Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Beta,
ztra Erik.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
13.10 - Ostrava:Alexandry nsk chov Zoologick zahrada a botanick park Ostrava od roku 2018. V letonm roce se podailo jednomu chovnmu pru odchovat prvn mlata.

Skupina ... (vce >>>)
rka Novkov

11.10 - Ostrava:Hned ve dvou kategorich zskala prestin ocenn dtsk sestra z Oddlen neonatologie Fakultn nemocnice Ostrava Mgr. Veronika Petrov. Ve 20. ronku profesn ... (vce >>>)
Petra Petlachov

Zasmjme se
25.10 - Vera jsme se pohdali, svuje se novomanel, a manelka jet veer odela k tchyni.
To mte ale pod lep, utuje ho star en, ne kdyby pozvala tchyni k vm!

Je ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
25.10 - m dle vlatovky u ns v jnu prodlvaj, tm dle pkn a jasn dny potrvaj.

Mrazy v jnu - hezky v lednu.

Krsn jen - studen leden.

Na sv. Placida zima ... (vce >>>)
Dana

Dobr rady
25.10 - Karneol - znamen: Beran, Blenci, Panna, Rak
Symbolizuje teplou a ivouc energii Zem. Jeho elektromagnetick vlastnosti posiluj n pocit vyrovnanosti a prodn sounleitost. ... (vce >>>)
Kamila
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Dobr rady
01.10 - Dobr rady, jak uinit rodinn ivot astnj

