Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vclav,
ztra Michal.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Charles Dickens, anglický spisovatel 

7. 2. 1812 -  9. 6. 1870

Anglický spisovatel Charles Dickens byl pravdpodobn nejslavnjším spisovatelem viktoriánské éry. Stal se uritou ikonou, idolem tehdejší doby. Vzhledem ke svým trpkým osobním zkušenostem z mládí se velmi asto ve svých dílech zabýval sociálními otázkami. On sám se stal úspšným spisovatelem svou pílí, bez jakéhokoliv vzdlání, protoe v dob, kdy by podle svého vku ml studovat, studovat kvli velkému zadluení rodi nemohl.

Charles John Huffam Dickens, jak znlo jeho celé jméno, se narodil 7. února 1812 v Portsmouthu jako druhé dít Johna Dickense (1786 - 1851) a Elizabeth, rozené Barrow (1789 - 1863). Jeho rodie mli celkem osm dtí; šest se jich doilo dosplosti. Charles byl nejstarším synem. Asi o dva roky starší byla sestra Frances Elizabeth (1810 - 1847). Otec byl tehdy zamstnán jako niší úedník ve výplatní kancelái královského námonictva. - V dom, ve kterém se Charles narodil, je dnes muzeum. Jeho nejrannjší dtství bylo celkem šastné, i kdy byl dost kehkého zdraví, a tak si více etl, ne aby si hrál s kamarády. Uvádí se nkolik titul kníek, které ho v mládí ovlivnily: „Tom Jones“ - píbh nalezence z pera Henryho Fieldinga (1707 - 1754); „Dobrodruství Rodericka Randoma (The Adventures of Roderick Random), píbhy mladého námoníka, který se stále snaí získat píze njaké bohaté dámy, aby se mohl stát „getlemanem“ , a „Dobrodruství Peregrina Picklea“ (The Adventures of Peregrine Pickle) - humorné píhody dalšího mladého mue, který se tce probíjí ivotem, od skotského spisovatele Tobiase Smolletta (1721 - 1771). Na základ dalšího románu z té doby pozdji vznikl Dickensv pseudonym. Byl to „Viká wakefieldský“ (Vicar of Wakefield) od irského romanopisce Olivera Goldsmitha (1728 - 1774) o chudém anglikánském duchovním, který se se svou poctivostí setkává s intrikami a hrabivostí a který je nakonec za své vlastnosti a chování ivotem odmnn.

Celkem se rodina dost sthovala; bydleli v Southsea, kde se v roce 1814 narodil a zemel další Charlesv bratr. V roce 1815 se Dickensovi poprvé sthovali do Londýna, kde dostal John Dickens také místo u námonictva. V roce 1817 získal John Dickens místo v Shernessu, východn od Londýna, pak v chathamské lodnici v Kentu. - V Chathamu zaal chodit Charles do soukromé školy Williama Gilese. Tehdy bydleli Dickensovi ve velkém dom a mli dv sluebné.

V ve svých devíti letech roku 1821 napsal Dickens tragédii „Misnar, indický sultán“ (Misnar, the Sultan of India) pro domácí loutkové divadlo. Drama bylo hráno pro Charlesovy sourozence a kamarády. Od té doby byl Dickens vdy fascinován viktoriánským loutkovým divadlem, pozdji i ochotnickým divadlem. O rok pozdji byl John Dickens odvolán do Londýna a rodina se tam dvakrát sthovala na stále „horší“ adresy. Nkteí Dickensovi ivotopisci tvrdí, e otec John Dickens byl lehkomyslný, pozdji dokonce propadl závislosti na alkoholu.

Charles nemohl kvli nedostatku penz dále studovat. Pi svých toulkách po chudinských tvrtích Londýna se seznamoval s rznými píbhy a s rznými lidskými charaktery. V roce 1824, jakoto nejstarší syn, aby rodin finann vypomohl, musel Charles zaít pracovat ve Warren´s Blacking Factory. Tehdy byla dtská práce v Anglii zcela bná záleitost. Byla to továrna na leštidla na obuv, kde lepil nálepky na lahviky a plechovky s leštidlem, která patila njakému rodinnému píbuznému. Byl to pro nj otes, protoe musel pejít ze své stední tídy mezi chudé, hrubé a nevzdlané - on, který si pál stát se „gentlemanem“. Pozdji svj stav popisoval jako „pokoení“ a „opuštnost“. Nkteré své záitky z té doby svil svému ivotopisci, ale pouze jemu jedinému, a po roce 1847, protoe se s tím sám dlouho nedokázal smíit.  Dm, ve kterém firma sídlila, byl velmi špinavý a zamoen krysami. Charles byl tehdy vzdálen od rodiny, protoe rodie se natolik zadluili, e otec byl poslán v únoru 1824 do vzení pro dluníky v Marshalsea Prison, kam ho v dubnu 1824 následovala i matka s temi nejmladšími dtmi. Zde byli dluníci zaveni tak dlouho, dokud si nevydlali na svj dluh.

