Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Eduard,
ztra Josef.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Mon nevte, e...
Datum:
15.03.2019  13:16
Od:
Druh msto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Ptel,

V noci z 16. na 17. bezna 1939, v pedveer nvtvy Adolfa Hitlera v Brn,
se rozhodli brnnt nacist, e pro Vdce nachystaj drek.
A zaplili Velkou synagogu, nejviditelnj symbol a centrum idovskho ivota v Brn.

Legenda prav, e kdy dorazil Hitler vlakem na Hlavn ndra,
stoupal jet dm k nebi jako hroziv pedzvst toho, co mlo pijt.

Prosperujc idovsk obec mla ped vlkou v Brn skoro tinct tisc len, po vlce 840.

Brnnsk radnice rozhodla na jednom ze svch prvnch zasedn po osvobozen
o zbudovn pamtnku na mst bval synagogy.
Tento slib nebyl nikdy naplnn.

Tuhle nedli uplyne od vyplen synagogy 80 let.

A my jsme pesvdeni, e as k dstojnmu uctn pamtky bvalch spoluoban nevyprel.

Pokud si myslte tot, pijte prosm v nedli 17. bezna v 11 hodin na msto,
kde Velk synagoga stvala, na roh Pzov a Splen ulice.

Polome kvtiny na przdn msto, kter stle ek...


 
Datum:
13.03.2019  17:13
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Pozvnka na ztej akci ve Fakultn nemocnici v Ostrav.

Nemoci ledvin se chovaj jako tich zabijk, kter je schopen vznamn naruit vai kvalitu ivota. Mezinrodn federace pro onemocnn ledvin a Mezinrodn nefrologick spolenost kadoron vyhlauj "Svtov den ledvin". V letonm roce tento den pipad na 14. bezen.

Fakultn nemocnice Ostrava zve vechny, kte by rdi vdli, jestli jim sprvn funguj ledviny. 14. bezna od 8.00-12.00 hodin do Nefrologick ambulance Intern kliniky(v budov polikliniky - pe vstupem do vestibulu). Pomoc skrningovch vyeten (zmen krevnho tlaku, vyeten moi) Vm zjistme onemocnn ledvin a zrove budete mt tak monost prohldky Hemodialyzanho stediska FN Ostrava.
 
Datum:
25.02.2019  07:48
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Srden zveme do Ostravskho muzea na akce, kter se uskuten

v ter 26. nora v 17 hodin - druh pokraovn novho cyklu Martina Jirouka "Kiovatky slezsk kinematografie"
Vce informac na www.ostrmuz.cz

- do nedle 3. bezna trv vstava "Sopky v geologick historii Moravy a Slezska", kterou pipravilo Vlastivdn muzeum v Olomouci ve spoluprci s Katedrou geologie PF UP Olomouc, Muzeem a galeri v Prostjov a stavem geologickch vd PF MU Brno. Jejmi autory jsou Mgr. Tom Lehotsk, Ph.D., RNDr. Vladimra Jakov a prof. RNDr. Antonn Pichystal, DrSc.

- v ter 5. bezna - XI. Masopust Ostrava "Znovuzrozen v renesanci" a V. masopustn jarmark, Masarykovo nmst, od 10 do 19 hodin

Leton masopustn oslavy se ponesou v duchu renesannho divadla comedie dellarte. Program v prostorch jarmarku: 10-15 hodin, Masarykovo nmst v Moravsk Ostrav - Vystoup kapela Rabussa, poulin divadlo, masopustn makary, flaineti a kejkli.
Hlavn program Masopustu Ostrava: 15-19 hodin, Masarykovo nmst a pilehl ulice Moravsk Ostravy

15.00 - zahjen
16.30 - slavnostn pedn masopustnho prva za asti pedstavitele mstskho obvodu Moravsk Ostrava a Pvoz
17.00 - makarn prvod centrem Moravsk Ostravy
18.15 - tradin scnky Zabjen kozla a Pochovvn basy
19.00 - zvr masopustu, smuten prvod s basou okolo nmst

Pijte ve vlastn masce a pidejte se!
 
