Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Andrea,
ztra Jon.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna

Postupn se poznáváme, zvykáme si na sebe a stáváme se páteli. Je tak na míst, kdo chce (není podmínkou), piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy, pocity atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.


Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto) na info@seniortip.cz a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna. Zatím to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený...


Tentokrát je to pohled na skítky depresáky v našich domovech…


Dáme páku, Depresáku?


Špatná nálada není zapíinna niím jiným, ne výskytem skítk depresák (Depressius apaticus) v našich domovech. Pošmourné poasí, teba taková poádná letní bouka nebo blátivá podzimní plískanice, je vyene z dr jako koka myš, a milé naše domy, vskutku se máte pro tást strachy. A ji po okapu a pkn piánko vikýem, i nedopatením otevenými dvemi, tihle malí prevíti doopravdy nemají se svými neekanými návštvami sebemenších potíí. Píslušníci zvláštního druhu, takzvaní komíáci, vyuívají za zprostedkovatele svých píchod komíny, jak název celé jejich skupiny napovídá. Jedincm a rodinám, které se doposud nezmohly na plynové kotle a jejich místnostem i nadále dominují kachlová kamna, nebo práv tak dobe zdné krby, se doporuuje ony ábelské roury plné sazí zasypat, nejlépe kvtinami, jejich píjemná vn psobí depresákm intenzivní aludení potíe.


Málokdy se však podaí vaši domácnost ped tmihle rarášky ubránit. A jste otec ivitel tí a více dtí, i náctiletá bezstarostná rovouká povtrule, se skítky se setkávat budete ješt nesetnkrát a bezpochyby u takovéhle dostaveníko máte za sebou. Vdci, kteí se studiem depresák ji po mnoho let zabývají, respektive jejich menšina, je neskonila ve zdech psychiatrických klinik a ústav, nedávno sestavila dostaující antidepresácký postup.


Tedy, píchod depresáka se v první fázi nejastji projevuje otupující únavou a jakousi skleslostí, k ní se obvykle pidává neoblomná nechu s ímkoli zaínat a cokoli dokonit. Studenti mohou mít problémy s vypracováním svých úkol, eny s rznými domácími pracemi a mum astokrát iní potí vzdálit se od televizních pijíma. Zda má katodová trubice co dlat s depresákovou pítomností, se prozatím nepodailo vypátrat. Jisté však zstává, e pánové tenhle problém mnohdy eší vyuíváním svých ratolestí do ledniky pro nco lahví tekutého chlebu. V tomto pípad bohat postaí se pohodln usadit do kesla, nebo se blaen natáhnout na mkký gau a postavit na kávu. Tehdy by ml být váš depresák nadlouho utopen v šálku erného moku; jaká však smla, e se vám jej vtšinou povede pevrhnout a jak jinak, ne na babiin blouký hákovaný ubrus. Onen neekaný návštvník, ta píina vaší apatie, je tedy po depresácky šastn vyplavena ven. V této situaci se doporuuje hodit ubrus rychle do praky a ješt rychleji se pesunout ke druhému bodu antidepresáckého plánu.


Ten popisuje pímé skoncování s depresákem jeho rozplácnutím mezi desky jakékoli oddechové a vtipné knihy (velmi se v tchto situacích osvdil Boccaciv Dekameron, a to nejen díky svému humornému obsahu). Jaká smla, e veškeré vaše knihy dobré nálady úpí pod silnou vrstvou makrobiotických kuchaek, nespotem (mén objemných) „kabelkových“ romantických píbh a v neposlední ad i indických ilustrovaných knih o uplatování vašich pud a tueb, a to takté v Uzlových verzích. Pohodové knihy ve vaší domácnosti mají navíc jak na potvoru tendenci schovávat se regálech knihoven od podlahy nejvzdálenjších. Vám se obvykle smeká noha na idli, ruka se spontánn chytá jedné z polic knihovny, el bohu, ta vaši sílu není schopna zvládnout. Koníte na koberci s lehkým otesem mozku, paradoxn zpsobeným zasypáním knihami o tom zdravjším zpsobu ivota, s obraenou kostrí a depresákovým hlaholivým výsmchem. V takovémhle pípad moudí radí opustit onu spouš v ddekov studovn a pemístit se radji k bodu íslo ti.


Vonné tyinky. To je ono! Jak jinak si naplnit obydlí pozitivní energií a zahnat svou letargickou neinnost? Vykouení poslík špatné nálady se navíc jako zbra pomrn dobe osvdilo. Jaká škoda, e vaše dechové ústrojí ješt nezná úinky východních vní, minimáln zatím nejste dokonale zoceleni pobyty v mešitách a poutních chrámech, i alespo návštvami noních opiových podnik. Zane-li vás po njaké chvíli suovat dunivá bolest hlavy,doporuuje se napuštní vany horkou vodou coby bod tvrtý.


No jist! Co by na depresáka mohlo zabírat úinnji ne jeho opaení? Jediným slepým místem tohoto úkonu jest krutý fakt, e v první ad musíte obtav opait sebe. Berte to jako poátení (i snad u tvrtý?) krok na cest k tomu se stát muedníky, moná pozdji i svatými (amen). Nebo si uvdomit, e mohou nastat i daleko nestravitelnjší situace, kupíkladu kdy vám depresák rošácky zarazí pívod vody práv tehdy, kdy vám na hlav pní šampón. To je doba, kdy vypní i vaše krev a vy se zoufale spolehnete na pátý zpsob vymítání svého depresáka.


Jen pokej, ty hajzlíku, ty filištíne jeden mravej, já si dám pár jogín a to budeš ubrnt, jak s tebou zametu, usmíváte se jako áblík na pérku, zatímco se vám v mozkových závitech rodí slastná myšlenka na pár pozic z aurarelax jógy. Smutným úskalím tohoto nápadu, ili pátého bodu, zstává, e v nm jde o pouhé umocnní pedchozího (vanového) zpsobu na druhou. Na depresáky zauzlování konetin platí zídkakdy a daleko bnjší se stala vaše následná hospitalizace, pi ní vás lékai usilovn rozplétají, tuctem injekcí konejší vaše kee a nechápav kroutí hlavou. Ti z tch škodolibjších se nad vaším alostným stavem trpce pousmjí, psobí tak dojmem, e jsou spoleni s vaším trýznitelem depresákem.


Nabízí se šestý poin zapudní malého skítka satanáše. Nacházíte-li se v tomto stadiu, i pesnji eeno se vám zázran podailo prokousat se kouzelným vdeckým návodem, patrn ji místo pouhého smutku a chuti do nicnedlání pociujete holý vztek provázený rapidním zvýšením tlaku, obvykle se projevujícím cukáním koutk úst a zbsilým tikotem spánkových cév. Není však nejmenšího dvodu k beznadji, nebo šestý bod byl takté do detail propracován, pochopiteln stylem tch pedešlých. Radí vám: pomalu se pesute do kuchyn, vytáhnte ze šuplíku paliku na maso a vší silou se jí udete do temene hlavy. Tehdy by ml být depresák z vaší domácnosti úinn vypuzen. A váš stav? Jeho zlepšení je prozatím ve hvzdách, vdci se doposud nezmohli na sedmý bod návodu. Dost moná je dvod takový, e všechny tyto metody depresákova zaehnání nejprve poctiv vyzkoušeli sami na sob.


Hana Kivánková

* * *
Ilustrace © Aleš PachnerKomente
Posledn koment: 17.01.2015  19:44
 Datum
Jmno
Tma
 17.01.  19:44 Von
 17.01.  09:39 kusan.
 17.01.  05:54 Bobo :-)))