Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Laura,
ztra Jarmil.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Britští princové jsou potomky i eských král

Britská královská rodina

Britská královna Albta II. a její nejstarší syn Charles, princ z Walesu.

Velmi rušné je v poslední dob dní kolem britské královské rodiny. Dva dni po 92. narozeninách královny Albty II. (*21.4.1926) se vévoda a vévodkyn z Cambridge dokali narození svého ji tetího potomka. A stalo se tak také ti dny po londýnském rozhodnutí vedoucích pedstavitel zemí Commonwealthu, e v budoucnu stane v ele tohoto volného sdruení Velké Británie a jejích bývalých kolonií a dominií následník trnu princ Charles. Svatba jeho mladšího syna prince Harryho s americkou herekou Meghan Markleovou se má konat na hrad Windsor v sobotu 19.5.2018 a zprávu o poehnaném stavu Philippy (Pippy), mladší sestry vévodkyn Kate, pinesl deník The Sun v nedli 22.4. 2018. O týden pozdji 29.4.2018 si William a Kate pipomenuli  7. výroí své svatby, která se konala v roce 2011 ve Westminsterském opatství. Nejmladší generace britské královské rodiny se v tchto dnech pipomíná i tetím výroím narození  jejich dcery Charlotty (*2.5.2015).
 
Narodil se v poadí pátý následník britského trnu
 
William a Kate se synem Louisem ped porodnicí zdraví shromádné ped londýnskou porodnicí St. Mary.
 
Manelka prince Williama vévodkyn z Cambridge Kate porodila v pondlí 23.4.2018 v 11.01 hodin dopoledne druhého syna Luise Arthura Charlese, který váil 3,82 kilogramu. Narození královského potomka oficiáln potvrdil  Kensingtonský palác a jméno svého tetího potomka oznámili rodie v pátek 27.4. 2018.
Ji nkolik hodin po porodu v doprovodu manela Williama a s malým Louisem v náruí opustila vévodkyn Kate porodnici St Mary’s Hospital v Paddingtonu v Londýn, aby ped sedmou hodinou veerní ji s úsmvem mohla pozdravit píznivce královské rodiny, kteí se shromádili ped nemocnicí.
 

Williamova rodina v kvtnu 2019

Zde se podívat na video
Vévodkyn Kate (37) se postarala o promnu zahrady v Kensingtonském paláci
v lesík. „Myslím, e maminka odvedla dobrou práci,“ pochválil svoji cho William, ne sám naskoil na houpaku.
 
Zde se podívat na video
Na videu se práv houpe princ George (5)  na provazové houpace a jeho otec se ptá, jak by ohodnotil zahradu nazvanou Back to Nature


 

Stedem pozornosti byla svatba prince Harryho
 
Syn prince Charlese a princezny Diany († 1997)  princ Harry se s Meghan,  která se narodila v americkém Los Angeles, zasnoubil v listopadu 2017. O zásnubách poté Harry informoval královnu Albtu II., zbytek královské rodiny i rodinu své partnerky. „Jeho královská Výsost princ Henry z Walesu a Meghan Markle se vezmou 19.5. 2018,“ stojí v prohlášení  Kensingtonského paláce. Svatba Harryho a Meghan probhne v hradní kapli svatého Jií, která vznikla v 15. století.  Windsorský hrad leí západn od Londýna a vedle Buckinghamského paláce i paláce Holyroodhouse ve skotském Edinburghu je jedním z oficiálních sídel britské královny Albty II. Panovnice zde s manelem princem Philipem asto tráví volné chvíle. Harry a Meghan jako manelé budou ít v v dom Nottingham Cottage, který je souástí areálu Kensingtonského paláce.

Harry je nyní, po narození tetího potomka svého staršího bratra Williama v poadí šestý následník královského trnu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska – za otcem Charlesem, bratrem Williamem a jeho temi dtmi – Georgem, Charlottou a Louisem. Linie následnictví britského trnu je uspoádaný seznam osob, které jsou oprávnny zasednout na britský trn za podmínek stanovených: Listinou o právech z roku 1689, Zákonem o nástupnictví z roku 1701, a Zákonem o následnictví koruny z roku 2013. Oficiáln není zveejován úplný seznam osob v linii následnictví britského trnu, nicmén z výzkumu genealog vyplývá, e v souasnosti ítá linie následnictví nkolik tisíc osob.
 

