Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Petr,
ztra Svatopluk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mount Everest – hora hor
 
 
 
29. kvtna 1953 Edmund Hillary a šerpa Tenzing Norgej jako první lidí zdolali nejvyšší horu svta Mont Everest v nadmoské výšce 8853m. Šedesáté výroí zdolání nejvyšší hory svta si pipomeme vzpomínkovým lánkem.
 
 
Tém padesát let poté, co na Mount Everest vystoupili Edmund Hillary a nepálský šerpa Tenzing Norgay, zdolali tento vrchol i jejich potomci. Edmundv syn, horolezec Peter Hillary spolen s Tenzingovým vnukem Tašim. Peter Hillary stoupal k vrcholu po stejné cest jako jeho otec. Taši Tenzing šel spolen se švédskou expedicí jinou cestou. Setkali se a na vrcholu.
 
První výstup na nejvyšší štít zem, Mount Everest, byl událostí, která vzrušila celý svt. Právem. Tiaticet let odolával náporu nejlepších  horolezc. Mnozí z nich se u nevrátili z jeho svah. Nakonec lovk nad ním pece jen zvítzil. Opt dokázal, e lidská vle a um neznají tém pekáek, e i ty nejsloitjší a nejtší problémy je mono ešit, kdy lovk vydá ze sebe to nejlepší, co v nm je. Proto není divu, e velké everestské vítzství vzbudilo takový rozruch a e celý svt dychtil po kadé zprávice o nm, po všech podrobnostech. Honba za senzací, nesprávné chápání úsilí o odhalení neznámého zpsobily mnoho nedorozumní a zla, které se povsily na vítznou everestskou výpravu.
 
Šerpa Tenzing Norgay, který spolu s novozélananem  Hillarym vystoupil na vrchol Everestu, se  postavil vedle bílých „sahib“ jako rovnocenný partner, a zaadil se mezi nejlepší horolezce svta.
 
Tenzing ekl po výstupu na Everest, e touí po tom, aby ml svoji knihu, v které by mohl „vyprávt svj píbh, upímn a bez rozpak“. Protoe Tenzing neuml psát, hledal spolupracovníka. Toho našel v osob novináe a spisovatele Ullmana. Jejich spoleným dílem byla kniha, ve které se  hovoí  nejen o horách a kráse Himalájí. Hovoí se v ní i o tom, jaká nedorozumní a omyly provázely vítznou výpravu, co všechno dokáe udlat senzacechtivost a lidská zaslepenost.
 
Byla to dlouhá cesta  *)
asto vzpomínám na ono ráno v táboe IX. Hillary a já jsme nocovali v malém stanu asi v 8500 metrové výšce v jaké lovk ješt nikdy nespal. Noc byla chladná. Hillarymu v mraze zcela ztvrdly boty a také my jsme byli zcela zmrzlí. Ale te na rozbesku, kdy vylézáme ze stanu, je tém bezvtí. Obloha je istá a klidná. A to je dobe.
 
Hledíme nahoru. Týdny a msíce jsme stále jen hledli nahoru. A  tam – tam je vrchol Everestu. Jene te je jiný – je velmi blízko, jen nco okolo ti sta metr nad námi. U to není jen sen, sen v nedostupných výškách, ale skutená a hmatatelná vc ze skály a snhu, po které se dá vystoupit.  Chystáme se na cestu . Tentokrát, pokud nám bude štstí pát, vystoupíme snad a na vrchol.
 
Potom se dívám dol. Celý ostatní svt je pod námi...
Jsem šastný lovk. Ml jsem sen,  který se mi splnil a to se lovku asto nestává. Vystoupit na Everest – který mj národ nazývá omolungma – to byla nejvtší touha mého ivota. Sedmkrát jsem se o to pokoušel. Vracel jsem se a opt jsem to zkoušel. Ne s pýchou a silou, ne jako voják, kdy útoí na nepítele, ale s láskou, tak jako se dít natahuje na matin klín. Te jsem konen dosáhl úspchu a vzdávám za to dík. „Thudi-e“ -  jak se íká šerpsky. Dkuji. A tak jsem vnoval svj píbh omolungm, protoe mi dala vše. Komu jinému bych ji ml vnovat?
 
