Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vladimr,
ztra Jana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
21.05 - Ostrava:Vce ne rok pouvali lkai z Neurochirurgick kliniky a Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivn medicny (KARIM) FN Ostrava zapjen radiofrekvenn pstroj ... (vce >>>)
Ing. Petra Petlachov

19.05 - Hoice:Osmitiscov malebn podkrkonosk msto Hoice pivt astnky jednoho z nejt쾹ch zvod silninch motocykl pod irm nebem. Ppravy na tyto zvody vrchol...

Vedle ... (vce >>>)
Kateina ehkov

Zasmjme se
31.12 - Na silvestrovsk verek se dostavil i pan Jahelka s manelkou. Doufm, Frantiku, povd pan Jahelkov, e si zatan i se mnou.
Ale ovem, drahouku, nemysli si, e jsem ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
31.12 - O Silvestru papei snek si u pole.
Jak byl cel rok voda a blto, na Silvestra nenapadne zlato.
Je-li o Silvestru v noci vtr a jasno, bude dobrho vna podku. ... (vce >>>)
Jitka

Dobr rady
24.12 - Vnon tradice a zvyky

Zlat prastko
Zlat prastko se podle tradic zjevuje za odmnu o tdrm veeru tm, kdo se po cel den a do vchodu prvn veern hvzdy post. ... (vce >>>)
Dana
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
11.04 - Brno:Pracujcch senior v tuzemsku stle pibv. Dle aktulnch dat eskho statistickho adu se jejich poet za poslednch 20 let zvil vce ne dvojnsobn. Roste navc i poet lid starch 65 let, kterch bude dle odhad S v roce 2020 ji 2,2 milionu. Prv pracujc penzist se tak stvaj stle dleitj pracovn silou a na velk zamstnanosti, kter v tuzemsku panuje, maj nezanedbateln podl. Jak podmnky zamstnvn dchodc m a na co maj pracujc senioi prvo, se dozvte v tomto lnku.

Dosaen dchodovho vku pro zamstnance automaticky neznamen, e mus ukonit pracovn kariru. Naopak. Vk toti nen zkonnm dvodem pro vyhazov z prce, dchodce tak me i nadle zstat v pracovnm pomru, navazovat ale lze i nov spoluprce. "Vzhledem ke strnut populace jsou penzist stle cennj pracovn silou. Trendem tak je, e zamstnavatel si tyto zkuen pracovnky, kter asto nemaj km nahradit, sna udret a vychzej jim vstc," komentuje Vojtch marda ze spolenosti Senior Safe, je seniorm nabz asistenn sluby. Lid v dchodovm vku tedy mohou bez problmu navzat pracovn pomr na dobu neuritou, pivydlvat si na dohodu o proveden prce i dohodu o pracovn innosti, ale i podnikat. Omezeni jsou pouze jedinci pobrajc pedasn dchod. Ti mohou do doby dosaen dnho dchodovho vku vykonvat pouze takovou vdlenou innost, kter neznamen ast na socilnm pojitn. Vyut tud mohou pouze prci na DPP nebo DP s vdlky do limit.

Poplatky se penzistm nevyhnou, mohou ale vyut slevy
V ppad, e senior i po dosaen dchodovho vku setrv v klasickm pracovnm pomru, pravidla pro odvody pojitn se pro nj nemn. Zamstnavatel mu dl kad msc sraz 6,5 % z hrub mzdy na sociln pojitn a 4,5 % na pojitn zdravotn. Za pracujcho dchodce ve standardnm pomru pak zamstnavatel odvd tak zlohu na da z pjmu. Zde maj dchodci prvo uplatnit slevu na poplatnka, kter dosahuje 2 070 korun msn. Zvhodnn vak nelze vyut u vce zamstnavatel zrove. V ppad prce na dohodu o proveden prce pak pracujc penzist odvdj zdravotn a sociln pojitn v ppad, e jejich msn vdlek peshne 10 tisc korun. U prce na dohodu o pracovn innosti je pak hranice nastaven na 2,5 tisce korun.

S mrn odlinmi pravidly pak senioi setrvvajc v hlavnm pracovnm pomru musej potat v ppad nemocensk. Stejn jako ostatn zamstnanci maj i penzist prvo na nhradu mzdy od tvrtho pracovnho dne pracovn neschopnosti, dle zkona vak mohou tyto nhrady erpat maximln 70 dn v roce.

Senioi se podnikn bt nemusej
I dchodci se mohou bez obav vnovat podnikn. Vyut mohou dokonce celou adu vhod. Podnikn v dchodovm vku se bere jako vedlej innost, senior tak do uritho limitu nen povinen odvdt pspvky na pojitn. Rozhodujc pro tyto ely je ist zisk podnikatele, tedy celkov pjmy okletn o celkov nklady. stka, na n se nevztahuje povinnost platby pojitn je pro leton rok 67 756 korun. V ppad e dchodce v rmci sv podnikatelsk innosti stanovenou stku peshne, se vak platb pojistnho nevyhne. Peshne-li jeho ron pjem z podnikn 15 tisc ron, pak mus zaplatit t da z pjmu a v dnm termnu podat daov piznn.

"Velkm plusem je, e ani velk vdlky ji neovlivuj vi dchodu podnikatel. V minulosti museli penzist s ronmi pjmy nad 840 tisc zdanit nejen sv pjmy, ale i dchody. To je vak dky rozhodnut stavnho soudu v souasnosti povaovno za protistavn," kvituje Roman Bernek ze spolenosti Senior Safe.

Prce v dchodu me vst k jeho zven
Pracovn innost v dchodovm vku me seniorm pinst i dal vhody. Zadat si dokonce mohou o naven dchodu. V ppad, e senior pobr dchod v pln vi, me po kadch 360 odpracovanch dnech zadat o naven vpotovho zkladu dchodu o 0,4 %. Senioi pobrajc bhem pracovn innosti polovinu dchodu pak maj nrok na naven o 1,5 % za kadch 180 odpracovanch dn. Pokud se penzista rozhodne dchod prozatm nepobrat, vpotov zklad se mu pot zv o 1,5 % za kadch 90 odpracovanch dn. Pracujc senioi si tak mohou polepit o destky a stovky korun msn. O zven dchodu si ovem musej zadat, a to na sprv socilnho zabezpeen v mst bydlit.

***

O spolenosti Senior Safe
Telefonick asistenn sluba Senior Safe je svm zamenm uniktn. Spolenost zaloili mlad lid nespokojen s prostedm a souasnou situac senior v esk republice s clem pinst obanm starm padesti let, kte jsou asto terem nsil, podvod a nekalch praktik obchodnk, bezpenost, kvalitn sluby, jednoduchost, pohodl a dostatek informac. Kad len spolenosti Senior Safe obdr informan brourku a kartu, dky kter me v ppad poteby vyut sluby asistenn linky. Opertor na lince ihned vyhodnot poadavky volajcho a nsledn seniorovi porad, vyhled potebn informace nebo zprostedkuje dodavatele konkrtn sluby. Spolenost, kter je dritelem ochrann znmky, v souasn dob spolupracuje s osvdenmi dodavateli z rznch obor. Seniorm se sna zprostedkovat serizn a slun jednn emeslnk i odborn prvn i finann poradenstv.
Tom Kunc