Charles zatím bydlel v Camdenu u pítelkyn svých rodi - paní Elizabeth Roylance - a ješt u dalších pátel, které všechny pozdji zobrazil ve svých románech. Spolu s nejstarší sestrou Fanny trávíval nedle ve vzení s rodinou a snad dokonce tam za nimi chodil snídat. Dickens se velice za tento pád rodiny stydl a bylo to období, které velice jeho pozdjší tvorbu ovlivnilo. Po tech msících byl otec propuštn, protoe zemela jeho babika z otcovy strany, nkdo uvádí, e se jednalo o jeho vlastní matku, a odkázala mu njaké peníze a celá rodina pak njakou dobu bydlela u paní Roylance. Podle nkterých pramen nemohl pozdji Dickens odpustit své matce, e ho hned nechtla vzít z továrny, musel tam pracovat ješt další ti msíce - a podle nkterých psycholog byl tento vztah k matce pozdji píinou Dickensova nároného a neuspokojivého vztahu vi enám všeobecn.

V roce 1825 John Dickens zcela odešel ze slueb britského námonictva a Charles njakou dobu opt navštvoval školu -Wellington House Academy, kterou ve svých pozdjších spisech, pedevším v „Davidovi Copperfieldovi“ popsal jako nesystematickou, s chabou kázní a se surovými uiteli. V roce 1827 byla rodina z dalšího bytu vysthována pro neplacení nájemného, Charles musel zanechat studií a tehdy se narodil Charlesv nejmladší bratr Augustus Newham Dickens (1827 - 1866). Charles pracoval od kvtna 1827 do listopadu 1828 nejdív jako poslíek, pak jako úedník v právní kancelái Ellis and Blackmore’s Solicitors. Mezitím se uil tsnopis a pracoval v další právní kancelái Charles Molloy’s Solicitors. Volného asu uíval ke studiu v knihovn Britského muzea. Otec byl ale znovu uvznn pro dluhy a Charles dosáhl propuštní na záruku a po další léta se na nj obraceli s podobnými problémy jak rodie, tak nkteí ze sourozenc.
Píštího roku otec pracoval jako reportér pro noviny „Daily Herald“ (Denní hlasatel). Také Charles Dickens zaal v roce 1829 pracovat jako nezávislý reportér pro „Doctor´s Commons“ , co byl spolek pravník, zabývajících se obanským právem. Zde po tyi další roky sledoval soudní ízení a mohl zjistit, jaké problémy mohou u chudých vrstev obyvatelstva vzniknout, pokud se jejich lenové obrátí v dobré víe na soud.

V roce 1830 potkal svou první lásku - slenu Marii Beadnell (1810 - 1886) - a stal se korektorem v Britském muzeu. Ale Mariini rodie s jejich vztahem nesouhlasili, protoe Charles nepatil do jejich spoleenské vrstvy - její otec byl toti významný londýnský banké - a rychle jeho dvoení perušili tím, e Marii poslali do školy v Paíi.
V roce 1831 zaal Charles pracovat jako reportér pro asopis „The Mirror of Parliament“ (Zrcadlo parlamentu), který vydával John Henry Barrow (1817 - 1874), strýc z matiny strany, pozdjší významný australský politik.
V roce 1832 se stal reportérem novin „The Sun“ (Slunce).
Rok 1833 byl bohatý na významné události. Jednak se Dickens poprvé setkal s Catherine Hogarth (1816 - 1879), a jednak mu vyšel první píbh „A Dinner at Poplar Walk“ (piblin Obd v topolové aleji) v londýnském asopisu „Monthly Magazine“ (Msíník). Pozdji bylo dílo uveejnno pod názvem „Pan Minns a jeho bratranec“ (Mr. Minns and his Cousin).
V roce 1834 se stal také Dickens reportérem v tomto asopisu, kde setrval do r. 1836. ivotopisci uvádjí, e si pronajal pokoje v Furnival’s Inn . 13 v londýnském Holbornu a bydlel zde s bratrem Fredem - celým jménem Frederick William Dickens (1820 - 1868).
V roce 1835 se s Catherinou zasnoubili. - Catherine Hogarth byla dcerou jeho pítele, hudebního spisovatele a novináe Davida Georga Hogartha (1783 - 1870), který v té dob psal hudební úvahy a kritiky do asopisu „The Morning Chronicle“ (Ranní záznamy).

