Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vladimr,
ztra Jana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nad novým románem kontraverzního spisovatele Betislava Olšera
erná krev - pornografický thriler,
nebo vrný obraz reality dneška?
 
Ani osmá kniha kontraverzního novináe a fotoreportéra Betislava Olšera zejm nenechá jeho tradiní oponenty klidnými. U její rukopis rozpoutal vášnivé polemiky. Na pultech se objeví kadým dnem.
O autorovi se ví, e procestoval kus svta, e ho v rzných zemích pijalo pár desítek prezident, premiér i ministr, celebrit i kuplí a jejich krásek. Je známý i jeho odmítavý postoj k válkám ve Vietnamu, Iráku i na Blízkém východu, je veejným tajemstvím, e v sob chová silný odpor vi všem militantm bez výjimky.
Nikdy se netajil ani svým velým vztahem k suchému martiny, olivám, enám a sexu. A tyto všechny své zkušenosti, postoje a nepravosti nyní shrnul do svého nového románu erná krev. Jak v jeho podtitulu píše, jde o eské variace na temnou minulost, zloinecké geny, mstu, petting a bosé nohy v parku.
Narodil se jako vodná a pes v lednu 1947 v Hovzí na Valašsku, take má šedesátku na krku, co ale povauje za nedopatení, které nastalo špatným pepotem z lunárního valašského kalendáe a íjnovou revolucí. Ve skutenosti má o polovinu mí.
Do roku 1976 pracoval místo základní vojenské sluby jako pomocný dlník v podzemí OKD. Kdy svými hornickými antirekordy zhasl nkolik šachetních hvzd a pochroumal si sebevdomí i plotýnky, odešel do redakce Ostravského veerníku, poté do TK, Ostravsko-karvinského horníka, posléze do Moravskoslezského dne a Práce.
Dnes u má za sebou pes ticet výstav svých fotografií v eské republice i v zahranií, napsal desítky televizní i rozhlasových scéná v oblasti publicistiky a od roku 1997 pracuje jako nezávislý urnalista. tyi cesty po Vietnamu zúroil v kníce reportáí a fotografií ,,Od Hanoje po Mekong", svému Valašsku vnoval píbhy lidí a jejich koní pod názvem (Ne)as mezi taxisy".
Do Izraele se vypravil šestkrát, aby v knize ,,Peili šest válek" odpovdl na otázku: Jací vlastn idé jsou? Své reportáe z Jihoafrické republiky o lidech, pírod a rasismu vydal v cestopisu ,,eši v zemi zlata, platiny a diamant", k problémm Blízkého východu se vrátil v knize ,,Krev na mei dihádu".
Další románov zpracované píbhy id v Palestin a Palestinc v Izraeli mu pod názvem ,,...a Bh osiel" vydal Repronis. V roce 2005 mu vyšla v nakladatelství En Face Ostrava sedmá kniha Krev pod obojí - román z prostedí dialyzaního oddlení a transplantaního centra jeruzalémské nemocnice Hadassah.
Betislav Olšer si dává záleet na své novináské nezávislosti. Procestoval u skoro sedmdesát zemí svta a tém všechny tyto své cesty si financoval sám. Pijal ho také asi tucet cizokrajných prezident, premiér a ministr. Oteveli mu své dvee ne jako zástupci svtové redakce s velkou sledovaností i mimoádným nákladem, ale jako neodbytnému Betislavu Olšerovi z Valašska. Naposled udivil svým setkáním s pedsedou vlády Izraele Arielem Šaronem, k nmu se mezi akreditovanými novinái prosadil jako jediný eský fotoreportér.
,,Dostat se k druhému nejhlídanjšímu politikovi svta je hraka; staí splnit ti podmínky: Nesmíte mít v objektivu hlave beretty, kolem pasu sebevraednou nálo dynamitu a hlavn musíte mít dleité známé, kteí mají ješt dleitjší pátele a ti musejí nabýt pesvdení, e jste ten pravý lovk pro nastolení míru na Blízkém východ,” íká vdy v dobrém rozmaru Betislav Olšer.
Jeho nejnovjší román ,,erná krev” je o poznání, e prahnutí zabít jiného lovka, nebo se o to pokusit, je v kadém z nás, staí jen se ocitnout v oehavé ivotní situaci, s ní je sloité si jen tak poradit. Jeho hrdinové doplácejí na své pehnané sebevdomí, e jsou tím, ím se narodili. Olšer tvrdí, e ani na vlastní geny se lovk nesmí píliš spoléhat.
