Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vavinec,
ztra Zuzana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Lysá Hora si zasluhuje ochranu...
 
V prosinci loského roku vyšla kniha "Fenomén Lysá hora". V knize je mnoho informací o královn Beskyd, o historii a souasnosti chat, o turistických trasách (doplnných mapami), o místní faun i flóe, osobnostech souasných i z dob minulých, závodech zde poádaných, o místním dní, obcích a zajímavých místech v okolí.

Nechybí ukázky lidové slovesnosti, místního náeí, dobové i aktuální fotografie. Autorka paní Pavla Zemaníková patí mezi nesetné píznivce Lysé hory.

 
Paní Pavlo, jak Vás napadlo napsat knihu o Lysé hoe? ím Vás Lysá hora fascinuje a co bylo poteba ped napsáním knihy udlat?
"V zim 2021 m oslovila redaktorka nakladatelství Albatrosmedia, e by chtli do ediního plánu zaadit knihu o Lysé hoe a e zkoušejí dát dohromady kolektiv autor, který by se na knize podílel. Sešly jsme se a bylo vícemén jasné, e nikoho dalšího nepotebuje shánt, e to všechno obsáhnu já. Mla jsem k dispozici urité materiály, které mi umonily prezentovat beskydskou královnu v uceleném pohledu. Jeliko do té doby nic o nejvyšší hoe Moravskoslezských Beskyd nebylo vydáno, byla to pro mne obrovská výzva. Na zpracování knihy bylo relativn málo asu, text musel být odevzdán do poloviny srpna. Jeliko pracuji ve státní správ a dojídím z Ostravice do Frýdku-Místku, tak to bylo docela nároné. Ale myslím si, e jsem to v rámci moností zvládla."
 
Lysá hora patí k hodn navštvovaným místm. V poslední dob se to na vrcholku turisty jen hemí. Jak by se mli turisté v pírod chovat?
"Narstající mnoství lidí míících na Lysou horu se zaalo projevovat v uplynulých eknme deseti letech. A u se jedná o návštvníky hor i bce, kteí pojali výstupy/výbhy jako vhodný trénink k nejrznjším extrémním horským závodm. Ne všichni se samozejm chovají tak, jak by se lidé v pírod chovat mli. Jedná se o odhazování odpadk, zkracování trasy, i nepimený hluk, a to zejména v pípadech, kdy se nahoru vydávají vtší skupiny. Jak se ovšem lidé chovají, to si musí uvdomit pedevším oni sami, a práv v oblasti Lysé hory by si mli uvdomit, e je to oblast, která zasluhuje ochranu kvli svému jedinenému pírodnímu bohatství." 
  
c
Pohled na Lysou horu z Malenovic
 
Víme, e jsou lidé, kteí vylezou na vrchol Lysé hory i nkolikrát denn. Co na to íkáte a nepatíte k nim také? V jednom z minulých ísel jsme psali o panu upovi, otuilci, který u k Lysé hoe patí, a i v zim chodí na vrchol svleený do pl tla.
"Ped pár lety jsem také chodívala “na kopec” pomrn asto. Ale to jsem ješt pracovala ve Frýdlant n. O. a stihla jsem to i pes týden. Vzhledem k tomu, e hora zaala být pelidnná, vyhledávám od jisté doby rzné zajímavé trasy jinde. V Beskydech je stále co objevovat. Abych si odpoinula, mám ráda trasy, kde tém nikoho nepotkám a dokonale si tak vyistím hlavu.  ada lidí se dlouhodob upnula práv na tuto horu, ale pokud jim to tak vyhovuje, pak je to v poádku." 