Charles Dickens se stal politickým novináem, psal o parlamentních rozpravách a cestoval napí Velkou Británií, kde sbíral poznatky místních dopisovatel, ale i poznatky o ivot drobných lidí a o jejich bíd. Oblíbil si i kriminální pípady. Postupn vznikla sbírka píbh, oznaovaná jako „Sketches by Boz“ (Bozovy rty), které vyšly v roce 1836. Byly to drobné povídky ze ivota londýnských postaviek. Jméno „Boz“ dávali sourozenci Dickensovi nejmladšímu bratru Augustovi jako zkomoleninu jména „Moses“ (Mojíš), které ml jeden z jejich dtských hrdin z Goldsmithova románu „Viká Wakefieldský“. Pokud se jméno zkrátilo a vyslovovalo jako s ucpaným nosem a s dlouhým „a“, vzniklo z toho „Boz“. Zkušenosti z uveejnní tchto povídek daly vzniknout jakési sérii píbh jednoho z jeho nejslavnjších dl „Kronika Pickwickova klubu“ (The Pickwick Papers) v beznu 1836. Jednotlivé píbhy odpovídají výjezdm ty londýnských pán a jejich sluhy na venkov, kde zaívají rzné kuriózní situace. Vzhledem k tehdejší oblib íst píbhy na pokraování takováto forma povídek vyhovovala tenám a Dickens mohl adit spoustu píbh o stejných hrdinech tak, jako je dnes zvykem v televizních seriálech.  Pro humorný nadhled mla kniha hned na zaátku velký úspch.

V dubnu 1836 se Dickens a Catherine vzali a odjeli na krátkou svatební cestu do Chalku v Kentu.  V tomto roce se Dickens se seznámil a spátelil s Johnem Forsterem (1812 - 1876), který se stal jeho rádcem a ivotopiscem. Dickens tého roku pijal místo vydavatele Bentley´s Miscellany“ (Bentleyovy rozmanitosti), kde setrval ti roky, ne se s Bentleyem dostal do sporu, jak se mu pozdji stávalo, co se vydavatel týká, dost asto. Na zaátku roku 1837 se narodil prvorozený syn Charles Culliford Boz (1837 - 1896), který byl pozdji úspšným vydavatelem a novináem. Manelé mli celkem deset dtí, piem dv zemely ješt maliké. V roce 1837 uveejnil Dickens další sérii krátkých píbh, zobrazujících tehdejší spolenost. Uil nkterých poznatk ze svých prvních školních let v Chathamu a vznikla série povídek „The Mudfog Papers“ (piblin Mudfogská kronika), které vycházely na pokraování. Ovšem psal také píbhy s hororovou tématikou jako napíklad „Smutení závoj“ (The Black Veil) o matce popraveného, která jde pro lékae, aby pomohl jejímu satému synovi. Takových strašidelných píbh napsal pak Dickens celou adu. Asi za rok po svatb se manelé odsthovali do londýnské Doughty Street . 48, také v Holbornu, kde je dnes Dickensovo muzeum. S nimi ila mladší neprovdaná sestra Catheriny, Mary, a Charlesv oblíbený bratr Fred. Bydlel s nimi dlouho, dokonce v dob jejich nepítomnosti peoval o dti, které zstaly doma. Ale pak se zamiloval do nezletilé dívky, byl obalován pro svedení nezletilé, ml platit alimenty, a nakonec upadl do dluh a stejn jako kdysi jeho otec musel jít do vzení pro dluníky. Na moné osvobození vyebrával na základ povsti slavného bratra, co drásalo Charlese, který mu ale pomoci odmítal. Kdy se Fred dostal z vzení, propadl alkoholismu a nemocem z nj. Zemel v osmatyiceti letech. Byl inspirací pro postavu bratra malé Nell v románu „Staroitníkv krám“ (The Old Curiosity Shop).

