láhve od piva! A jak to bylo s mými nadpirozenými schopnostmi? Kamarádi se tehdy na mne pedem domluvili, mli všude mon poschováno fru kuliek, ergo-kladívko - jsem ji samozejm najít musel!
 
No a na konec i u této chvály se nabízí další záhada – pro jsem ji vlastn napsal?
 
Foto: internet
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 11.02.2021  16:58
 Datum
Jmno
Tma
 11.02.  16:58 Evussa Zhady jsou nutn!
 06.02.  19:08 Vesuvjana dky
 06.02.  16:59 Von
 06.02.  00:09 olga jankov