Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Pemysl,
ztra Aneta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Ohlédnutí

Ped ticeti lety byl zvolen Václav Havel prezidentem eskoslovenska. Byl to nejšastnjší den mého ivota, mj národ byl zase svobodný.
 

Kdy se dnes na toto datum dívám, na jedné stran si íkám, o kolik jsme šastnjší ne naši otcové i ddové. Nebo ticet let po 28. íjnu 1918 jsme ocitli v mnohem horší porob, ne jsme za starého Rakouska mohli tušit, e me kdy nastat. Naše zem dnes opravdu vzkvétá.

Jdeme-li po našich mstech, meme vidt opravené domy, námstí záí v jasných barvách a ijeme v takovém blahobytu, jako ješt nikdy v našich djinách. Jiste jsou nkteré skupiny obyvatel, které na to spíše doplácí, ale to bylo v djinách vdy a v mnohem vtší míe. Je jim teba pomoci a nenechat je na holikách. Ale celkov vzato, tak dobe jsme se ješt nikdy djinách nemli.

Piznejme si, e za to vdíme na jedné stran vlastní píli a vynalézavosti, ale pedevším také pomoci, které se nám dostalo díky lenství v Evropské unii a investicím, které se k nám hrnuly opravdu z celého vysplého svta. A také díky bezpeí, které nám zajišuje lenství v NATO. To všechno by mlo vlastn vést k velikému optimismu.

Pro však nejen u m existuje jakýsi nejistý pocit. Pochyby o tom, co bude. Jsem pesvden, e nejvtší úkol, který ped námi na píštích ticet let stojí, bude obnovit morálku této zem. Kdy to porovnám s generací roku 1918, tak mám dojem, e jsme ztratili vlastenectví. To vlastenectví, které pineslo mnoho obtí, ale umonilo nám peít protektorát. V roce 1948 mnozí ze slavných mu roku 1918, kteí bojovali a nezahynuli za nacismu, byli u zase zavení, nebo byli nuceni odejít do emigrace a zdálo se, e svoboda jejich republiky je naprosto ztracena.

My dnes ale trpíme morem, který jsme si zpsobili sami, a to je náš neexistující vztah k právu, všeobecná korupce a nesmírné sobectví. Nií to náš národ a naší zemi. Dokud se nezaneme opt zodpovdn starat o pírodu, pdu a lesy a budeme se hnát pouze za krátkodobým ziskem, tak mám o naši budoucnost opravdu váné obavy. Nevím, jestli by národ v tomto stavu ješt obstál ve zkouškách, ve kterých obstáli naši ddové a otcové, a to byl nacismus, nebo komunismus.

Mli bychom se opravdu dnes zamyslet na tím, co je náš úkol pro píští léta a uvdomit si zodpovdnost za budoucnost našich dtí a vnuk.

Peji Vám klidný a opravdu krásný Nový rok 2020.

 
Karel Schwarzenberg, 30. prosince 2019
 
 

Komente
Posledn koment: 07.01.2020  16:22
 Datum
Jmno
Tma
 07.01.  16:22 ferbl Podkovni.
 07.01.  05:50 Ivan
 06.01.  10:33 Von