Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zora,
ztra Ingrid.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

JAN AMOS KOMENSKÝ STÁLE IVÝ
 
Letošního 15. listopadu si pipomínáme 350. výroí úmrtí Jana Amose Komenského, zvaného uitelem národ. Jist v tchto dnech si budeme pipomínat vše o jeho velkém díle a stateném, tvoivém ivot, je došlo uznání svtového.
 
Mn se nedávno poštstilo dostat do svých rukou dílo z pera Komenského, je samo hovoí o jeho trvalé lásce k rodnému národu a jeho jazyku. Jde o sbírku písloví a poekadel, kterou Jan Amos nazval „Moudrost starých ech za zrcadlo vystavená potomkm“. Za jeho ivota dílo nebylo vydáno, ale jeho rukopis se zachoval; díky tomu prvé vydání mohlo vzniknout poprvé roku 1849 a opakovan  podruhé, roku 1871. Tetí vydání se datuje do roku 1901 a tvrté, které mám ped sebou, vydalo v roce 1954 Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umní v edici ivá díla minulosti. Citace všech  zde uvedených písloví a poekadel (je jich 2265) zabírá 100 stránek a dkladné poznámky a vysvtlivky dalších 100 stránek.
 
Všem, kdo se v té dob na tvorb knihy podíleli,  vzdávám úctu.
 
Tato milá kniha je uvedena  dobovou kresbou Jana Amose z pera jeho významného souasníka, rytce Václava Hollara. Pod ní se Komenský vlastnorun podepsal. Zbývá ocitovat Komenského vyznání lásky k rodné vlasti, v knize uvedené ze svazku „I“ Veškerých spis Jana Amose Komenského: „Píliš jsem, vyznati musím, vlasti a jazyku svého milovný, take po niem netouím více, jako aby ten všelijak vzdlán a ozdoben byl. Proto bych i sám k zmocnní se v nm rád sob poslouil i jiným k vzdlání jeho píinou byl.“
 
To podívejte se, milí tenái na tuto vzácnost. Ze všech 2265. písloví a poekadel jsem s radostí vybrala ta dále uvedená. Zaujalo mne, jak mnohé z tch dávných poekadel dodnes pouíváme.
 
Malý devoryt vpravo pochází rovn knihy, která mi udlala takovou radost.
 
Vybraná písloví a poekadla
 

Ješt se nebe hýbe  (ješt as jest, co se nestalo, státi se me)
Také ješt ped našimi vraty slunce bude
Pudivítr (blázen)
Fuí mu v kotrb
Vola by pes všecken svt zvodil, nebude ne vl
Dobrá mysl pl zdraví
Mnoho Velikých pátk pamatuje (starý jest)
Krvé by se v nm nebyl doezal
Zaschla v nm duše
Jaký rozum taková e
Leccos se mu v kotrb zavrtí
Snadno blázniti, kdy rozumu není
Kdo emeslo dlati chce, musí míti nádobí
Blázn (hlupc) neteba síti, sami se rodí
Syt Havel mouky, nechce otrub
Tak dlati, aby vlci byli syti a kozy celé
Trefný co jelito
Kde mnoho kucha, nejspíše pesolí
Jest ho potebí co pátého kola u vozu
Co z úst vypustíš, šesti komi toho nevtáhneš
Jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvaceti
I mistr tesa se utne
Hlavou zdi neprorazíš
Chléb s solí, s dobrou volí
Všudyt chléb jísti
Tko jest jísti, kdy není co
Ten se chléb  k tomu sejru m hoditi
Sytý lanému nerozumí
Není toho manelství, aby se v nm nco odporného nepihodilo
Rovné k rovnému se táhne
Sv se tet, roznese t po všem svt
Všudy dobe, doma nejlép
í chléb jím, toho píse zpívám
Našla hadra onuci
Ve dvou rada, ve tech zrada
Komu raditi nelze, nelze pomoci
Neíkej huj, a peskoíš
Zpívej co umíš, dlej, co meš, jez, co máš, nesahej výše sebe, ostojíš, poznáš
To jest  a pes áru
i ty, co máš, a nech lidi mluviti, co chtí
Jeden o vozi, druhý o kozi
Ne na všecko teba odpovídati
Kdy hra nejmilejší, pesta
Proti kadému forteli fortel se najde
Smrt sob píinu najde
Vdycky se  nedje, jak se kdo nadje
Vc Bohem souzená nemíjí
Slzy  krokodýlovy
On jest ji na behu
 
***
 
V souboru je uvedeno celkem 2265 písloví a rení.
 
Nkterá rení jsou zde zaazena i  z jiné kultury, zejm ve snaze uvést je do eského jazyka. Napíklad:
Pijde as, pijde rada – Kommt Zeit, kommt Rat.  Dies diem docet.
Dnem se léto neopozdi – Parum pro nihilo habetur.
 
Budi našemu uiteli národ zachována vná pam.
 

Píspvek pipravila Olga Ravik Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 16.11.2020  11:32
 Datum
Jmno
Tma
 16.11.  11:32 olga jankov
 15.11.  17:27 Danue
 15.11.  10:16 Vesuvjana podkovn
 15.11.  09:29 zdenekJ
 15.11.  09:25 Milada
 15.11.  08:58 Von