Datum:
20.10.2018  10:30
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Dn pro zoo

Leton sezna byla pomrn bohat na ovoce a dal plody, z nich mnoh slou jako potrava i zvatm v zoo. Mezi oblben pochoutky nkterch druh pat i dn. Proto se ostravsk zoologick zahrada opt obrac na pstitele a zahrdke, kte maj dn nadrodu. Jejich pebytky velmi rdi pijmeme. Vyuijeme je nejen jako krmivo pro zvata, ale vydlaban a nasvcen poslou i k vzdob arelu zoo pi tradin listopadov akci.

Prvn listopadovou sobotu, tj. 3. listopadu, se v ostravsk zoologick zahrad uskuten tradin oslavy svtku Halloween spojen s dlabnm dn. Obracme se proto na zahrdke a pstitele zeleniny, kterm se letos urodil nadbytek dn, zdali by nm sv pebytky neposkytli. Po akci budou dn vyuity jako doplnk krmen zvatm, pro kter jsou tyto plody zajmavm zpestenm jdelnku i velkou pochoutkou. Pat k nim napklad prasata, nkter druhy opic nebo hroi. Dkujeme!

Pipomnme, e tento den bude rovn ukonena sout ve sbru plod "pkov podzim". Ve vukovm centru zoo probhne slavnostn vyhlen nejpilnjch sbra.
 
Datum:
12.10.2018  10:39
Od:
Lucie (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Den zdrav, kter se kon dne 12. jna od 9 do 16 hodin ve foyer bohumnskho kina. Krom tradinch vyeten jako men cholesterolu, tlaku i cukru v krvi, nebo vyeten zraku se lid budou moci zapojit do sbrky na pomoc nedonoenm dtem. K vidn bude i vstava starch lkaskch pstroj.
 
Datum:
17.09.2018  08:06
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
pkov podzim v Zoo Ostrava

Ostravsk zoologick zahrada vyhlauje dal ronk soute ve sbru podzimnch plod - pkov podzim. Letos je to s ohledem na poas o nkolik tdn dve n v pedchozch letech. Zskan plody zpest jdelnek ad zvatm, nap. jelenm, opicm, medvdm, prasatm i plodoravm ptkm. V pedchozch devti roncch lid pro zoo nasbrali u pes dvanct tun plod!

Kter plody je mon sbrat? Do soute jsou zahrnuty:

- re pkov (pky)
- jebu obecnho (jeabiny)
- dubu (aludy)

pky musej pochzet z divokch rostlin.


Pravidla soute:

Soutit mohou jednotlivci a dtsk kolektivy (nap. koln tdy, zjmov krouky apod.)

Vechny plody musej bt dkladn usueny a rozdleny podle druh. Neusuen plody nebudou do soute zahrnuty. Plody je mon pinet prbn na vrtnici zoo a do 3. listopadu, kdy probhne vyhlen vtz.

V rmci soute budou hodnoceny dv kategorie:

- Kategorie 1: pky a jeabiny
- Kategorie 2: aludy

Vyhlen vtz:

Vyhlen vtz probhne v Zoo Ostrava v sobotu 3. listopadu v rmci akce Halloween a lampinov prvod. Odmnou nejpilnjm/u sbrai/sbram bude nvtva zkulis zoo a drkov balky.

PEDEM DKUJEME VEM SBRAM ZA JEJICH PLI!
 
Datum:
15.09.2018  10:30
Od:
Andrea (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Ven dmy a pnov, mil ptel,

srden Vs zveme do Ostravskho muzea na pednku historiky Mgr. Kateiny Barcuchov o historii nejstarch park "Ostravsk parky" a na vychzku do Komenskho sad, kterou s Mgr. K. Barcuchovou povede botanika Ing. Zdenka Rozbrojov.