Princové jsou potomky i eských král
 
Toto tvrzení z titulku si lze v piloených rodokmenech dohledat a ovit. U te ale lze prozradit, e napíklad ímský císa a 11. eský král Karel IV. je v poadí 354 396 pedkem Williama a Harryho. Píbuznost je to vzdálená, ale dleitá a platná. Pro kadého je jeden kadý z jeho pedk pímo ivotn dleitý. Pokud by napíklad Karel IV. neil, nemohli by se tedy te ve staré dobré Anglii radovat z narození a tšit ze svatby královských potomk. Dalšími eskými pedky obou princ jsou pes Karlovu matku Elišku Pemyslovnu i pemyslovští králové a kníata. Tato linie zaíná a na samém úsvitu eských djin – prvním  historicky doloeným eským kníetem Boivojem I. a jeho manelkou sv. Ludmilou (viz rodokmen na konci dalšího odstavce). Pomrn známá je i skutenost, e mezi pedky britské královské rodiny patí i eský král Jií z Podbrad (*1420 † 1471) a to dokonce nkolika genealogickými cestami. Jeho mírové poselstvo vedené v letech 1465-1467 bratrem královny Johany Jaroslavem Lvem z Romitálu zavítalo pi své cest i do Anglie. Zuila tam ale válka rí a král Edward IV. (*1442 † 1483) byl pln zamstnaný vnitrostátním konfliktem, e neml prostor k ešení zahranin politických záleitostí. Poselstvo ale pesto pijal – viz  lánek:
 
Poselstvo eského krále Jiího z Podbrad v Anglii
 

Potomci král se rodí i navzdory republikám

Sousoší bájné eské knny Libuše a jejího manela Pemysla Oráe a kostel sv. Petra a Pavla na praském Vyšehrad.
 
Všichni dnes ijící potomci eských kníat a král asi nevdí, e jsou nositeli pedpovdi bájné eské knny Libuše, která kdy si vybírala za mue Pemysla Oráe ze Stadic vštila,  e “Pemyslovo potomstvo bude vládnout této zemi na vky vkv”.
 
Ohledn vládnutí bylo v eských zemích tisícileté naplování  Libušiny vštby vystídáno letos stoletým republikánským intermezzem. V souasnosti je jeho výsledkem, e na Praském hrad, staletém sídle eských král, máme to, co tam máme. A zkuste se z toho radovat a být pyšní. To se nedá. Nevím kdo, asi politici, jsou snad njak moráln odpovdní  za chování na hrad sedící a ze zákona neodpovdné osoby, veskrze vulgární a obecn mstivé. Mli by se asi více vzpamatovat a zorganizovat odsun oné osoby alespo z Praského hradu. A si se svou neprovenou, halónovinov komunistickou a pro rusko-ínskou suitou rádc a poradc, vezmou s sebou i všechny zábrany, jimi si nechali obestavt své hradní kanceláe. Na svém novém psobišti nech je opt postaví, pidají njakou tu mí a zcela a definitivn nás tak ped sebou ochrání.

 
 
 
Praský hrad s bílou budovou britského velvyslanectví v popedí vlevo.
 
A bude takto Praský hrad oištn a zachránn ped úplným zabetonováním, svme ho prosím do správy potomkm našich panovník. Se sídlem svých královských pedk si jist tito zástupci zemských šlechtických rod poradí nejlépe a ke spokojenosti nás všech. ídí se od nepamti  snahou pedávat svený majetek potomkm v pokud mono lepším stavu, ne v jakém ho pijali od svých pedk „Vše co dláme nebo nedláme, musíme ospravedlnit v oích našich pedk a v oekávání našich potomk,” íkají. Šlechtití potomci jsou nositeli staleté historické pamti této zem. Vlastn pamti tisícileté – první historicky doloená eská knna Ludmila zemela v roce 921 a poslední eský král Karel I. v roce 1922. To je celých 1001 let. Za ti roky oslavíme 1100 let od úmrtí knny, která byla manelkou stavitele Praského hradu Boivoje I. Pemyslovce a také první eskou a slovanskou svticí. To jsou naše celebrity, nezapomeme.

Pokraování za týden...

 
Jan Drocár
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma