Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vavinec,
ztra Zuzana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála svtla
 
Hned tetí verš Bible zní – „I ekl Bh: Budi svtlo! A bylo svtlo.“


A tak není divu, e se do tchto chvál dostává konen i tento fenomén. Je ale moné, e chválit svtlo je zcela zbytené, protoe krom macarát a dalších ivoich v hlubinách oceán, kteí ho ke svému ivotu nepotebují, si svtlo musí chválit snad kadý. Samozejm se omlouvám lidem, kteí trpí svtloplachostí. Na chytrých stránkách internetu jsem se bohuel dozvdl, e takto postiných je v Evrop asi 7 % populace! To je docela dost a ke chválení to samozejm není… A tak nejprve ale bude nutné si vysvtlit, co se to tady bude chválit.

Se svtlem to nebylo po dlouhá staletí tak jednoduché, nebo i nejvýznamnjší svtoví uenci se dohadovali, co vlastn to svtlo je! A dlouhodobé spory, zda je svtlo elektromagnetické záení anebo proud elementárních ástic vyešil a poátkem 20. století geniáln Albert Einstein. Ale kdo jiný by to ml udlat, e? Postupn se prosadila jeho hypotéza, e svtlo je obojí! Má tedy nkdy vlastnosti vlnové a jindy vlastnosti korpuskulární, tedy jako elementární ástice. V tchto chválách se ale nehodí, abych zacházel do píliš odborných otázek a tak si vychvalme jen nkolik vtšinou asi známých vlastností svtla a nkolik moná málo známých.

To, e naše slunení svtlo se „skládá“ ze základních barev, které obas spatíme pi nádherné duze, a které tak obohacují naše ivoty, si pak zaslouí samostatnou chválu. e naše svtlo drí absolutní svtový rychlostní rekord, a e nic neme být rychlejší, je snad všeobecn známo. Ve vakuu a v mezi planetárním prostoru se šíí rychlostí tém 300.000 km/sec., v pepotu je to 1080,000.000 km/hod! Ano – je to více ne jedna miliarda kilometr za hodinu!!! A záleí také na prostedí, ve kterém šíí, take ve vod je to „jen“ 225.000 km/sec. A nap. v diamantu „jen“ 120.000 km/sec. To jsou samozejm rychlosti tak nepedstavitelné, e pro n asi nenajdeme odpovídající chválu!
 
Je jist zajímavé, e vtšinou si vbec neuvdomujeme, e svtlo, tedy pesnji slunení záení je samozejm nikoliv jedinou, ale jednou z nejzákladnjších podmínek pro šíení ivota na naší Zemi! Asi te tušíte, e se chystám na poloodbornou, tedy spíše laickou chválu fotosyntézy. Je to toti zcela jist nejchvályhodnjší a nejdleitjší biochemický proces na naší Zemi, nebo pemuje svtelnou energii v energii chemickou.

Procesu fotosyntézy se úastní pouze voda, oxid uhliitý, svtlo a chlorofyl, co je známý zelený rostlinný pigment. Toho všeho je v pírod zatím habadj, i kdy zejména na vodu musíme být opatrní… Chlorofyl za pomoci pijímané energie svtelného záení, „smíchá“ ve správném pomru molekuly vodu a oxidu uhliitého a vytváí sacharidy, tedy cukry. Pi této reakci vzniká vlastn zdroj energie pro další biologické a biochemické pírodní reakce. Bohuel ješt nejsou vyešeny všechny otázky o prbhu všech reakcí. A budou jednou vyešeny, lidstvo dostane od pírody nejen potraviny, ale i istou elektrickou energii!  

Co tedy na závr této pomrn krátké chvály?  Snad jen to, e bychom si mli neustále  uvdomovat, e nebýt svtla, zstala by naše „modrá planeta“ Zemkoule – tak je toti vidt z Vesmíru - pustou msíní krajinou.
 
Ilustrace: internet
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 06.08.2022  10:24
 Datum
Jmno
Tma
 06.08.  10:24 Pemek
 05.08.  08:27 von
 04.08.  23:58 Ivan Jaroslave
 04.08.  23:21 Jaroslava
 04.08.  13:43 Ivan
 04.08.  13:10 Kvta
 04.08.  12:49 olga jankov
 04.08.  11:03 Vesuviana
 04.08.  09:50 Jaroslava