Akce se uskuten v sobotu 22. z v 10 hodin v pednkovm sle Ostravskho muzea. V 11 hodin se pak spolen vydme za histori navtvench mst a za devinami. Pjdeme po Havlkov nbe, pipomeneme si Starou stelnici a prochzku zakonme v jednom z nejrozshlejch mstkch park v esk republice, v Komenskho sadech. Pedpokldan konec je v 12,30 hodin.

Vstup na akci je zdarma.
Akci finann podpoilo statutrn msto Ostrava.
 
Datum:
15.06.2018  10:08
Od:
Ivana (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Klimkovice:Sbor dobrovolnch hasi Klimkovice oslav vznamn vro, letos uplyne u 140 let od jeho vzniku. Termn narozeninov oslavy je sobota 16. ervna.

Zaloen nejstarho sboru na Ostravsku bylo reakc na dva obrovsk pory, kter Klimkovice postihly v letech 1848 a 1854.

"Pi prvnm poru vyhoelo 98 dom a 37 stodol, zemeli pi nm ti lid. Pi druhm lehlo popelem 37 dom a 17 stodol, o ivot pili dva oban msta. Tehdy se zaalo poprv nahlas mluvit o zaloen sboru dobrovolnch hasi," vzpomnl kronik msta Ji Pilich.

Stanovy novho hasiskho sboru schvlila Slezsk zemsk rada 1. dubna 1878 s podmnkou, e velen bude nmeck, co mnoha tehdejm klimkovickm vlastencm zkalilo radost. Sbor byl zaloen v nedli 30. ervna a valn hromada, kterou tvoilo 86 len, zvolila prvnm velitelem Antonna Kauila, lkae a starostu msta. Potenm vybavenm byly obyejn ebe a hky, ale jet tho roku sbor zakoupil devnou tykolovou stkaku. U 1. listopadu vyjdl k prvnmu poru tech stodol s obilm mstnch m칻an. V roce 1893 se podailo prosadit zvolen eskho velen sboru. Po I. svtov vlce sbor vystavl hasiskou zbrojnici a v roce 1930 zakoupil prvn motorovou stkaku, o kterou piel na konci vlky, kdy na n ujel tehdej nmeck starosta Klimkovic. Po druh svtov vlce bylo teba obnovit vybaven sboru a opravit zbrojnici, kterou zashl grant. Klimkovice odkoupily jednu z hasiskch stkaek, kter vlkou pokozenm obcm prodvaly Vtkovick elezrny.

Dnes Sbor dobrovolnch hasi Klimkovice disponuje modernm dopravnm automobilem Mercedes Benz Sprinter a pornm vozem CAS 15 MAN. M 75 len, ve vjezdov jednotce je jich patnct. Me chlubit velmi silnou mldenickou zkladnou. "Mme oddl mladch hasi, kter se dl na mlad a star tm a hasiskou ppravku," prozradil starosta sboru Ondej Mika.

Klimkovick jednotka v minulch letech pomhala u mnoha dramatickch udlost, vetn povodn. Loni zasahovala napklad v beznu u poru historickho mlna ve Zbyslavicch, v srpnu likvidovala por senku v Olbramicch. Sbor pat k tm aktivnm klimkovickm organizacm, kter zsadnm zpsobem spoluvytvej atmosfru msta, podaj mnoho kulturnch a spoleenskch setkn. Hasii organizuj pravideln hasisk ples nebo non sout v pornm toku mladch hasi Lzesk pohr, podl se tak na stavn mje i na dtskch dnech, zajiuj porn dozor pi rznch akcch msta nebo mstnch lzn, pipravuj statick a dynamick ukzky techniky.

"Nedovedu si pedstavit Klimkovice bez prospn zchrann, preventivn i spoleensk innosti Sboru dobrovolnch hasi a jejich jednotky, na kterou meme bt hrd. Je to nejstar dobrovoln spolek, kter v Klimkovicch psob nepetrit od roku 1878. Oslavy 140. vro budou pleitost vysvtit nov prapor klimkovickch hasi a vzdt jim hold za jejich innost," ekl starosta msta Zdenk Husk.