Pouze druhý Charlesv bratr Alfred Lamert Dickens (1822 - 1860) byl úspšný - byl elezniním inenýrem. I nejmladší bratr Augustus slavného bratra zklamal tak, e ho Charles zavrhl. Augustus opustil toti svou manelku, kdy oslepla, a s jinou enou odcestoval do Spojených stát a stal se tam novináem. Charles Dickens se pi svém americkém putování vyhýbal Chicagu, kde bratr il, aby se s ním nesetkal. Augustus zemel na tuberkulózu ve vku sedmaticeti let a Charles pak finann podporoval jak jeho manelku, tak i krátce jeho milenku, která ale v roce 1868 spáchala sebevradu.
Sestru Catherininu Mary ml Charles velmi rád, dokonce si s ní prý lépe rozuml ne s manelkou. Ona ale zemela hned v roce 1837 ve vku sedmnácti let, co byla pro Charlese velká rána. První dcera Dickensových Mary Dickens, zvaná Mamie (1838-1896), narozená v píštím roce, dostala jméno po své tet.

V tchto letech zaalo pro Dickense velmi plodné i finann úspšné období, i kdy musel pro finanní úspch dodat vdy patiný poet stránek, ím se jeho píbhy zaplétaly a prodluovaly. Vtšina Dickensových povídek a román mla sociální rámec. I kdy - nebo práv proto, e chudobu Dickens sám na svoji ki zail, neanalyzoval ji, jak bylo tehdy módou od rzných levicov zamených vdc i umlc - pouze vše popisoval. - Obliba jeho dl byla taková, e se jeho romány stále vydávaly. Jeliko vycházely jeho píbhy na pokraování a autor stále pidával osoby i zápletky, zdálo by se, e se jednalo o náhodnou slepeninu píbh, ale to vyvraceli jeho ilustrátoi, kteí dostávali pedem pesné údaje o osobách i o situacích z Dickensových dl. Nebylo to ani jinak moné, protoe o Dickensovi bylo známo, e byl velký puntiká - jak ohledn svých vcí, tak i asového rozvrhu. Pravdpodobn nebylo jednoduché s ním ít i pes jeho velké charisma. Bylo známo, e asto nevycházel s jednotlivými vydavateli a míval nkdy období sebelítostí. Byl zejm hodn zamen na sebe, co vyplývá i z dalších osud jeho nejbliších. Mezi roky 1837 a 1839 vycházel jeho „Oliver Twist“ o sirotkovi, který se ze siroince dostal do ivot ohroujících situací i mezi zloince, ale nakonec se díky hodným lidem, z nich jedna osoba je dokonce jeho vlastní píbuzná, stane adoptivním synem laskavého gentlemana.
Následoval mezi roky 1838 a 1839 „Nicholas Nickleby“ - opt o sirotkovi s mnohými dobrodrustvími - a se šastným koncem.

V roce 1839 se narodila Dickensovm další dcera Kate (1839 - 1929), pozdjší manelka mladšího bratra spisovatele Wilkie Collinse.

Další román byl ji uvedený „Staroitníkv krám“, napsaný v letech 1840 a 1841, kde Dickens nastolil problém gamblerství. V roce 1841 napsal román „Barnabáš Rudge“ (Barnaby Rudge) z konce osmnáctého století o slabomyslném lovku, který svýma oima pozoruje souasného politika - lorda Georga Gordona (1751 - 1793), který byl „antipapeenec“ a nakonec konvertoval k judaismu a byl proto spoleností vyazen. A dále hrdina pozoruje, jak se schyluje k protikatolickým nepokojm, které v Anglii tehdy probhly. Oba romány vycházely v asopise „Master Humprey´s Clock“ (Hodiny kapitána Humpreyho).

V roce 1841 se narodil další syn - Walter Landor Dickens (1841 - 1863), pozdjší dstojník britské armády v Indii.