 
 
Lysá hora v zim
 
V knize píšete o místní faun i flóe. Jaké vzácné kvtiny na Lysé hoe rostou a jací zajímaví ivoichové tam ijí?
"Chránnou faunu i flóru uvádím v knize jmenovit a je to obsáhlý seznam a ve skutenosti by byl úplný výet ješt rozsáhlejší. Já mám ráda na vrcholu se vyskytující jestábník oranový a v celém masívu Lysé hory je velmi efektní koncem léta rozkvétající hoec tolitovitý. Co se týe fauny, tak byl v okolí Lysé hory zaznamenán pohyb velkých šelem, ale mám zato, e vlci, medvdi a rysi se spíše zdrují v klidnjších lokalitách. Na co bych návštvníky upozornila, jsou zmije, které se asto vyhívají na kamenech pímo na chodnících."   

Ve vaší knize jsou i báje a povsti, vzpomenete alespo krátce nkterou z nich?
"Urit jsou nejznámjší povsti o jeskyních a o zbojníku Ondrášovi. Ondráš se svou skupinou bohatým bral a lup schovával práv v onch jeskyních, kterým se íká Ondrášovy ury. Mnozí se poklady vydávali hledat, ale jeliko chamtivost se nevyplácí, tak se jim bu nco zlého pihodilo nebo se jim zlaáky doma promnily v listí."
 
K Lysé hoe patí i turistické chaty…
"Od konce pedminulého století je Lysá hora spojena s rozvojem turistiky a s tím samozejm souviselo i budování turistických chat. Na poátku minulého století byla vybudována Albrechtova chata, jejím pedchdcem byla devná noclehárna se skromným oberstvením. Ve ticátých letech minulého století byla vybudována Bezruova chata, na poest slezského básníka, který pravideln s páteli poádal výplazy na Gigulu, jak nejvyšší beskydské hoe íkal. Ob chaty vyhoely, první v roce 1972 a druhá v roce 1978. Po dlouhých letech se podailo optovn je vybudovat, a tak nyní slouí opt jako zázemí pro turisty."  
 
Jste rodaka z Beskyd? A jaká jsou další Vaše oblíbená místa, pípadn zajímavé osobnosti spojené s Beskydami?
"Pocházím z Frýdku-Místku, na Ostravici bydlím od roku 1990. Postupn se snaím navštvovat jednotlivé ásti Beskyd, ale musím íct, e nejradji mám Staré Hamry a Bílou. Práv v tchto koninách jsem potkala i adu lidí, kteí zde ijí nebo chalupaí. Za všechny osobnosti uvedu paní Zdenku Tomáškovou (1929-2021), kterou jsem adu let navštvovala na bílanské ásti osady Javoinka. Paní Zdenka byla po dobu deseti let dobrovolnou sekretákou Petra Bezrue a její vyprávní o této dob, ale i o ivot na Javoince jsou nezapomenutelná."
 
V úvodu zmiujeme, e sbíráte také pohlednice. Kolik u jich máte a kterých si nejvíce povaujete? Jakou máte nejstarší pohlednici a jak je zejména v dnešní elektronické dob získáváte?
"Sbírku dobových pohlednic jsem si vybudovala zhruba ped deseti lety a soustedím se zejména na údolí Ostravice. Z této oblasti jsou samozejm nejvzácnjší motivy Starých Hamer, jejich centrum bylo zatopeno vodním dílem Šance. Nejstarší pohlednici mám z poátku minulého století. Pohlednice se dají získat v antikvariátech, a to bu v klasických prodejnách nebo pes e-shopy."

 

Pavla Zemaníková na Lysé hoe
 
Další vysnné téma, o kterém byste chtla napsat?
"Jeliko mám asi nejvíce ze všeho prochozené Staré Hamry a Bílou, tak bych se jednou ráda pustila teba do njakého místopisného dílka o tchto lokalitách. Ale to nastane, a budu mít tyto koniny prochozeny ješt více."
 
Dkuji za rozhovor!
Ludmila Holubová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 07.08.2022  01:50
 Datum
Jmno
Tma
 07.08.  01:50 Jana Gotwaldov
 06.08.  17:21 olga jankov
 06.08.  11:07 Vesuviana
 06.08.  10:38 Pemek
 06.08.  08:31 von
 06.08.  07:36 Duan