Oslavy 140. vro zaloen Sboru dobrovolnch hasi Klimkovice odstartuj u v ptek v klimkovickm kin Panorama veernm dtskm kabaretem Malovan ZOO. V sobotu zane program v 9 hodin Festivalem hasiskch ppravek. Ve 13.30 se hasii vydaj na prvod mstem, ve 14 hodin se bude svtit jejich nov prapor. Odpoledne bude u kostela sv. Kateiny vyhrvat cimblov muzika Fri a skupina Gusty Vomky Worcestra, na 18 hodin je naplnovan koncert kapely Legendy se vrac. Vyvrcholenm zbavy v parku Petra Bezrue, kter potrv a do 3 hodin v noci, bude ve 22 hodin slavnostn ohostroj. Vstup po cel den je zdarma.
 
Datum:
10.06.2018  14:57
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Lto v knihovn s novmi slubami

Poas je sice pro kadou knihovnu tk konkurence, ale napklad Moravskoslezsk vdeck knihovna v Ostrav se sna sv tene i veejnost stle nm novm pekvapit a ltu tak spn konkurovat.

Od potku ervna nabz vdeck knihovna novou slubu Info Help, kter je urena vem zjemcm o osobn konzultaci z oblasti souasnch informanch technologi. Mte-li problmy s Wordem, Excelem, potebujete poradit s Facebookem, Twitterem, Instagramem, novm chytrm telefonem i digitlnm fotoapartem, mete si objednat konzultaci jednodue na infohelp@svkos.cz. Pracovnk v knihovn se bude vnovat pouze konkrtnmu objednanmu klientovi, take nen nutn se obvat pohrdavch pohled potomk i koulen oima rychleji chpajcch koleg z podobn zamench kolektivnch kurz.

Knihovna mysl tak ekologicky. M nejen velmi obshl fond zamen na environmentalistiku, ale v praxi tento pstup uplatuje napklad pozenm novho samoobslunho kninho skeneru pro sv nvtvnky. Neteba ji koprovat na papr zajmav lnky z asopis i informace z knih, ve je mon si naskenovat a uloit na vlastn penosn mdium (nap. USB flash disk) i poslat e-mailem. Samoobslun skener s podrobnm nvodem je umstn ve studovn asopis.

A pokud mobiln telefon i notebook nvtvnka studovny "ztrc vu", je mon si jej nabt prostednictvm zsuvky s USB portem, do kterch jsou jinak zapojeny nov stoln lampiky.
Vechny uveden sluby poskytuje knihovna zcela zdarma a zve sv tene i irokou veejnost, aby si ve pili sami vyzkouet a osahat. Knihovnci jim s novinkami rdi porad.

Marcela Stehlkov, Moravskoslezsk vdeck knihovna v Ostrav, pspvkov organizace
 
Datum:
31.05.2018  06:13
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Den dt v Zoo Ostrava

V ptek 1. ervna se v ostravsk zoologick zahrad uskuten oslavy svtku dt. Pro dti, kter tento den do zoo pijdou, bude pipraven speciln program a tit se mohou i na mal drek.

Program bude probhat od 9 do 14 hodin. Vechny dti se mohou tit na mal drek, kter obdr u vstupu do zoologick zahrady. V arelu zoo se pak mohou setkat s ervenou karkulkou, udatnm rytem a dalmi pohdkovmi a zvecmi postavikami, se ktermi si mohou mal oslavenci zahrt a zasoutit. U statku bude stnek Hitrdia Orion s dalmi aktivitami pro dti. Zjemci si zde tak mohou nechat pomalovat obliej.

Akce se uskuten pouze za pknho poas. Dti tento den zaplat obvykl vstupn do zoo, tj. 80 K, a vechny obdr mal drek.
 
Datum:
22.05.2018  13:42
Od:
FN Ostrava (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 

Mme pro vs alarmujc sdlen! Ti melanomy a jedenct jinch zhoubnch ndor ke, takov je vsledek akce Stan proti melanomu v Avion Shopping Parku.