Manelé Dickensovi se nkolikrát sthovali a také trávívali dovolené v rzných ástech Anglie. Ale v roce 1842 cestovali do Spojených stát. Georgine (1827 - 1917), další mladší sestra Catherine, se pesthovala do domu své sestry a jejího manela v dob, kdy se manelé Dickensovi v r. 1842 chystali do Ameriky. Stejn jako do Mary si ji Charles velice oblíbil a pijímal její rady. Georgine ila s jeho rodinou a do jeho smrti - i potom, kdy se manelství Dickensových rozpadlo. Z cesty do Ameriky vznikly hned bezprostedn po návratu „Americké poznámky“ (American Notes), z nich bylo jasné, e Dickens obdivoval americkou demokracii, ale na druhé stran byl proti otroctví a vidl vše, co americkým obanm unikalo. Dokonce ohledn otroctví telefonoval tehdejšímu prezidentovi Spojených stát Johnu Tylerovi (1790 - 1862). - Jeden msíc strávili Dickensovi v New Yorku; Dickens pednášel a shánl podporu pro mezinárodn platný autorský zákon. Bylo také zorganizováno setkání s ním, kterého se zúastnilo na ti tisíce hostí. Setkal se s americkým spisovatelem Washingtonem Irvingem (1790 - 1862) a novináem, básníkem vydavatelem a zárove zastáncem homeopatie Williamem Cullenem Bryantem (1794 - 1878). Bryant byl zárove velkým inovníkem církev Unitá., co Dickense znan ovlivnilo, i kdy a do smrti zstal lenem anglikánské církve.

V roce 1843 se objevila, jednak na objednávku, ale i v dsledku rozpravy s Bryantem první z Dickensových vánoních povídek, nkdy pekládaná jako „Štdrý veer pana Škroba“ nebo „Vánoní koleda“ (A Christmas Carol) o nelítostném lakomci, kterému se na Štdrý veer zjeví jeho zesnulý kolega a varuje ho, aby byl laskavjší, jinak e bude trpt stejn jako trpí na „onom svt“ on - potáhne za sebou etzy s tkými oky penz. Následovaly další vánoní povídky, napíklad „Zvony novoroní“ (The Chimes), „Cvrek na krbu“ (Cricket on the Heart).
V letech 1843 a 1844 vznikl satirický román „ivot a dobrodruství Martina Chuzzlewita“ (Life and Adventures of Martin Chuzzlewit), který byl odrazem poznatk z Ameriky. Bylo to také dílo rozdlené do seriálových blok.
V roce 1844 se narodil další syn Francis (1844 - 1886).  V roce 1844 cestovali Dickensovi do Itálie a asi rok byli v Janov. Odtud byly „Obrázky z Itálie“ (Pictures from Italy) z roku 1846.
V roce 1845 se narodilo šesté dít Dickensových, syn Alfred (1845 - 1912), a v r. 1846 byli Dickesovi krátce ve Švýcarsku.
V roce 1846 se na Dickense obrátila nejbohatší ddika Anglie, baronka Angela Burdett - Couts s výzvou, aby se pipojil k filantropickému projektu, který by pomáhal enám, které se ocitly na okraji spolenosti. Veškeré souasné instituce, které se mly o eny na pokraji spolenosti starat, spíše tyto eny dostávaly ješt hloubji. Nejdíve odmítal, ale pak zaloil dm se jménem Urania Cottage v západní ásti Londýna a nastala mu zcela jiná práce. Napsal pípadným kandidátkám dopis, který byl nadepsán „Výzva padlým enám“ a podepsán „Váš pítel“, a pozval tyto eny, které by mohly tomto dom pípadn bydlet, k sob. Z rozhovor a z jejich osud erpal pro svou literární práci. Odhaduje se, e tímto zaízením prošlo mezi roky 1847 a 1859 asi sto en, které se tam vzdlávaly, aby se mohly lépe zapojit do spolenosti.
V roce 1847 se narodil syn Sydney (1847 - 1872) a v roce 1848 zemela na tuberkulózu Dickensova sestra Fanny ve vku osmaticeti let. V njaké spolenosti v Londýn se tehdy poprvé setkali dva spisovatelé: Dickens a dánský pohádká Hans Christian Andersen (1805 - 1875).

V roce 1848 zaznamenal Dickens úspch s dalším románem „Dombey a syn“ (Dombey and Son), celý titul byl delší: „Dealings with the Firm of Dombey and Son: Wholesale, Retail and for Exportation“ (piblin Pojednání o firm Dombey a syn: velkoobchod, maloobchod a export). Román odráel vzpomínky na Dickensovo dtství v Chathamu. Zde také vykreslil svoji hostitelku paní Roylance z doby, kdy jeho rodie byli ve vzení. V román se zabývá i otázkami problému en, protoe hlavní hrdina dává pednost svému synovi, který ale zeme a zapomíná na dceru. A kdy ho druhá manelka opustí, teprve se zane své dcei vnovat.
V roce 1849 následoval nejmilejší Dickensv román s autobiografickými prvky „David Copperfield“, v nm znázornil i svého vlastního, celkem slabošského otce. Narodilo se jeho osmé dít - nejúspšnjší syn Sir Harry Fielding Dickens (1849 - 1933), který byl vysokým právním úedníkem v Londýn a byl dokonce roku 1922 povýšen do šlechtického stavu.