JAK NEJRYCHLEJI VYKOPETE HROB SVMU MANELSTV
Ped mnoha lety se zamiloval Napoleon III., synovec Napoleona Bonaparta, do Marie Evenie Igncie Augustiny de Montijo, hrabnky z Teba, nejkrsnj eny na svt - a oenil se s n. Jeho rdcov upozorovali, e je dcerou bezvznamnho panlskho hrabte, ale dostali odpov: "Co na tom?" Jej pvab, jej mld, jej kouzlo a krsa naplovaly Napoleona boskm tstm. V jedn trnn ei se oste postavil proti celmu nrodu: "Dal jsem pednost en, kterou miluji a kter si vm ped jinou, kterou neznm."
Napoleon a jeho nevsta mli bohatstv, zdrav, moc, proslulost, krsu, lsku, prost vechno, aby mohli t jako v romnu. Jet nikdy neplpolal jasnji posvtn ohe manelstv.
Bohuel netrvalo dlouho a tento posvtn plamen zaal pohasnat, r ochldal, a vychladl docela. Napoleon dovedl uinit Evnii csaovnou, ale ani v cel la belle Francie, ani jeho lsky, ani vechna moc jeho trnu, nemohlo zabrnit, aby se Evnie nestala svrlivou.
Stravovna rlivost, srna podezvavost, vysmvala se jeho pkazm, ba nenechala ho ani chvilku samotnho. Vnikala do jeho pracovny, kdy se zabval sttnmi zleitostmi a peruovala ho v nejdleitjch rozhovorech. Nechtla, aby zstal chvilenku sm, bla se, aby se snad neutoval s jinou enou. asto spchala k sv seste stovat si na manela, nakala, plakala a vyhroovala. Vynucovala si cestu do jeho pracovny, zle se na na nho osopovala a tupila ho. Napoleon, jemu patilo na tucet ndhernch palc, francouzsk csa, neml ani komrku, kde by mohl zstat osamot.
A eho doshla Evenie takovm chovnm?
Doshla toho, co nyn cituji z poutav knihy E.A.Rheinharda Napoleon a Evenie. Tragikomedie jednoho csastv. [Napoleon and Eugny: The Tragicomedy of an Empire.]: "Tak se stvalo, e se Napoleon asto vykrdal v noci postrannmi dvky a s kloboukem staenm do ela se v prvodu svho dvrnka opravdu ubral k njak hezk en, kter ho oekvala, nebo se toulal ulicemi msta ...No prost ovzdu, o jakm slyme jen v pohdkch, kter zanaj slovy "byl jednou jeden krl ..."
Tam ho pivedla Evenie svou hateivost. Sedla, pravda, na francouzskm trn, byla nejkrsnj enou na svt, jenome ani krlovsk hodnost, ani krsa neudr lsku v otravnm ovzdu hateivosti. Evenie mohla prvem pozvednout svj hlas jako biblick Jakub a bdovat: "Postihlo mne, eho jsem se obvala nejvce." Postihlo ji? Ne, sama si to pivodila svou rlivost a hateivost.
Poznala to i hrabnka Tolst - ale bohuel a u bylo opravdu pozd. Na smrtelnm loi se svila svm dcerm: "J byla pinou smrti vaeho otce." Dcery mlely, nebo vdli, e je to pravda. Vdli, e matka otce zabila vnm naknm, vnm kritizovnm a vnm hateenm.
A pece mohl hrab Tolstoj t se enou astn. Byl jednm z nejslavnjch spisovatel sv doby. Dv jeho mistrovsk dla Vojna a mr a Anna Kareninov budou navdy zit jako literln skvosty.
Krom slvy mli manel Tolst bohatstv, spoleensk postaven, nadjn dti. dn manelstv nemlo lpe ustlno na rch. Zprvu se jim zdlo, e jejich tst ani neme bt trval, jak je pln, jak je pevelik. Modlili se, aby jim bylo uchovno. A tu se pihodilo nco co nikdo neoekval. Tolstoj se postupn stval jinm lovkem. Zaal se stydt za sv velk dla a nadle spisoval jen pojednn, v nich hlsal mr, odstrann vlky a chudoby.
Tento mu, kter kdysi piznal, e se v mld dopustil vech myslitelnch zloin, se nyn pokouel zachovvat do psmene Jeovo uen. Rozdal vechnu svou pdu a il v chudob. Pracoval na polch, tpal dv a kosil seno. Dlal si sm boty, zametal svtnici, jedl z devn msy a pokouel se milovat sv neptele.
Tolstho ivot zaal bt tragick - a pinou toho bylo jeho manelstv. Jeho ena milovala pepych, on jim pohrdal. Ona touila po slv a potlesku spolenosti, on pokldal tyto marnivosti za nic. Ona dychtila po penzch a bohatstv, on pokldal bohatstv a soukrom majetek za hch.
Po cel dlouh lta jen lteila a kiela, protoe on nechtl za sv knihy honore, ona vak penze potebovala.
Kdy ji odporoval, upadala do hysterie, vlela se po zemi s opity u st, psahala, e se zabije, hrozila, e sko z okna.