V ter 15. kvtna zde bylo ve specilnch mobilnch vyetovacch ambulancch konho oddlen FNO vyeteno rekordnch 782 osob! Lkai diagnostikovali 3 melanomy, 9 basocelulrnch karcinom, 2 spinocelulrn karcinomy a u 13 osob rizikov atypick pigmentov lze. Pchozm se od 10 do 18 hodin vnovalo 6 lka a 3 sestry z konho oddlen FNO.

Ing. Ji Albrecht
Fakultn nemocnice Ostrava
 
Datum:
05.05.2018  13:11
Od:
Jana (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Ji po devt probhne slovensko-esk poradensk den k dchodm. V kvtnu v Nite

Bl se vm dchodov vk a pracovali jste nebo pracujete na Slovensku a v esk republice? Chcete zskat informace o svch dchodovch nrocch v obou sttech? Slovensk Sociln pojiovna a esk sprva socilnho zabezpeen (SSZ) podaj tradin spolen poradensk den k dchodm. Odbornci z obou instituc porad ve tvrtek 10. kvtna 2018, tentokrt na poboce Sociln pojiovny v Nite.

Clem poradenskho dne je poskytnout osobn konzultaci lidem, kte zskali doby dchodovho pojitn na zem Slovensk i esk republiky. Na jednom mst se tak od kvalifikovanch odbornk z obou instituc mohou dozvdt, jak jsou podmnky nroku na dchod v obou sttech, jak maj postupovat pi vyizovn dosti o dchod, jak doklady k podn dosti potebuj apod.

Msto a as, kdy se poradensk den kon:
- Socilna poisova, poboka Nitra, Slankovej 3, 950 43 Nitra
- tvrtek 10. 5. 2018 od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin

Na konzultaci je nutn se pedem objednat na telefonnm sle +421 906 173 211 i na e-mailu nikola.sutovska@socpoist.sk. Lid, kte pijdou na konzultaci, by si nemli zapomenout obansk prkaz nebo cestovn pas a tak doklady o svm dchodovm pojitn, ppadn korespondenci s obma institucemi a dal souvisejc dokumenty.

Poradenstv bude poskytovno jako vdy bezplatn.

Poradensk dny k "esko-slovenskm" dchodm se konaj 2x ron ji od roku 2014, stdav na zem Slovensk a esk republiky. Je o n tradin velk zjem, protoe klienti zde zskaj komplexn informace o svch dchodovch nrocch a odpovdi na ve, co jim v souvislosti s jejich dchodem nen jasn.
 
Datum:
17.04.2018  17:29
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Star dalekohledy pomohou zachrnit ohroen pvce jihovchodn Asie

Mte doma na pd nebo ve skni star, ale stle jet funkn dalekohled? Pokud jej nikdo nepouv a mete ho postrdat, zaneste jej do nkter z 15 eskch a slovenskch zoologickch zahrad zapojench do kampan Silent Forest (Ztichl les) na zchranu zpvnch ptk v jihovchodn Asii. Dalekohledy zskaj indonsk dti, kter se zapoj do specilnch vukovch program na rozvjen zjmu o ivotn prosted a jeho ochranu.

"kolci dalekohledy dostanou prostednictvm st ekologickch center po cel Indonsii, jim je rozdistribuuje neziskov organizace Green-books.org. Ta ji nkolik let vzdlv mstn dti a pomh zvyovat jejich povdom o prod a udritelnm rozvoji. Bojuje tak proti pytlctv a neleglnmu odchytu pvodnch druh zpvnch ptk, je jsou v Indonsii velmi rozen a decimuj tamn populace kriticky ohroench druh," k Tom Ouhel ze Zoologick zahrady Liberec, kter je zrove pedsedou kampan EAZA Silent Forest.

