Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jan,
ztra Ivan.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Budete volit znovu?
 
Pestoe iji v Kanad, tak mne dní v esku velice zajímá. Technologie to umouje s úplnou snadností. tu krom denního tisku také diskuze k nim. Úrove diskuzí je rozdílná a tak diskuze na SeniorTipu mne, a na výjimky, píjemn pekvapily. V poslední dob ponkud zpomalily a tak bych rád otevel diskuzi na téma o volebních preferencích. (Moná, e brzy budete volit znova, já bych tomu dal pednost.) Ped nedávnem se jedna tenáka podivovala kolik tená dává na SeniorTipu pednost levici.
 
Mne také pekvapuje (po té totalit) i nepekvapuje, e tolik tená SeniorTipu a platí to i v  diskuzích k jiným publikacím, dává pednost levici. Levicovým stranám vyhovuje, e obané jsou do znané míry závislí na stát a tím, e jsou závislí, volí levici. (Komunisté nastolili socialismus násilím: ukradli velké podniky, pak i ty malé, vymysleli si „keky“, které také obrali a tím také zaali uit národ závidt a nakonec v 1953 obrali celý národ o úspory. Rázem si byli všichni rovni, akorát oni rovnjší). Pravice na druhé stran chce lidem pomoci, aby se co nejvíce postarali sami o sebe. Levice se schovává za velká hesla sociální jistoty a sociální spravedlnosti. Ve skutenosti socializmus (i kdy do urité míry nezbytný) je nco jako návyková droga. Prostedk je teba víc a více a proto jich není nikdy dost. Stát se zadluuje. Perozdlováním se odebírají prostedky z produktivní do neproduktivní sféry a ekonomie, díve nebo pozdji, zane stagnovat, nebo se nevyvíjí tak rychle, jak by mohla.
 
Po listopadu se ta krajní situace závislosti oban na stát pozvolna mnila a dnes máte ást populace, která u je, nebo bude z peváné ásti na stát nezávislá. Zstává tady nejmén jedna generace oban, hlavn ped penzi a penzist, kteí nemli nikdy píleitost si nco vybudovat a spoléhali se, e se stát o n postará. Ti asto ví levici, pestoe jediná nadje zlepšení je ve zlepšení ekonomie a to levice neumí. Podívejte se kolem, jak socializmus pracuje i v bohatých státech v Evrop. Kdy pak jedincm závislým na drogách uberete na dávkách, dje se hrza viz nedávno ve Francii a dalších zemích . Také volební program pravice je siln ovlivnn práv tmi preferencemi, ale volba  pravice je jedinou moností, jak se posunout dopedu. Levice jenom straší, e pravice oebraí ty nejchudší. Nesmysl, polepšit tm potebným je moné jen s lepší ekonomii a to pravice umí.
 
Jak je to teba s penzí pro penzisty v Kanad. Pracující pispívají na státní penzi procento z píjmu. Píjem, ze kterého se píspvek poítá má stanovené maximum, take ti kdo vydlávají více jak toto maximum, z výdlku nad toto maximum píspvek neplatí. Píspvek se odeítá ze zdanitelného píjmu (malá pomoc státem).
Krom toho si kadý me soukrom spoit na registrovaném útu do urité výše a takté odeíst ze zdanitelného píjmu (slušná pomoc státem). U tchto úspor se úroky nezdaují (slušná pomoc státem). Na této ástce se asto podílí zamstnavatel zavedením podnikové penze, do které podnik navršuje zamstnancv píspvek, nkdy a stejným podílem. Na pedchozí registrované soukromé spoení pak zbude rozdíl mezi pípustnou výši a píspvkem do podnikového fondu. Od 65 let stát vyplácí penzi podle odpracovaných let a starobní píplatek, který je pro všechny stejný. Také podniková penze se vyplácí msín. Soukromé registrované úspory se musí zaít vybírat podle pravidel stanovených vládou od 69 let (na rozdíl od jiných úspor, do kterých státu nic není). Pomr státního píjmu k podnikovému je v mém pípad 1:3. Další píjem je pak ze soukromých registrovaných úspor.  Celkový píjem ze všech zdroj je zdanitelný. Zde stát dostává nco zpátky. Penzijní píjmy se upravují vdy 1. ledna. Státní penze by nám v ádném pípad nestaila, abychom si udreli náš ivotní styl. Taným konm je podniková penze. Píjem z registrovaných soukromých úspor je na pepych a cestování.
Ne všichni lidé myslí na svou budoucnost. K té také patí vlastnictví bydlení. ít v nájemném bydlení je s postupem let a inflace, draší a draší i tady. V penzijním vku je píjem vícemén konstantní a nájemné se asem me stát neúnosným. Co se jist projeví v esku po deregulaci nájemného. ešit se to ale bude muset, a u bude ve vlád kdokoliv. V Ontariu existuje vládní podnik, který zajišuje a spravuje velikou zásobu byt pro sociáln slabší lidi, kteí platí nájemné jen do urité výše píjmu.
 Miroslav Lojkásek


Komente
Posledn koment: 16.08.2006  17:07
 Datum
Jmno
Tma
 16.08.  17:07 MirekL
 15.08.  11:18 H. Vesel
 19.07.  17:43 LojkasekMJ
 14.07.  15:30 Cate budete volit znovu?
 12.07.  12:25 sorbe
 12.07.  10:15 emach pro Miladu
 11.07.  17:12 Milada
 11.07.  09:15 emach
 11.07.  07:33 gagiknedlik levice?
 11.07.  06:47 Zdena
 11.07.  06:21 Kamila