,,Mohl by na to doplatit teba tím, e celý ivot ije v pesvdení, e je nadlovk a ostatní kolem jsou póvl, piem nakonec zjistí, e v reálu je on sám z krve toho nejhoršího ,,lidského kíence” a e pomsta ani sex nemusejí být zdaleka tím nejlepším kuturním programem, jaký lidstvo vymyslelo...”
A pro se v titulech jeho knih objevuje tak asto slovo krev?
,,Není nic dleitšjího, ne je krev. V ní jsou kódy nás všech, naše dobré i zlé vlastnosti, zkrátka tím nejdleitjším, bez eho náš ivot neme existovat. Nejsem upír, i kdy krev je pro m zkrátka tou nejúasnjší materií ve Vesmíru...” tvrdí Olšer.
A jaký je jeho vztah k penzm?
,Peníze jsou jako ponoky, nejradji chodím naboso. Smrdí, jako ponoky, nevydrí isté víc ne pt minut, jako ponoky, dají se té snadno vyprat, jako ponoky a omezují krevní obh, jako ponoky. Proto chození naboso je zkrátka nejen zdravé, ale hlavn píjemné,” íká a faktem je, e se penz opravdu štítí a bere je jen jako nutné zlo.
Nikdy neml své konto, nikdy si neudlal idiské oprávnní, ani si nekoupil automobil i chatu, nikdy nebyl nakupovat v ádném supermarketu a ptaticet rok u bydlí ve stejném panelovém byt, poád s jednou a tou samou milovanou a tolerantní manelkou Pavlou. A kdy u se mu peníze njakou nešastnou souhrou okolností dostanou do rukou, bleskov za n pohostí své známé, nejradji v baru Waldemar, jen aby se jich co nejrychleji zbavil a nedostal z nich exém.
Jeho nový román pod názvem erná krev však není zdaleka tak zábavný, jak by se z výše uvedené autorovy charakteristiky dalo pedpokládat. Pes své bohémské nezpsoby je to lovk veskrze introvertní, co se odráí také v jeho knihách. Ani v erné krvi neopouští své ,idovské téma´ a jde v jeho rozboru ješt dál, hloubji.
Jeho hrdina, starý id, jemu byli vyvradni v Osvtimi všichni píbuzní, se pijídí do Ostravy pomstít. A má to být pomsta rafinovaná a perfidní. Objevil toti na severu Moravy syna esesmanky, která se v koncentráku Birkenau piinila o smrt jeho matky, pítelkyn i milované sestry Ester. Mohl by snadno zabít tu nacistickou bachaku, která stále v Nmecku ije. On však jde za zlovstnou pomstou; chce, aby netrpla ona, ale nevinní lidé z její nejbliší rodiny, tak jako trpl on a milión a pl dalších idovských dtí.
Proto si najme hochštaplera a digola, aby zneuctil, poníil a znemonil vnuku této nacistky, aby vyuil její hypersexuality a udlal z ní nymfomanku, zcela závislou na sexu. Krutý mstitel má jediný cíl: tuto nicnetuší milující matku dvou dtí, icící s manelem v pomrn spoádaném manelství, zkompromitovat do té míry, aby se s ní mu rozvedl a zbavil ji té práva na její dti.
Mnozí íkají, e nová Olšerova kniha erná krev je pornografický thriller, autor oponuje a konstatuje,  e chtl pouze vykreslit obraz reality dnešní doby, nicmén on sám tuto dobu povauje za zvrhlý thriler. A nebyl by to Betislav Olšer, specialista na více vrchol v jednom zátahu, mínno vrchol literárních, aby i v tomto svém románu tenáe nepekvapil neekanými osudovými zvraty.
P.S.: Jedno varování závrem - buto se do této kníky vbec nepouštjte a pokud se ji rozhodnete íst, tak nezaínejte po plnoci ped pracovním dnem, jeliko ji neodloíte dív, ne ji celou petete. Olšerova erná krev toti tee pekotn, smysln, mnohdy i do kopce, hlavn však vášniv. Kdo jí podlehne, zaije pravé eské tsunami. Ne nadarmo autor nazývá tuto svou literární smršt ponkud eufeministicky: variace na temnou minulost, zloinecké geny, mstu, petting a bosé nohy v parku.
Tomáš Martínek
 


Komente
Posledn koment: 06.12.2006  16:54
 Datum
Jmno
Tma
 06.12.  16:54 Ludvk