Kampa, ji organizuje Evropsk asociace zoologickch zahrad a akvri (EAZA) a od loskho podzimu j na dva roky pedsed prv libereck zoo, se zamuje na est vybranch pvc s nejpohnutjm osudem. Mezi nimi je napklad v prod patrn ji vyhynul kraska krtkoocas jvsk, populrn loskutk velk, donedvna tm vyhynul majna Rothschildova, sojkovec dvoubarv, bulbul korunkat a ma bloit. Nejen je ohrouje nelegln odchyt a prodej na populrnch ptach trzch po cel Indonsii.
Kampa Silent Forest m pispt k lepmu povdom obyvatel Indonsie o negativnm vlivu odchytu zpvnch ptk na jejich populace ve voln prod a pomoci zskat finann prostedky potebn na konkrtn zchrann projekty. V esk republice a na Slovensku se do kampan zapojily tyto zoologick zahrady sdruen v Unii eskch a slovenskch zoologickch zahrad:

Zoologick zahrada Liberec
Zoologick zahrada st nad Labem
Zoologick zahrada Dn
Podkrunohorsk zoopark Chomutov
Zoologick a botanick zahrada Plze
Zoologick zahrada Jihlava
Zoologick zahrada Hlubok
Zoologick zahrada Brno
Zoologick zahrada Hodonn
Zoologick zahrada Olomouc
Zoologick zahrada Ostrava
Zoologick zahrada Bratislava
Zoologick zahrada Koice
Zoologick zahrada Spisk Nov Ves
Zoologick zahrada Bojnice

Dalekohledy uren pro kampa Silent Forest mete zanechat na pokladnch u vstupu do Zoo Ostrava nebo kterkoli zapojen zoo. Vem drcm dkujeme!
 
Datum:
29.03.2018  13:45
Od:
Lucie (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
BOHUMN:Kdy se spoj lska k historii, ochota obtovat voln as a manuln zrunost, vznikne fenomn, kter ron oslovuje tisce lid. Bohumnsk bunkr Na Trati pat ve mst k uniktnm atrakcm. Jeho dal sezona, kter zan u na Velk ptek, bude nabit novinkami, slibuje partika dobrovolnk, pro n je pchotn srub ivotn vn.

Bunkr se po zimn pauze oteve veejnosti u v ptek 30. bezna. Pstupn bude vdy o vkendech a svtcch, a to od 14 do 18 hodin. Prohldky zanaj kadou hodinu. Prvn z novinek pot nejmen zjemce o vlenou historii. Kad dtsk nvtvnk dostane nov vstupenku, kterou si me vybarvit. "Je na n kresba, kter se dochovala v prostoru ubikac dalho bohumnskho bunkru ed vila," k Michal Hejda z Klubu vojensk historie Bohumn.
 
Datum:
23.03.2018  16:17
Od:
Ilona (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Mon nevte, e...
 
Okralovac spolek Za krsnou Ostravu, Antikvarit a klub Fiducia ve spoluprci s Ostravskm informanm servisem vs zvou na dal ostravsk vlet, tentokrt do Pvozu.
Sraz bude v nedli 25. bezna v 10.00 hodin u kany ped budovou hlavnho ndra.

Soust vletu bude kest naun cedule vnovan bsnku Josefu Kainarovi na hlavnm ndra a kest novho sla bulletinu Krsn Ostrava. Provzet ns budou historik umn Martin Strako, literrn kritik Pavel Hruka a geolog Jan Lenart.

Vlet zane na ostravskm hlavnm ndra odhalenm naun cedule vnovan bsnku Josefu Kainarovi, kter zde vlky pracoval. Vychzka dle povede Pvozem, jeho jmno je odvozeno od dvnch pevoznickch slueb na ece Ode. Vletnkm zprostedkujeme originln mstn architekturu, perifern oblasti msta s historicky a geologicky cennmi prodnmi lokalitami, pipomeneme adu vznamnch osob a na nkterch zastvkch nabdneme vskutku interesantn vhledy na ostravskou scenerii. U soutoku Odry a Ostravice poktme nov slo bulletinu Krsn Ostrava.

Akci pod Antikvarit a klub Fiducia ve spoluprci s okralovacm spolkem Za krsnou Ostravu a Ostravskm informanm servisem. Za pomoc s ppravou naun cedule dkujeme Janu umberovi a Ostravskmu informanmu servisu.
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>