V dalším roce se narodila další dcera Dora (1850 - 1851), která však dlouho neila, a v téme roce se Dickens stal vydavatelem a hlavním pispívatelem týdeníku „Household Words“ (Slova pro domácnost), který byl sice uren pro stední stav, ale Dickens poítal se tenái z chudých vrstev, emu odpovídala i cena. V asopise zaal vycházet jeho sociální román „Zlé asy“ (Hard Times). Dickens vtšinou své romány sám hluboce proíval. Proto tm svým hrdinm, kterým bylo ubliováno, dával vtšinou kladný charakter, zato bohaté a nelaskavé zahrnoval svojí satirou a výsmchem. Další rok nebyl pro Dickensovu rodinu šastný: paní Catherine se v beznu nervov zhroutila, v beznu zemel Dickensv otec a v dubnu zemela nejmladší dceruška Dora. V listopadu se rodina pesthovala do pronajatého domu Tavistock House. Zde dopsal Dickens „Zlé asy“ a napsal postupn ješt romány “Ponurý dm“ (Bleak House), “Malá Dorritka (Little Dorrit) a „Píbh dvou mst“ (A Tale of Two Citties). Na dom Tavistock House, ve kterém pozdji také skládal francouzský hudební skladatel Charles Gounod (1818 - 1893) svoji operu „Polyeucte“, je Dickensova pamtní deska. Rok 1851 ale znamenal pro Dickense také seznámení s dalším romanopiscem Wilkiem Collinsem (1824 - 1889), se kterým v dalších letech poádal divadelní pedstavení: pro sluebnictvo, pro sousedy, ale i pro pátele obou spisovatel, vetn poslanc, soudc a ministr. V roce 1852 se narodilo poslední dít manel Dickensových - syn Edward (1852 - 1902) a vznikl „Ponurý dm“, ve kterém Dickens kritizuje britský soudní systém pi popisu vleklého ddického ízení.

V roce 1854 vznikly „Zlé asy“, opt se sociální tématikou, týkající se nejchudších, a v roce 1855 zaala sešitov vycházet „Malá Dorritka“, kde se opt objevuje scéna vzení pro dluníky, ve kterém byl dlouho Dorritin otec. Rodina zbohatne neekaným ddictvím, co všechny leny s výjimkou Dorritky, zkazí.

Dickens se opt setkal se svou první láskou Marií Beadnell, nyní Marií Winter, v roce 1855 - a jak se v takových pípadech stává, ponkud se pochopiteln zklamal z dámy stedních let, hovorné a trochu malicherné, kterou pak zobrazil v dalších sešitech „Malé Dorritky“ jako Floru Fitching. - Pozdji si s ní dopisoval. Pro své divadlo napsal v roce 1856 spolu s Collinsem drama „The Frozen Deep“ (Mrazivá hlubina). V tomto roce si mohl Dickens dovolit zakoupit vlastní dm Gad Hill Place v Highamu nedaleko Rochesteru v Kentu, který je na obrázku.

V roce 1857 pijel do Anglie Andersen s cílem pedevším navštívit Dickense. Pobýval u nj asi pt nedl. V roce 1857 odplul ze Southamptonu Walter, šestnáctiletý syn Dickensových, do Indie. U nikdy se s ním Charles Dickens nevidl. Walter byl kadetem „East India Company“ (Východoindická spolenost), která tehdy zajišovala v Indii britské zájmy. Bylo to v dob, kdy v Indii vypuklo Velké indické povstání, které bylo krut potlaeno. Walter si pál být spisovatelem jako jeho otec; ten s tím však nesouhlasil a chtl synovi zajistit „dobrou kariéru“. Walter vdl, e se k vojenské slub nehodí, asi proil v Indii peklo, a nakonec zemel na prasknutí výdut aorty ve vku dvaadvaceti let v kalkatské nemocnici. - Jako kdyby se opakoval pípad, kdy nechtla Charlesova matka vzít svého synka z továrny na ernidla...