ádný pták ji nepeletí
S názvem našeho kmene je to divné. Svt spojuje slovo Šerpa jen v souvislosti s horami a výpravami a mnozí si myslí, e znamená „nosi“ nebo „horský vdce“. No, není to tak. Šerpové jsou národ, kmen.  Skutený význam slova Šerpa je „lovk z východu“. Dnes se o naší minulosti ví jen tolik, e jsme z mongolského kmene a e naší pedkové se kdysi dávno vysthovali z Tibetu. Tibeanm se v mnohém podobáme víc ne kterákoliv jiná národnostní skupina.  Máme podobný jazyk (i kdy bez písma), také odv, jídlo a mnohé obyeje.  Nejpevnjším poutem je náboenství, protoe jsme buddhisté jako Tibeané. I kdy v Tibetu u nejsou šerpské vesnice, mnozí Šerkové jsou oddaní velkému Klášteru Rongbuk na druhé stran Everestu.  Pes tyto prsmyky pišli pradávno naši pedkové a usadili se v Nepále…
 
Do nového svta
Ml jsem ti ivoty. První, to bylo moje dtství v Solo Khumbu. Druhý jsem proil jako nosi a horský prvodce v Dardílingu – ten trval dvacet let. Tetí se zaal toho dne, kdy jsem sestoupil z vrcholu Everestu a kam m povede, to nevím...
 
Dvakrát na Everest
íká se, e máme zaínat od malých vcí a postupn se pouštt do vtších, ale u mne to tak nebylo. První výprava s kterou jsem roku 1935 šel, mla cíl Everest. Byl to u pátý pokus Brit na této velehoe.
 
První výprava roku 1921 se nepokoušela o výstup, zkoumala jen pístup k vrcholu a práv tenkrát se našla cesta Tibetem na severní stranu vrcholu. Šerpm, kteí znali cestu  se zdálo podivné putovat takovou velkou obchzkou k omolungme. Bylo to proto, e Angliané mli povolení vstupu jen do Tibetu. Nepál tenkrát neml otevené hranice.
 
V roce 1922  pišla první skutená horolezecká výprava, ve které bylo hodn Anglian i Šerp. Vybudovali tábory na ledovci, potom v Severním sedle a další na píkrém hebeni nad ním. Odtud nejlepší horolezci pronikli a do výšky 8320 metr, tedy jen 600 metr pod vrchol a o mnoho výš, ne do té doby vbec lovk vystoupil. Pozdji se však na svazích pod Severním sedlem spustila velká lavina a nosie navázané na lan zasypala velká masa snhu. Tehdy zahynulo  sedm Šerp – bylo to nejvtší neštstí, jaké se kdy na Everestu stalo.
 
tvrtý pokus o výstup na Everest se uskutenil a roku 1933. To bylo tenkrát, kdy jsem tak touil jít s výpravou, ale nevzali m.
 
Potom pišel rok 1935 a moje první píleitost.  Na výprav bylo jen dvanáct Šerp, ale najali mnoho tibetských nosi, kteí se starali o muly a pomáhali skládat zavazadla v základním táboe. Pes Tibet jsme šli pomalu a hodn jsme se vnovali przkumu.  Moje první výprava do velehor roku 1935 byla pro mne vzrušujícím záitkem, vdy jeho cílem nebyl ledajaký vrchol, ale sám Everest – velká omolugma... Nedostali jsme se výš ne pi minulé výprav.
 
Stal jsem se  tygrem
Na druhý den jsme vystoupili do výšky 8300 metr a zídili tábor VI. Tuto výšku jsem pekonal a v roce 1952, kdy jsme na Everest zaútoili z druhé strany.
 
Zaátkem prosince jsme putovali dom pes nepálské pahorky. Everest za námi zmizel, zahalen zimními boukami. „Je mi velmi tko na srdci", zapsal si dr. Chevalley do deníku, kdy pemýšlím o našem druhém neúspchu. A všichni jsme cítili to samé. Ale náš smutek se mísil i s uritým pocitem tiché hrdosti. Kadý den jsme promokli a do ke. Pokud byl Everest ješt stále mým snem, byl to zlý sen.
 
Musí to být te! Prvního bezna jsme mli vyrazit. ím víc se den odchodu blíil, tím jsme byli vzrušenjší. Hovoilo se te víc ne kdy jindy o monosti zdolat Everest. Zase jsme putovali známou cestou.
 
Potom jsem zvedl zrak  k vrchm, údolím, ledovcm a vysokým štítm k Everestu, staré omolungme s bílým temenem odráejícím se od bílé oblohy. A jak jsem se tak díval, na všechno ostatní jsem zapomnl. Nic na svt krom Everestu nemlo pro mne význam.
 
„Výborn, pojme na ni!“ zakiel jsem. Tentokrát – sedmý – a na vrchol. Te to stj co stj musí být...
Libor Holub
 
*) Toto jsou úryvky z knihy Mu z Everestu - autor James Ramsey Ullman - autobiografie  šerpy Tenzinga.


Komente
Posledn koment: 03.06.2013  22:50
 Datum
Jmno
Tma
 03.06.  22:50 Efa ach kdee losk snhy jsou
 31.05.  06:11 Bobo :-)))
 30.05.  08:51 pavel
 30.05.  08:49 ferbl
 30.05.  07:32 Inka
 30.05.  07:27 kvta
 30.05.  07:16 Jarek