V manelstv Tolstch se udla vc, kterou pokldm za jednu z nejdojemnjch scn cel lidsk historie. Jak jsem se ji zmnil, byli Tolst po svm satku opravdu astn, po osmatyicetiletm manelstv vak sotva jeden druhho snesl. Jeden veer zatouila star, usouen ena po troe pchylnosti. I pila a na kolenou prosila svho manela, aby ji pedtal, co si o jejich lsce zapsal do denku ped padesti lety. A oba se rozplakali, kdy etl o onch krsnch, tastnch dnech, jak se ji nikdy nevrt. Jak jin byl ten jejich nynj ivot, na rozdl od tch jejich romantickch sn ped dvnmi lety.
Kdy bylo Tolstmu 82 let, nemohl u dle snet tragickou nevldnost svho domova a jednou v noci v jnu 1910 prchl od sv eny. Prchl do mrazu, snhu a temnoty, nevda ani, kam jde. Jedenct den pot zemel na zpal plic na eleznin stanici. A jeho poslednm pnm bylo, aby k nmu nepoutli jeho hateivou enu.
Takovou cenu zaplatila hrabnka Tolst za svou hateivost, vn nky a hysterii.
ten si bude mon myslit, e mla pro hartusit. Dejme tomu, ale to je jin vc. Nae otzka zn: prosplo j, e byla hateiv nebo situaci neskonale zhorila? "Myslm, e jsem byla blzen," tak o tom sama usoudila, kdy ji bylo pozd!
Vnou tragdi v ivot Abrahama Lincolna bylo rovn manelstv. Ano, manelstv, nikoli to, e byl zavradn. Kdy na nho Booth stelil, Lincoln ani nevdl, e je zasaen, zato tm denn, plnch 23 let si stoval svmu spolenkovi v advoktn kanceli Herndonovi, na "hokou sklize neastnho manelstv", jak se vyjadoval. "Neastn manelstv?" To je slab slovo. Tm po tvrt stolet pan Lincolnov div nevyrazila svou hateivost a trnm Lincolnovi dui z tla.
Vn si jen na svho mue stovala, bez ustn na nm nco vidla, nic j nebylo na nm vhod. Lincoln ml zk ramena, chodil neohraban, nalapoval po indinskm zpsobu. Vytala mu, e chod jako devn, e v jeho chzi nen elegance. opiila se po jeho chzi a peskovala ho, e nenalapuje na piky, jak se tomu kdysi uila v pensiontu pan Mentalleov v Lexingtonu.
Nelbilo si j, e mu jeho velk ui tuze odstvaj. dokonce mu vytkala, e nem rovn nos, e m vypulen spodn ret, e vypad jako souchotin, e m nohy a ruce velik a hlavu malikou.
Lincoln byl ve vem vudy pravm opakem sv eny: vchovou , pvodem, povahou, zlibami, nzory. Vn jen drdili jen jeden druhho.
"Hlun, pronikav hlas pan Lincolnov," napsal kdysi sentor Albert J. Beveridge, nejlep znalec Lincolnv z dnen generace, "zaznval pes ulici a vichni v sousedstv mohli slyet jej vn vbuchy zlosti. asto dvala svmu hnvu prchod i jinak ne slovy. O jej prudkosti jsou etn a nevvratn svdectv."
Jeden pklad: Njak as po svatb bydlili Lincolnovi v penzinu pan Earlyov, vdov po lkai v Springfieldu.
Jednou pi sndani provedl Lincoln nco, co jeho enu rozlilo. Nikdo u nev, co to bylo. Ve zlosti mrtila svmu mui do tve hrnek s velou kvou, a to ped vemi strvnky.
Lincoln neekl ani slova, jen se kril hambou, zatmco pan Earlyov pibhla s runkem a utela mu obliej i aty.
Pan Lincolnov byla rliv tak nepetn a neuviteln, e lovk i po tch ptasedmdesti letech a trne pi pouhm ten o nkterch nepknch scnch, jak vyvolvala veejn. Nakonec se zblznila. Co jedin snad lze ci na jej omluvu je to, e jej chovn bylo pravdpodobn ji od potku podmnno propukajc duevn chorobou.
Mlo toto hateen, nadvn a zuen njak vliv na Lincolna? Po jedn strnce ano. Zaal litovat, e se tak neastn oenil, a kde mohl, se sv en vyhnul.
V Springfieldu bylo jedenct advokt, vichni se tam uivit nemohli, a proto jezdili po okresu, podle toho, kde se konal soud. Takto si vydlvali ve vech obcch okresu.
Vichni se vraceli v sobotu do Springfieldu, aby pobyli pes nedli v rodinnm kruhu, jen Lincoln nikoli. Ten se dom bl a po cel ti msce na jae a potom zase ti msce na podzim byl venku na cestch, nikdy se nepodval do Springfieldu.
Dlal to tak rok co rok. Pobyt ve venkovskch hostincch byl asto nepohodln, ale Lincoln mu dval pednost ped vlastnm domovem, kde se jeho ena vn hateila a vztekala.
Tak to dopracovala pan Lincolnov, csaovna Evenie a hrabnka Tolst svou hateivost. Uinily ze svho ivota tragdii. Zniili, co jim bylo nejdra.
Bessie Hamburgerov, kter pracovala po jedenct let u rozvodovho soudu v New Yorku a mla co init s tisci ppady ztroskotanch manelstv, k, e jednou z hlavnch pin, pro mui opoutj eny, je enina hateivost. ili - jak to komentoval Boston Post - "nejedna ena vykopv hrob svmu manelstv po trokch".

Proto chcete-li t v manelstv astn, drte se dobr rady slo 1:
Nebute hateiv.
Milada