Drama „Mrazivá hlubina“ se hrálo v roce 1857 v Manchesteru a zde se setkal Charles Dickens s herekou, která ve he úinkovala - Ellen Ternan (1839 - 1914), dámou o sedmadvacet let mladší, do které se zamiloval. Naštstí tehdy nebyl tisk tak zvdavý na pikantnosti ze ivota slavných lidí, take dreli svj vztah v tajnosti. Bylo to v dob krize Dickensova manelství, kdy on zaal být rozarován svou enou, která zaala ztrácet energii péí o tolik dtí, nestaila prý jeho intelektu, ani - moná - jeho sebestednosti. Njakou náhodou, snad pi zachycení náramku, který nepatil jí, zjistila Catherine stav vci ve svém manelství a manelé se v kvtnu 1858 oddlili; s matkou odešel nejstarší syn Charley. Zajímavé je, e Catherinina sestra stranila v rozporu Dickensovi a zstala s ním a starala se dále o ostatní dti. Rozvod tehdy u tak znám osobnosti jako byl Dickens, nepipadal v úvahu. Poznámka, kterou pronesl Dickensv literární pítel a zárove rival William Makepeace Thackeray (1811 - 1863) o vztahu Dickense k mladé herece, byla píinou roztrky mezi nkdejšími páteli.
Vztah k mladé herece trval a do Dickensovy smrti. V roce 1860 pestala Ellen úinkovat v divadle a Dickens ji podporoval. V tomto roce také ale udlal na zahrad svého domu velký ohe, kde spálil svoji soukromou korespondenci. A v dvacátém století psala jeho dcera Kate knihu o svém otci, která vyšla a po její smrti, kde uvádla, e ze vztahu jejího otce s Ellen se narodil syn, který brzy zemel. Ale ádné doklady o tom neexistují. Dickens zabezpeil Ellen po své smrti znaným obnosem, aby u nemusela pracovat.

Tého roku, kdy se Catherine odsthovala, zaloil Dickens týdeník „All the Year Round“ (Po celý rok), kde si kvli své en sypal popel na hlavu a snail se vysvtlit situaci, ovšem pochopiteln bez udání hlavní píiny... Píští rok v tomto asopisu zaal vycházet „Píbh dvou mst“, román z období Velké francouzské revoluce. V roce 1860 se Dickensova dcera Kate provdala za bratra Wilkie Collinse Charlese (1828 - 1873). Dickens to povaoval spíše za neštstí, co se celkem vyplnilo. Charles Collins byl nemocný, manelé nemli dti. Kate se chtla rozvést, co otec nedovolil. Charles pak zemel pomrn mlád na rakovinu.

V této dob opt nabyla vrchu Dickensova lidumilná innost a byl velice zaujat pomocí nemocnici Great Ormond Street Hospital, která pomáhala chudým dtem a které chtl pomoci z finanní krize. Anonymn poádal sbírky a v jejich prospch poádal také veejné tení svých vánoních povídek. Podailo se mu sehnat tolik penz, e kapacita nemocnice se zvýšila z potu dvaceti lek na ptasedmdesát. Tehdy ml Charles Dickens znaný zájem o paranormální události, které nkdy také zobrazoval pedevším ve svých povídkách. Stal se jedním z prvních len „The Ghost Club“(Klub strašidel). V roce 1861 vyšel další Dickensv úspšný román „Nadjné vyhlídky“ (Great Expectations) opt o sirotkovi, který se chce dostat do vyšší spolenosti, ale nedokáe rozlišovat mezi realitou a snem. A po rzných strastech se mu podaí najít skutenou lásku i poznat skutené ivotní hodnoty. Rok 1863 byl opt rokem smutku. Zemela ve vku tyiasedmdesáti let Dickensova matka a poslední den v roce zemel v Indii Dickensv syn Walter.

V roce 1864 zaal Dickens svj poslední dokonený román „Náš vzájemný pítel“ (Our Mutual Friend) s fantastickými a tajuplnými prvky, který vycházel v msíních pokraováních. Byl to román o dvou manelských párech a propletencích, které mohou mezi nimi nastat.- Následujícího roku jel Dickens s Ellen a její matkou do Paíe a pi návratu se 9. ervna 1865 stalo v kentském Staplehurstu elezniní neštstí, kdy se prvních sedm vagón zítilo z mostu. Na trati zstal jen neporušený vagón první tídy, v nm Dickens a ob eny cestovali. Dickens se snail pomoci ranným a po návratu této hrozné zkušenosti vyuil v dalším pokraování románu „Náš vzájemný pítel“ a pozdji tématu vyuil i ve své strašidelné povídce „Hlída“ (The Signal Man) z roku 1866. To, e cestoval ve vlaku s Ellen, se snail Dickens utajit, i kdy to po neštstí tko šlo. Ale Dickens ml z toho trauma - jednak z neštstí samého, pi nm zemelo deset lidí a tyicet bylo zranno a jednak práv z tchto starostí. To se pak obrazilo v jeho posledním díle, také se strašidelnými a tajuplnými zápletkami, které ale nedokonil - „Záhady Edwina Drooda“ (The Mystery of Edwin Drood).

