Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vilm,
ztra Maxmilin.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála prázdnin
 
Do tetice „školských“ chvál urit patí i chvála prázdnin.  Je pece klidn docela moné, e jsou mezi námi i takoví, kteí vzpomínají na školu pouze jako na bohuel píliš dlouhé období mezi jednotlivými prázdninami. A tak to bude samozejm chvála oddechová, a to doslova! Navíc bude ovšem opt osobnjší a tudí i nostalgitjší.
 
 
 
Prázdniny –  vacation, holidays, Ferien, vacances, vacanze, vacacione, kanikuly. Kouzelné období a kouzelná slvka pro kadého od šesti do trnácti, osmnácti a pro chronické repetenty eventueln a do ptadvaceti let! Prázdniny jsou samozejm pozoruhodné a chvályhodné u jako podstatné jméno, které snad ve všech jazycích je sice rodu enského, ale vyskytuje se  vtšinou v ísle pomnoném. A tak neexistuje ani jedna prázdnina, ani jeden prázdnin, ani jedno prázdnino!
 
Chvályhodnost ale vynikne, kdy si pipomeneme jednu z jejích nejvtších atrakcí. Pedstavit si je bez prázdninových dtských tábor je snad nemoné, nebo práv ty patí odedávna k nejnezapomenutelnjším záitkm. A dá se dokonce zjistit asový odstup od toho „odedávna“.
 
První dtské tábory se pravdpodobn uskutenily v USA u v roce 1861, ale o prakticky tém celosvtové rozšíení dtských prázdninových tábor se zaslouil „a“ skauting. První skautský tábor se konal v Anglii v roce 1907 v roce zaloení této dtské organizace a u nás pak v roce 1912 nedaleko hradu Lipnice. Jména  - Robert Baden-Powell, Ernest Thompson Seton i A.B. Svojsík byla dobe známá, ale dnes si u bohuel nejsem moc jistý… Já osobn pak mohu vychválit pár opravdu nezapomenutelných skautských, ale i sokolských tábor z té bájené euforické doby tsn po válce, pesnji z let 1946 a 1948, protoe jsem byl skautík i Sokolík. Marn dnes pemýšlím, pro tyto dv organizace na sebe árlily.
 
 
 
 
Nejprve jsem byl vle a Vlata byla organizována podle Kiplingovy Knihy dunglí. Naším vedoucím – vdcem smeky Akelou – byl editel místní pošty a výborný ochotnický herec, který pak obnovoval v Jiín skauting i v roce 1968. Mám krásné vzpomínky na jeho sólové výstupy u táborových oh a jeden kolektivní si zaslouí pipomenutí. Jmenoval se „americká holírna.“ To se nejprve pihlásilo nkolik nevdomých dobrovolník, na jejich hlavy se „nasadil“ dlouhý ebík a pak se velkou šttkou zaaly „mydlit“ jejich tváe. Pak se pihnal Akela s velkou devnou bitvou a zákazníky „oholil“. Nakonec pibhli malí holii, jeden kýblem vody všechny opláchl a další je runíky osušili! Po válce bohuel nebyla šlehaka, co prý bývalo ped válkou obvyklé „mýdlo“ pi této produkci, ale i tak to byl vrchol táborákových vystoupení. To vše se odehrávalo v Prachovských skalách u hájenky poblíe hradu Paez.
 
V roce 1948 jsem postoupil mezi skauty a tam u jsme si sami vlastnorun budovali pravý skautský tábor s devnými podsadami a s „polní“, tedy spíše „luní“ kuchyní poblí soutoku Kamenice s Jizerou u Spálova. Tehdy bylo opravdu deštivé léto a tak se s hanbou piznám, e jsem to jaksi nezvládl a rodie si m asi po týdnu odvezli dom… Dnes by se eklo, e jsem byl „mamánek“!
 
 

Tábory jiínských Sokol se pak poádaly ponkud dále od Jiína, v krásné krajin Jizerských hor, pod Královkou v Bedichov. Pamatuji se dobe na velké funkní „mlýnské“ kolo, na jeho ramenech jsme se moná dosti nebezpen houpali. Ty uvozovky jsou zde nutné, protoe se nejednalo o mlýn, ale o opuštnou stavbu malé výrobny sklenných korálk, ve které jsme my áci spali. A e jsme se jich v potoce, jeho voda to kolo kdysi pohánla, nasbírali! Bájené pak byly bojové hry na Indiány i stopování „lišky s lišaty“. Jedinou nevýhodou všech tchto letních tábor byla naprostá absence holek a dívek, nebo svtlušky, skautky i sokolské ákyn a dorostenky mly své tábory na míle daleko a vlastn jsme ani nevdli kde. V tch našich deseti i jedenácti letech nám to ješt nevadilo, ale o rok pozdji u mnohým z nás ano. Ale peili jsme to, ani by nás to poznamenalo.
 
Pak as u nás opt jednou trhnul oponou, naše rodina se pesthovala do Krkonoš a nová vrchnost brzy zatrhla skauty i Sokoly. Poátkem padesátých let jsme si pak dvakrát zorganizovali kratší prázdninové tábory sami my kluci-sportovci. Jednou jsme jeli na kolech z Vrchlabí do eského ráje a podruhé a na Vysoinu k rybníku se zajímavým jménem – eka!
 
V roce 1968 byl nakrátko skauting obnoven a o rok pozdji ješt naše šestiletá dcera stihla „Tábor poslední lilie“ u rybníka Podezaný na Tebosku. A pak u naše dti jezdily na pionýrské tábory. V rámci objektivity musím dodat, e ty, které organizoval náš eský hydrometeorologický ústav, byly také chvályhodné a naši potomci na n moc rádi vzpomínají.  Hodn toti záleelo zejména na „ideové skladb“ vedoucích! No – a e naše vnouata mají o prázdninách na výbr celou škálu dtských tábor, zamených rzn tematicky, od sportovních po jazykové, a e jsou to u dávno tábory vtšinou koedukaní, tedy „smíšené“, na nich lze zaít i první dtské lásky, to snad ani neteba zdrazovat.
 
A ješt nco – my dchodci meme pouze litovat, e u se na prázdniny tšit nememe, protoe je máme nejen Verneovské dva roky, ale vlastn neustále! Ty pravé prázdniny ale nám mohou zpíjemovat vnouata, i kdy u to není to, co bývalo A tak si te paradoxn obas prázdniny i o prázdninách naplánujeme...
 
Foto: internet
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 05.10.2019  17:24
 Datum
Jmno
Tma
 05.10.  17:24 EvaP
 04.10.  14:29 Von
 04.10.  13:01 Jana Reichov
 03.10.  15:31 Karla I.
 03.10.  09:25 Vesuvjana dky
 03.10.  08:29 Ferbl