V roce 1866 zaal sérii tení ze svých povídek, jak v Anglii, tak ve Skotsku i v Irsku. 9.listopadu 1867 odplul spolu s Ellen z Liverpoolu znovu do Ameriky za úelem veejného pedítání ze svých knih. Snaili se utajit svj vztah, tak se ubytovávali pod cizími jmény „Slough“ a „Nunhead“. Dickens se setkal s významnými americkými spisovateli - Ralphem Waldo Emersonem (1803 - 1882) a Henrym Wadsworthem Longfellowem (1807 - 1882). Zaal mít problémy s mluvením, domníval se, e má zánt v krku. Podle nkterých zdroj se zaal projevovat vliv mrtvice, kterou njak pešel. - Zaznamenal ale zmny, které ve Spojených státech od jeho minulé návštvy nastaly - otroctví bylo zrušeno v roce 1863. Další tení zorganizoval opt po návratu ve Velké Británii a do dubna 1869, kdy v Prestonu v Lancashire v severozápadní Anglii pocítil píznaky stedního záchvatu mozkové mrtvice. A kdy bylo další tení odvoláno, zaal sepisovat svj poslední, nedokonený román „Záhady Edwina Drooda“. Po zotavení byl svdkem prodeje opia v opiovém doupti v londýnském Sadwellu a okamit to do svého románu zakomponoval. Kdy se zdálo, e je celkem v poádku, zase uspoádal další sérii svých tení, aby znovu dal dohromady své sponzory, které kvli své nemoci zaal ztrácet.

V beznu 1870 ho pijala královna Victoria (1819 - 1901) a Dickens jí nabídl, e jí prozradí zápletku svého dalšího románu „Záhady Edwina Drooda“. Poslal jí první vyšlé íslo i s doprovodným dopisem o dji, ale podle ivotopisc královna nikdy zápletku nedostala, tudí nikdo nezná Dickensovy zámry, i kdy Collins se po Dickensov smrti pokusil román kompletovat; dokonce njaké médium prohlásilo, e se na Dickense na „onom svt“ napojilo a román dopsalo. Dickens potom piln na románu pracoval - také 8. ervna 1870 byl velmi pilný, ale pi veei po dalším záchvatu mrtvice upadl. Druhého dne - 9. ervna 1870 - zemel ve svém dom v Gad Hillu. Jeho ivotopisci si ale všímají zvláštnosti dat - zemel pesn na den pátého výroí, kdy vyvázl bez zranní ze elezniního neštstí. Ml být nejdíve pochován v katedrále v Rochesteru, ale veejné mínní dosáhlo toho, e byl pohben ve Westminsteru mezi dalšími významnými spisovateli v tzv. Poet´s Corner (Koutek básník) vedle spisovatele Richarda Brinsleyho Sheridana (1751 - 1816), dramatika Richarda Cumberlanda (1732 - 1811), kde pozdji byli pochováni spisovatelé Thomas Hardy (1840 - 1928) a Rudyard Kipling (1865 - 1936). Nedaleko je místo posledního odpoinku hudebního skladatele Georga Fredericka Handela (1685 - 1759).

Vedle ji uvedených muzeí má Dickens ješt muzea v dalších mstech, dokonce i atrakce, nazvané „Dickesv svt“ (Dickens World) v Chathamu; poádají se na jeho památku festivaly v Anglii, ale hlavn ve Spojených státech. Pokud teme Dickensova díla, dostáváme se do zcela jiného, velice vzdáleného svta, o nm se z dnešního hlediska meme domnívat, e snad nikdy takový svt nemohl existovat. - A pokud se seznámíme s jeho ivotopisem, máme pocit, e teme také román nejen o jeho vlastním ivot, ale o ivot jeho blízkých - manelky, sourozenc i dtí...

 
Dobromila Lebrová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 17.06.2023  12:44
 Datum
Jmno
Tma
 17.06.  12:44 Vesuviana
 12.06.  13:38 Jaroslava